Ubezpieczenia dla pielęgniarki i położnej

Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej dla pielęgniarki i położnej

Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej pielęgniarki i położnej dedykowane jest wyłącznie osobom wykonującym działalność leczniczą w formie indywidualnej lub grupowej praktyki pielęgniarek lub położnych. Swoim zakresem obejmuje odpowiedzialność za szkodę, którą pielęgniarka lub położna może wyrządzić pacjentowi w czasie wykonywania czynności zawodowych, w szczególności udzielania świadczeń zdrowotnych, lub szkodę powstałą wskutek niezgodnego z prawem zaniechania udzielania świadczeń zdrowotnych.

oblicz składkę
Dobrowolne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej dla pielęgniarki i położnej

Dobrowolne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej pielęgniarek/pielęgniarzy i położnych dedykowane jest zarówno osobom prowadzącym działalność gospodarczą, jak i zatrudnionym na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia lub umowy o dzieło. Zapewnia ochronę zgodnie z zakresem opisanym w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia i postanowieniach dodatkowych w granicach wybranej sumy gwarancyjnej na jedno i na wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

Jeśli podlegasz obowiązkowemu ubezpieczeniu OC i posiadasz umowę ubezpieczenia w tym zakresie, dobrowolne ubezpieczenie OC obejmuje również szkody objęte obowiązkowym ubezpieczeniem OC, jednak wyłącznie w zakresie szkód, które nie mogą być zaspokojone z tytułu tego obowiązkowego ubezpieczenia OC z powodu wyczerpania sumy gwarancyjnej (ubezpieczenie nadwyżkowe).

oblicz składkę
Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności medycznej lub użytkowania mienia

Ubezpieczenie obejmuje odpowiedzialność cywilną za szkody na osobie lub w mieniu wyrządzone osobom trzecim w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej przez lekarza, pielęgniarkę, położną lub inne osoby świadczące usługi o charakterze medycznym. Zakresem ubezpieczenia objęte są szkody wyrządzone w następstwie posiadania i użytkowania nieruchomości oraz stacjonarnych maszyn, urządzeń i instalacji wszelkiego typu, a także ryzyko prowadzenia działalności gospodarczej.

oblicz składkę
Ubezpieczenie NNW, niezdolność do pracy i HIV / WZW (czyli ekspozycja na materiał zakaźny, tzw. ubezpieczenie od zakłuć)

Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków, z którego mogą skorzystać wszystkie osoby wykonujące zawód lekarza, lekarza dentysty, pielęgniarki, położnej, a także osoby świadczące usługi o charakterze medycznym, personel medyczny, studenci medycyny, doktoranci i słuchacze szkół policealnych i techników.

Ubezpieczenie dostępne jest w 5 wariantach z możliwością rozszerzenia o niezdolność do pracy, ubezpieczenie następstw zawałów serca i udarów mózgu oraz ubezpieczenie na wypadek zakażenia HIV i/lub WZW (czyli ekspozycja na materiał zakaźny, tzw. ubezpieczenie od zakłuć).

oblicz składkę
ERGO HESTIA