Obowiązkowe OC fizjoterapeuty

Krok 1 z 4

za Tobą 0% czynności

Wybierz interesujące Cię ubezpieczenie i w razie potrzeby dodatkowe zakresy oraz wypełnij wszystkie pola wskazane do kalkulacji. Na podstawie wypełnionych danych przedstawimy Ci ofertę ubezpieczenia.

Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej Fizjoterapeuty adresowane jest do Fizjoterapeutów prowadzących własną działalność gospodarczą i posiadających umowę z NFZ lub zarejestrowanych jako podmiot leczniczy. Swoim zakresem obejmuje szkody wyrządzone w okresie trwania ochrony ubezpieczeniowej w następstwie działania lub zaniechania osób objętych ubezpieczeniem w związku z wykonywaniem czynności zawodowych fizjoterapeuty.

Ubezpieczenie to nie jest dedykowane osobom prowadzącym praktykę fizjoterapeutyczną.

Okres ubezpieczenia
Szkodowość
Informacje o posiadanych specjalizacjach
Informacje o wykonywanym zawodzie
Określ swój charakter pracy
Czy jesteś członkiem Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii?
Czy prowadzisz działalność gospodarczą?

Dodatkowe opcje ubezpieczenia

Dobrowolne ubezpieczenie OC Fizjoterapeuty dedykowane jest zarówno Fizjoterapeutom prowadzącym działalność, mających podpisaną umowę z NFZ oraz zarejestrowanych jako podmiot leczniczy lub zatrudnionych na etacie na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenie lub innej umowy cywilno-prawnej.

Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje szkody w zakresie nieobjętym obowiązkowym ubezpieczeniem OC.

W przypadku zakupu jednocześnie obowiązkowego i dobrowolnego ubezpieczenia OC, ubezpieczenie dobrowolne działa jako nadwyżkowe w zakresie szkód, które nie mogą być zaspokojone z tytułu obowiązkowego ubezpieczenia OC z powodu wyczerpania sumy gwarancyjnej oraz w przypadku wykonywania czynności zawodowych nieobjętych zakresem ubezpieczenia OC obowiązkowego.

Ubezpieczenie obejmuje odpowiedzialność cywilną za szkody na osobie lub w mieniu wyrządzone osobom trzecim w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej przez lekarza, pielęgniarkę, położną lub inne osoby świadczące usługi o charakterze medycznym. Zakresem ubezpieczenia objęte są szkody wyrządzone w następstwie posiadania i użytkowania nieruchomości oraz stacjonarnych maszyn, urządzeń i instalacji wszelkiego typu, a także ryzyko prowadzenia działalności gospodarczej.

Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków, z którego mogą skorzystać wszystkie osoby wykonujące zawód lekarza, lekarza dentysty, pielęgniarki, położnej, a także osoby świadczące usługi o charakterze medycznym, personel medyczny, studenci medycyny, doktoranci i słuchacze szkół policealnych i techników.

Ubezpieczenie dostępne jest w 5 wariantach z możliwością rozszerzenia o niezdolność do pracy, ubezpieczenie następstw zawałów serca i udarów mózgu oraz ubezpieczenie na wypadek zakażenia HIV i/lub WZW.

 
pola oznaczone * muszą zostać wypełnione
Nasza oferta dla Ciebie
Obowiązkowe OC:0 PLN
Dobrowolne OC:0 PLN
NNW, HIV, WZW:0 PLN
OC działalności:0 PLN
łącznie:0 PLN
Powyższa oferta ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 §1 kodeksu cywilnego oraz innych właściwych przepisów prawnych. W szczególnych wypadkach składka może ulec zmianie lub ubezpieczyciel może odmówić objęcia ochroną ubezpieczeniową.
 
ERGO HESTIA