Ubezpieczenia dla fizjoterapeutów

Obowiązkowe OC fizjoterapeuty

Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej Fizjoterapeuty adresowane jest do Fizjoterapeutów prowadzących własną działalność gospodarczą i posiadających umowę z NFZ lub zarejestrowanych jako podmiot leczniczy.

Obejmuje szkody wyrządzone w następstwie działania lub zaniechania osób objętych ubezpieczeniem, w okresie trwania ochrony ubezpieczeniowej, wyrządzone przy wykonywaniu czynności zawodowych.

oblicz składkę
Dobrowolne OC fizjoterapeuty

Dobrowolne ubezpieczenie OC Fizjoterapeuty dedykowane jest zarówno Fizjoterapeutom prowadzącym działalność, mających podpisaną umowę z NFZ oraz zarejestrowanych jako podmiot leczniczy lub zatrudnionych na etacie na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenie lub innej umowy cywilno-prawnej.

Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje szkody w zakresie nieobjętym obowiązkowym ubezpieczeniem OC.

W przypadku zakupu jednocześnie obowiązkowego i dobrowolnego ubezpieczenia OC, ubezpieczenie dobrowolne działa jako nadwyżkowe w zakresie szkód, które nie mogą być zaspokojone z tytułu obowiązkowego ubezpieczenia OC z powodu wyczerpania sumy gwarancyjnej oraz w przypadku wykonywania czynności zawodowych nieobjętych zakresem ubezpieczenia OC obowiązkowego.

oblicz składkę
Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności medycznej lub użytkowania mienia

Ubezpieczenie obejmuje odpowiedzialność cywilną za szkody na osobie lub w mieniu wyrządzone osobom trzecim w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej przez lekarza, pielęgniarkę, położną lub inne osoby świadczące usługi o charakterze medycznym. Zakresem ubezpieczenia objęte są szkody wyrządzone w następstwie posiadania i użytkowania nieruchomości oraz stacjonarnych maszyn, urządzeń i instalacji wszelkiego typu, a także ryzyko prowadzenia działalności gospodarczej.

oblicz składkę
Ubezpieczenie NNW plus niezdolność do pracy i HIV / WZW

Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków, z którego mogą skorzystać wszystkie osoby wykonujące zawód lekarza, lekarza dentysty, pielęgniarki, położnej, a także osoby świadczące usługi o charakterze medycznym, personel medyczny, studenci medycyny, doktoranci i słuchacze szkół policealnych i techników.

Ubezpieczenie dostępne jest w 5 wariantach z możliwością rozszerzenia o niezdolność do pracy, ubezpieczenie następstw zawałów serca i udarów mózgu oraz ubezpieczenie na wypadek zakażenia HIV i/lub WZW.

oblicz składkę
ERGO HESTIA