Pełna oferta ubezpieczeń zawodowych na Polisa.Med.PL

Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej dla lekarza i lekarza dentysty

Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej lekarza adresowane jest do wszystkich lekarzy wykonujących działalność leczniczą w formie działalności gospodarczej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i obejmuje szkody będące następstwem udzielania albo niezgodnego z prawem zaniechania udzielania świadczeń zdrowotnych.

oblicz składkę
Dobrowolne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej dla lekarza i lekarza dentysty

Dobrowolne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej lekarza dedykowane jest zarówno lekarzom prowadzącym działalność gospodarczą, jak i zatrudnionym na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia lub umowy o dzieło. Zapewnia ochronę zgodnie z zakresem opisanym w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia i Postanowieniach dodatkowych w granicach wybranej sumy gwarancyjnej na jedno i na wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje szkody w zakresie nieobjętym obowiązkowym ubezpieczeniem OC.

Jeśli podlegasz obowiązkowemu ubezpieczeniu OC i posiadasz umowę ubezpieczenia w tym zakresie, dobrowolne ubezpieczenie OC obejmuje również szkody objęte obowiązkowym ubezpieczeniem OC, jednak wyłącznie w zakresie szkód, które nie mogą być zaspokojone z tytułu tego obowiązkowego ubezpieczenia OC z powodu wyczerpania sumy gwarancyjnej (ubezpieczenie nadwyżkowe).

oblicz składkę
Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej dla pielęgniarki i położnej

Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej pielęgniarki i położnej dedykowane jest wyłącznie osobom wykonującym działalność leczniczą w formie indywidualnej lub grupowej praktyki pielęgniarek lub położnych. Swoim zakresem obejmuje odpowiedzialność za szkodę, którą pielęgniarka lub położna może wyrządzić pacjentowi w czasie wykonywania czynności zawodowych, w szczególności udzielania świadczeń zdrowotnych, lub szkodę powstałą wskutek niezgodnego z prawem zaniechania udzielania świadczeń zdrowotnych.

oblicz składkę
Dobrowolne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej dla pielęgniarki i położnej

Dobrowolne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej pielęgniarek/pielęgniarzy i położnych dedykowane jest zarówno osobom prowadzącym działalność gospodarczą, jak i zatrudnionym na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia lub umowy o dzieło. Zapewnia ochronę zgodnie z zakresem opisanym w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia i postanowieniach dodatkowych w granicach wybranej sumy gwarancyjnej na jedno i na wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

Jeśli podlegasz obowiązkowemu ubezpieczeniu OC i posiadasz umowę ubezpieczenia w tym zakresie, dobrowolne ubezpieczenie OC obejmuje również szkody objęte obowiązkowym ubezpieczeniem OC, jednak wyłącznie w zakresie szkód, które nie mogą być zaspokojone z tytułu tego obowiązkowego ubezpieczenia OC z powodu wyczerpania sumy gwarancyjnej (ubezpieczenie nadwyżkowe).

oblicz składkę
Obowiązkowe OC fizjoterapeuty

Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej Fizjoterapeuty adresowane jest do Fizjoterapeutów prowadzących własną działalność gospodarczą i posiadających umowę z NFZ lub zarejestrowanych jako podmiot leczniczy. Swoim zakresem obejmuje szkody wyrządzone w okresie trwania ochrony ubezpieczeniowej w następstwie działania lub zaniechania osób objętych ubezpieczeniem w związku z wykonywaniem czynności zawodowych fizjoterapeuty.

Ubezpieczenie to nie jest dedykowane osobom prowadzącym praktykę fizjoterapeutyczną.

oblicz składkę
Dobrowolne OC fizjoterapeuty

Dobrowolne ubezpieczenie OC Fizjoterapeuty dedykowane jest zarówno Fizjoterapeutom prowadzącym działalność, mających podpisaną umowę z NFZ oraz zarejestrowanych jako podmiot leczniczy lub zatrudnionych na etacie na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenie lub innej umowy cywilno-prawnej.

Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje szkody w zakresie nieobjętym obowiązkowym ubezpieczeniem OC.

W przypadku zakupu jednocześnie obowiązkowego i dobrowolnego ubezpieczenia OC, ubezpieczenie dobrowolne działa jako nadwyżkowe w zakresie szkód, które nie mogą być zaspokojone z tytułu obowiązkowego ubezpieczenia OC z powodu wyczerpania sumy gwarancyjnej oraz w przypadku wykonywania czynności zawodowych nieobjętych zakresem ubezpieczenia OC obowiązkowego.

oblicz składkę
Dobrowolne ubezpieczenie OC osób świadczących usługi o charakterze medycznym i personelu medycznego

Dobrowolne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej osób wykonujących następujące zawody medyczne: asystentka stomatologa, diagnosta laboratoryjny, dietetyk, doradca żywieniowy, dyspozytor medyczny, epidemiolog, felczer, fizyk medyczny, higienistka stomatologiczna, higienistka szkolna, instruktor higieny, instruktor terapii uzależnień, inżynier medyczny, logopeda, masażysta, neurologopeda, operator akceleratora medycznego, operator numerów alarmowych (ONA), operator systemów sterylizacji artykułów sanitarnych, sprzętu i aparatów medycznych, opiekun medyczny, opiekunka dziecięca, optometrysta, optyk okularowy, ortoptystka, perfuzjonista, podolog, protetyk słuchu, psycholog, psychoterapeuta, ratownik medyczny, sanitariusz, sekretarka medyczna, specjalista promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej, specjalista terapii uzależnień, specjalista zdrowia publicznego, specjalista zdrowia środowiskowego, surdologopeda, technik analityki medycznej, technik dentystyczny, technik elektroradiolog, technik farmacji, technik laboratoryjny, technik masażysta, technik ortopeda, terapeuta pedagogiczny, terapeuta zajęciowy, terapeuta środowiskowy.

oblicz składkę
Dobrowolne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej studentów medycyny, doktorantów i słuchaczy

Dobrowolne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej studentów medycyny skierowane jest do wszystkich studentów medycyny, w tym kierunku lekarskiego, lekarsko-dentystycznego, pielęgniarstwa, położnictwa, fizjoterapii, ratownictwa medycznego, farmacji oraz słuchaczy szkół policealnych i techników. Choć ubezpieczenie to nie jest obowiązkowe w sensie prawnym, bywa wymagane w związku z wykonywaniem działań medycznych w trakcie realizacji praktyk wakacyjnych i śródrocznych, staży czy wolontariatu np. w szpitalach, przychodniach lekarskich.

oblicz składkę
Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności medycznej lub użytkowania mienia

Ubezpieczenie obejmuje odpowiedzialność cywilną za szkody na osobie lub w mieniu wyrządzone osobom trzecim w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej przez lekarza, pielęgniarkę, położną lub inne osoby świadczące usługi o charakterze medycznym. Zakresem ubezpieczenia objęte są szkody wyrządzone w następstwie posiadania i użytkowania nieruchomości oraz stacjonarnych maszyn, urządzeń i instalacji wszelkiego typu, a także ryzyko prowadzenia działalności gospodarczej.

oblicz składkę
Ubezpieczenie NNW, niezdolność do pracy i HIV / WZW (czyli ekspozycja na materiał zakaźny, tzw. ubezpieczenie od zakłuć)

Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków, z którego mogą skorzystać wszystkie osoby wykonujące zawód lekarza, lekarza dentysty, pielęgniarki, położnej, a także osoby świadczące usługi o charakterze medycznym, personel medyczny, studenci medycyny, doktoranci i słuchacze szkół policealnych i techników.

Ubezpieczenie dostępne jest w 5 wariantach z możliwością rozszerzenia o niezdolność do pracy, ubezpieczenie następstw zawałów serca i udarów mózgu oraz ubezpieczenie na wypadek zakażenia HIV i/lub WZW (czyli ekspozycja na materiał zakaźny, tzw. ubezpieczenie od zakłuć).

oblicz składkę
Świadczenie dzienne z tytułu niezdolności do pracy

Ubezpieczenie, z którego zostaną wypłacone pieniądze Ubezpieczonemu w sytuacji, gdy w wyniku choroby lub nieszczęśliwego wypadku będzie on czasowo niezdolny do wykonywania zawodu medycznego lub czynności pomocniczych. Taka niezdolność powinna trwać nieprzerwanie co najmniej 10 dni i być poświadczona zwolnieniem lekarskim.

oblicz składkę
ERGO HESTIA