Artykuły

Projekty rozporządzeń ministra zdrowia - co nowego czeka podmioty lecznicze?
data publikacji: 2023-06-02

 Na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji zostało zamieszczonych kilka bardzo istotnych z optyki podmiotów leczniczych projektów Rozporządzeń Ministra Zdrowia. Wszystkie te o których jest mowa poniżej znajdują się na etapie konsultacji publicznych. Warto śledzić ich losy, bowiem ich wejście w życie spowoduje powstanie nowych obowiązków po stronie podmiotów leczniczych.

czytaj więcej
Regres podmiotu leczniczego do lekarza z tytułu popełnionego błędu medycznego
data publikacji: 2023-06-06

 Zagadnienie odpowiedzialności, zwłaszcza cywilnej z tytułu popełnionego błędu medycznego jest niezwykle istotne w czasie trwającej dyskusji o systemie no – fault oraz jakości w systemie ochrony zdrowia.

czytaj więcej
Projekty ustaw dotyczące jakości w ochronie zdrowia
data publikacji: 2023-05-30

 Losy projektu ustawy o jakości w ochronie zdrowia są niezwykle burzliwe. Założenia i koncepcje są odmienne w zależności od środowiska.

czytaj więcej
Utrudnienia w rejestracji telefonicznej - praktyki naruszające zbiorowe prawa pacjentów
data publikacji: 2023-05-26

 Na stronie internetowej Rzecznika Praw Pacjentów został opublikowany Rejestr wydanych przez Rzecznika Praw Pacjenta decyzji w sprawach praktyki naruszających zbiorowe prawa pacjentów.

czytaj więcej
Projekt ustawy o minimalnym wynagrodzeniu w podmiocie leczniczym
data publikacji: 2023-05-24

 Jak informują media, które relacjonowały manifestację zorganizowaną z inicjatywy Ogólnopolskiego Związku Pielęgniarek i Położnych, która odbyła się 23 maja przed Sejmem RP, w tym samym dniu w kancelarii Sejmu Związek złożył projekt ustawy zmieniający Ustawę z dnia 8 czerwca 2017 r. o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2139), co oznacza, że zebrano wymaganą liczbę podpisów.

czytaj więcej
Czy będą podwyżki dla pozostałych pracowników podmiotów leczniczych po 01.07.2023 r.?
data publikacji: 2023-05-23

Sytuacja dotycząca poziomu wynagrodzeń grupy zawodowej pielęgniarek i położnych w skali kraju stała się bardzo poważna zarówno z uwagi na liczbę powództw skierowanych przeciwko pracodawcom – głównie w przedmiocie zarzutów dotyczących nierównego traktowania w zatrudnieniu jak i poprzez inne działania pozaprocesowe, w tym strajki.

czytaj więcej
Odrębny projekt ustawy dla dietetyków
data publikacji: 2023-05-19

Projekt ustawy o zawodach medycznych jest kolejnym kontrowersyjnym tematem wokół którego nie milkną echa.
Przypomnijmy. Projekt ustawy jest aktualnie przedmiotem prac legislacyjnych Komisji Zdrowia, do której został skierowany przez Sejm.  

czytaj więcej
Sprawy o nierówne traktowanie w zatrudnieniu - SN podważa skład sądu?
data publikacji: 2023-05-16

 Pod wielkim znakiem zapytania postawiono legalność postępowań z powództwa pielęgniarek i położnych przeciwko pracodawcom z tytułu roszczeń o nierówne traktowanie w zatrudnieniu.

czytaj więcej
Roszczenie pacjenta o zapłatę przeciwko NZOZ
data publikacji: 2023-05-12

 Należy pamiętać, że tak samo jak w przypadku publicznych zakładów opieki zdrowotnej, tak i przeciwko prywatnym – bez względu na formę działalności, pacjent może skierować roszczenie o zapłatę w związku z zarzutem popełnienia błędu medycznego lub naruszenia praw pacjenta.

czytaj więcej
Jakie konsekwencje niesie za sobą orzeczenie lekarza medycyny pracy o niezdolności do wykonywania pewnych czynności przez pielęgniarkę?
data publikacji: 2023-05-09

W niniejszym artykule uwaga zostanie poświęcona pielęgniarkom zatrudnionym na etacie. Zgodnie z przepisami, pracodawca ma obowiązek kierować pracowników na wstępne, okresowe i kontrolne badania przeprowadzane przez lekarza medycyny pracy.  

czytaj więcej
Pielęgniarka jako ofiara przestępstwa - czego może się domagać?
data publikacji: 2023-05-04

 Zgodnie z treścią przepisu art. 11 ust. 2 ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej, pielęgniarka i położna podczas i w związku z wykonywaniem czynności polegających na udzielaniu świadczeń korzystają z ochrony przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych na zasadach określonych w ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz. U. z 2022 r. poz. 1138, 1726 i 1855).

czytaj więcej
Czy NZOZ może udzielać darmowych świadczeń w ramach promocji zdrowia?
data publikacji: 2023-04-28

 Na podmiotach wykonujących działalność leczniczą, które udzielają świadczeń opieki zdrowotnej nie finansowanych ze środków publicznych (dalej: NZOZ), również tak jak w przypadku tych publicznych, ciąży zakaz reklamy.

czytaj więcej
Segregacja medyczna realizowana przez pielęgniarkę w ramach SOR
data publikacji: 2023-04-25

 W ramach szpitalnych oddziałów ratunkowych uprawnione do przeprowadzania segregacji medycznej pozwalającej na zakwalifikowanie pacjentów do właściwej kategorii pilności udzielenia świadczeń zdrowotnych prócz lekarzy są i również pielęgniarki systemu

czytaj więcej
Czy lekarz udzielający świadczeń może utrwalać za pomocą zdjęcia obrażenia pacjenta pokrzywdzonego przestępstwem?
data publikacji: 2023-04-21

 Oczywistym i wynikającym z zasad doświadczenia życiowego jest to, że w ramach szpitalnych oddziałów ratunkowych, izb przyjęć jak i w konsekwencji decyzji medycznej o potrzebie hospitalizacji, przyjmowani są pacjenci, którzy odnieśli obrażenia wskutek działania osób trzecich.

Do uszkodzeń ciała może oczywiście dojść w przypadku aktów znęcenia się fizycznego, przestępstw na tle seksualnym, przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu, itd.

Czy zatem lekarz udzielający takiemu pacjentowi świadczeń w ramach szpitalnego oddziału ratunkowego, izby przyjęć lub oddziału może jakkolwiek udokumentować zewnętrzne obrażenia ciała, chociażby za pomocą wykonanej fotografii, która zostałaby przekazana organom ścigania?

czytaj więcej
Udostępnianie dokumentacji medycznej NZOZ organom ścigania
data publikacji: 2023-04-18

 Dokumentacja medyczna może być wykorzystana nie tylko na cele własne związane z kontynuacją leczenia przez danego pacjenta lecz i na potrzeby organów, w tym i również organów ścigania.

czytaj więcej
Umowa o podnoszenie kwalifikacji zawodowych z pracownikami wykonującymi zawody medyczne
data publikacji: 2023-04-14

 Kodeks Pracy stanowi, że za podnoszenie kwalifikacji zawodowych należy uznać zdobywanie lub uzupełnianie wiedzy i umiejętności przez pracownika, z inicjatywy pracodawcy albo za jego zgodą.
Przepisy ustaw zawodowych określają po stronie przedstawicieli zawodów medycznych obowiązek podnoszenia kwalifikacji zawodowych.
Zgodnie z Kodeksem Pracy, pracodawca zawiera z pracownikiem podnoszącym kwalifikacje zawodowe umowę określającą wzajemne prawa i obowiązki stron. Umowę o której mowa zawiera się na piśmie. Zastrzec należy, że jej postanowienia nie mogą być mniej korzystne dla pracownika niż przepisy Kodeksu Pracy.
W przypadku, gdy pracodawca nie zamierza zobowiązać pracownika do pozostawania w zatrudnieniu po ukończeniu podnoszenia kwalifikacji zawodowych, nie ma on obowiązku zawarcia umowy o której mowa jest powyżej.

 

czytaj więcej
Minimalne wynagrodzenie pielęgniarek i położnych - inicjatywa ustawodawcza OZZPiP
data publikacji: 2023-04-11

 W połowie marca br. Zarząd Krajowy Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych (jak wynika z komunikatu), podjął decyzję o wystąpieniu z obywatelską inicjatywą ustawodawczą, która powstrzyma dalszą degradację i dyskryminację zawodową pielęgniarek i położnych w Polsce .

czytaj więcej
Ustawa o niektórych zawodach medycznych
data publikacji: 2023-04-07

Środowisko medyczne oczekuje na wprowadzenie kilku aktów prawnych o szczególnym znaczeniu dla regulacji zawodów medycznych jak i funkcjonowaniu podmiotów leczniczych. Wśród nich jest oczywiście ustawa o niektórych zawodach medycznych. 

czytaj więcej
Na jakiej podstawie pracodawca może żądać od pielęgniarki niższych kwalifikacji?
data publikacji: 2023-04-04

 Serwisy informacyjne publikują materiały mówiące o coraz częściej stosowanej przez kierowników podmiotów leczniczych praktyce polegającej na tym, że żądają oni de facto od personelu pielęgniarskiego najniższych kwalifikacji. Wypowiadający się w tych materiałach personel wskazuje na to, że takie działanie należy uznać za bezprawne i niezwykle dla nich krzywdzące.

 

czytaj więcej
Praca zdalna w podmiotach leczniczych
data publikacji: 2023-03-31

 06 kwietnia 2023 r. wchodzą w życie przepisy wprowadzające do Kodeksu Pracy nową instytucję – pracę zdalną. Dotychczas praca zdalna była regulowana na mocy tak zwanej ustawy covidowej. Z perspektywy czasu, Ustawodawca postanowił o włączeniu tej instytucji do Kodeksu Pracy. Zmiany te zostają wprowadzone na mocy Ustawy z dnia 1 grudnia 2022 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2023, poz. 240), ze względu na vacatio legis przepisy dotyczące pracy zdalnej wchodzą w życie po upływie 2 miesięcy od daty ogłoszenia wskazanego aktu.

czytaj więcej
Jakie znaczenie mają wystąpienia inspektorów pracy w sprawie sporów z pielęgniarkami?
data publikacji: 2023-03-28

Źródła informacyjne systematycznie przekazują treści dotyczące trwających sporów pracodawców z grupą zawodową pielęgniarek i położnych w kontekście stosowania przepisów Ustawy z dnia 8 czerwca 2017 r. o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2139). Grupa zawodowa pielęgniarek i położnych zarzuca pracodawcom nierówne traktowanie w zatrudnieniu wywodząc swe roszczenia w oparciu o przepisy Kodeksu Pracy, domagając się ustalenia wysokości wynagrodzenia adekwatnego do posiadanego poziomu wykształcenia lub też podwyższenia tego wynagrodzenia do poziomu pozostałych pracowników, którzy wykonują te same obowiązki służbowe. Treść zarzutów wywodzonych wobec pracodawców jest o wiele bardziej szczegółowa, jednak teraz nie o tym. 

czytaj więcej
Czy personel SOR może ponosić odpowiedzialność za długi czas oczekiwania pacjenta na przyjęcie?
data publikacji: 2023-03-24

 22 marca br. Rzecznik Praw Pacjenta zamieścił na stronie internetowej komunikat dotyczący przeprowadzonych działań na skutek zawiadomienia o naruszeniu praw pacjenta. Jak wskazuje w opisie stanu faktycznego Rzecznik Praw Pacjenta:

„Pacjent został przyjęty na szpitalny oddział ratunkowy o godzinie 13:56 na podstawie pilnego skierowania na oddział urologiczny z rozpoznaniem skrętu jądra prawego. Pacjent zgłaszał ból od godziny 10:00 rano, a następnie nudności i wymioty. Około godziny 14:30 odbyła się wstępna konsultacja z lekarzem, podczas której zlecono leki przeciwbólowe, badania laboratoryjne i dalsze oczekiwanie. Pacjent znalazł się na oddziale urologicznym dopiero o godzinie 16:43. Wówczas w badaniu USG stwierdzono brak przepływu Dopplera w jądrze prawym, podjęto decyzję o operacji w trybie pilnym. Na salę operacyjną pacjent został przekazany dopiero o godzinie 17:30, a operacja rozpoczęła się o godzinie 18:20. ”

Rzecznik Praw Pacjenta przeprowadził postępowanie w sprawie, wskutek czego wydał rozstrzygnięcie stwierdzające naruszenie praw pacjenta.

czytaj więcej
Wypowiedzenie warunków pracy i płacy w kontekście trwającego sporu
data publikacji: 2023-03-21

 Kontynuując oczywiście wątek dotyczący zamieszania wokół wynagrodzeń pielęgniarek i położnych w kontekście nowelizacji ustawy podwyżkowej, należy pochylić się nad opisywanymi przez media w ostatnim okresie czasy praktykami przyjętymi przez podmioty lecznicze.

czytaj więcej
Klauzula sumienia - jak lekarz może z niej realnie skorzystać
data publikacji: 2023-03-17

 Ze względu na ostatnie wydarzenia, powrócił do mediów temat lekarskiej klauzuli sumienia. Co należy wiedzieć o tej instytucji?

czytaj więcej
Prawa pacjenta w NZOZ
data publikacji: 2023-03-14

 Katalog praw pacjenta obowiązujący względem niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej (dalej: NZOZ) jest analogiczny jak i względem publicznych zakładów opieki zdrowotnej.

czytaj więcej
Zgoda na zabieg operacyjny - czy może być udzielona w chwili przyjęcia do szpitala?
data publikacji: 2023-03-10

Co oczywiste, lekarz może przeprowadzić zabieg operacyjny po uzyskaniu pisemnej zgody pacjenta. Wyjątek stanowią oczywiście sytuacje, kiedy to uzyskanie zgody pacjenta nie jest możliwe ze względu na jego stan lub wiek.

czytaj więcej
Wykonywanie zleceń lekarskich
data publikacji: 2023-03-07

 W praktyce bardzo często pojawiają się pytania dotyczące tego, czy lekarz miał prawo zlecić pielęgniarce daną określoną czynność do wykonania, czy też w danym zakresie nie doszło do przekroczenia kompetencji, oraz czy każdorazowo pielęgniarka powinna wykonywać przekazane jej zlecenie, czy też i na jakiej ewentualnie podstawie ma prawo do odmowy jego wykonania.

czytaj więcej
Gdzie pacjent powinien wykonywać badania przed przyjęciem planowym do szpitala?
data publikacji: 2023-03-03

 W praktyce nadal zdarzają się przypadki, gdzie personel lekarski wystawiający skierowanie do leczenia w trybie planowym poleca pacjentowi wykonanie badań diagnostycznych (służących na cele tejże hospitalizacji) niejako we własnym zakresie, również poprzez odesłanie tego pacjenta do lekarza przyjmującego w ramach podstawowej opieki zdrowotnej, aby ten uzupełnił proces diagnostyczny pacjenta.
Należy wskazać, że taka praktyka jest całkowicie niezgodna z prawem i może stanowić odpowiedzialność do pociągnięcia podmiotu leczniczego do odpowiedzialności.

czytaj więcej
Minimalne wynagrodzenie w niepublicznej opiece zdrowotnej
data publikacji: 2023-02-28

Kwestia wynagrodzeń w sektorze ochrony zdrowia systematycznie powraca jak bumerang.
Do tej pory kierownicy podmiotów leczniczych zmagają się z konsekwencjami nowelizacji ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagradzania zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych, która miała miejsce w lipcu 2022 r. Konsekwencje te dotyczą zwłaszcza sporów z grupą zawodową pielęgniarek i położnych. 

czytaj więcej
Komercyjne wystawianie recept i zwolnień lekarskich na żądanie pacjenta
data publikacji: 2023-02-24

12 lutego 2023 Komisja Etyki Lekarskiej Naczelnej Rady Lekarskiej podjęła stanowisko w sprawie zjawiska komercyjnego wystawiania recept i zwolnień lekarskich. Jak wskazano, Komisja Etyki Lekarskiej dokonała analizy wielu przykładów oferowanych w Internecie usług sprzedaży recept i wystawiania zwolnień lekarskich.
 

czytaj więcej
Zmiany w kodeksie pracy
data publikacji: 2023-02-21

 Wiele zmian czeka pracowników i pracodawców, a to za sprawą po pierwsze uchwalonej już nowelizacji Kodeksu Pracy jak i kolejnej, aktualnie procedowanej przez Sejm.

czytaj więcej
Zgoda na odwiedzanie osób wykonujących zawód medyczny w celu reklamy wyrobu medycznego
data publikacji: 2023-02-17

 Warto ponownie przypomnieć, że od 01 stycznia 2023 r. zmieniły się zasady dotyczące reklamy wyrobów medycznych.

czytaj więcej
Czy NZOZ może się reklamować?
data publikacji: 2023-02-14

 Dla porządku i jasności, przypomnijmy, że NZOZ (Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej) według aktualnego stanu prawnego nie jest pojęciem prawnym, lecz de facto umownym.

czytaj więcej
Czy pacjent może żądać wydania mu oryginału dokumentacji medycznej?
data publikacji: 2023-02-10

W ostatnim okresie czasu spotkałam się z sytuacją, gdzie pacjent będąc niezadowolonym ze sposobu przyjęcia go, poprzez wykazanie agresywnego zachowania dopuścił się kradzieży dokumentacji medycznej z podmiotu leczniczego. W takim stanie faktycznym niewątpliwie stwierdzić należy, że pacjent dopuścił się przestępstwa. Wyniesienie dokumentacji medycznej w sposób taki jak ten zaprezentowany powyżej wypełnia znamiona czynu kwalifikowanego z art. 276 Kodeksu Karnego. 

czytaj więcej
Obowiązek zapewnienia kontaktu telefonicznego w podmiocie leczniczym
data publikacji: 2023-02-06

 Oczywiście obowiązek wskazany w tytule jest niezwykle istotny w kontekście praw pacjenta, i co więcej, ma wielopłaszczyznowy charakter.
Przede wszystkim w okresie pandemii COVID-19 kontakt telefoniczny odgrywał niezwykle ważną rolę względem niezwykle wówczas często wykorzystywanej instytucji teleporad.

czytaj więcej
Ustawa o zawodzie ratownika medycznego
data publikacji: 2023-01-27

 Wszystkie serwisy informacyjne dotyczące ochrony zdrowia jednym głosem informuję, że Prezydent podpisał ustawę o zawodzie ratownika medycznego oraz samorządzie ratowników. W tej też kwestii należy kilka spraw sprostować. W zasadzie w większości przypadków wskazywane jest, że podpisanie ustawy miało nastąpić 13 grudnia 2022 r., podczas gdy jej podpisanie w rzeczywistości nastąpiło 12 grudnia 2022 r. Kolejną kwestią jest to, że jeszcze nie można jej odnaleźć w Dzienniku Ustaw, zatem nie została ona formalnie ogłoszona.

czytaj więcej
Opłaty za udostępnienie dokumentacji medycznej
data publikacji: 2023-01-20

Rzecznik Praw Pacjenta w jednym z ostatnich komunikatów przypomina o prawie pacjenta do dostępu do dokumentacji medycznej. Zgodnie z przepisami, pacjent ma prawo do dostępu do dokumentacji medycznej dotyczącej jego stanu zdrowia oraz udzielonych mu świadczeń zdrowotnych.

Pacjent może również udzielić pełnomocnictwa osobie bliskiej, osobie trzeciej lub sobie prawnej, do wglądu i prawa żądania udostępnienia dokumentacji medycznej. 

 

czytaj więcej
Pielęgniarka - umowa o pracę czy umowa cywilnoprawna?
data publikacji: 2023-01-17

 Coraz więcej pielęgniarek zastanawia się nad rezygnacją z umów o pracę na rzecz umów cywilnoprawnych. Przed podjęciem jednak tej decyzji koniecznym jest rozważenie wszystkich różnić, które ich dotyczą, poza oczywiście kwestią wysokości wynagrodzenia.

czytaj więcej
Rzecznik praw lekarzy
data publikacji: 2023-01-13

 Rzecznik praw lekarzy jest instytucją nieskodyfikowaną. W porównaniu na przykład do „przeciwnej” mu funkcji czyli Rzecznika Praw Pacjenta nie wywodzi on podstawy normatywnej z żadnego aktu prawnego o charakterze powszechnie obowiązującym. W bazie internetowej dość mierne efekty daje poszukiwanie szczegółowych informacji o tym organie jak i uzyskanych osiągnięć.

czytaj więcej
Normy zatrudnienia związane z zatrudnianiem pielęgniarek z niepełnosprawnościami
data publikacji: 2023-01-09

 Osoby, które posiadają umiarkowany lub znaczny stopień niepełnosprawności oczywiście mogą wykonywać pracę zawodową.
Względem grupy zawodowej pielęgniarek, które z oczywistych względów związanych de facto z samym charakterem zawodu należy zważyć na normy szczególne, które maja na celu ochronę osoby niepełnosprawnej w środowisku pracy.
W kontekście niniejszego artykułu podstawową kwestią są badania lekarskie, przeprowadzane przez lekarza specjalistę z dziedziny medycyny pracy.

czytaj więcej
Formy wykonywania zawodu pielęgniarki
data publikacji: 2023-01-04

 Pielęgniarka może być zatrudniona w podmiocie leczniczym na podstawie umowy o pracę lub mieć z nim zawartą umowę zlecenia. Pielęgniarka może także wykonywać swój zawód w ramach prowadzonej działalności leczniczej.

czytaj więcej
Wynagrodzenie lekarza rezydenta
data publikacji: 2022-12-30

Szpitale właśnie otrzymują informacje w sprawie listy osób, które zostały zakwalifikowane w tych podmiotach do odbywania szkolenia specjalizacyjnego w ramach rezydentury.
Wynagrodzenie lekarza rezydenta ustala akt szczególny względem pozostałych przedstawicieli zawodów medycznych. Do lekarzy rezydentów zastosowanie znajduje bowiem Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 25 lipca 2022 r. w sprawie wysokości zasadniczego wynagrodzenia miesięcznego lekarzy i lekarzy dentystów odbywających specjalizacje w ramach rezydentury.

czytaj więcej
Nowy projekt ustawy o badaniach klinicznych
data publikacji: 2022-12-23

 29 listopada 2022 r. wpłynął do Sejmu Rządowy projekt ustawy o badaniach klinicznych produktów leczniczych stosowanych u ludzi (druk nr 2843). 02 grudnia 2022 r. został skierowany do pierwszego czytania.

czytaj więcej
Reklama wyrobów medycznych w NZOZ - zmiany w prawie
data publikacji: 2022-12-20

 Nieubłagalnie zbliża się koniec roku, co oznacza, że próbując nadążać za zmianami w prawie wychodzimy im naprzeciw i sprawdzamy jakie nowe regulacje pojawią się od 01 stycznia 2023 r.

czytaj więcej
Zmiany w zakresie udostępniania jednostek organizacyjnych uczelniom medycznym
data publikacji: 2022-12-16

Ustawa z dnia 15 września 2022 r. o medycynie laboratoryjnej wprowadziła bardzo istotną zmianę dotyczącą udostępniania uczelniom medycznym jednostek organizacyjnych przez podmioty wykonujące działalność leczniczą.

czytaj więcej
Jakość w prywatnej opiece zdrowotnej
data publikacji: 2022-12-14

 13 grudnia 2022 r. na stronie internetowej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów pojawił się komunikat dotyczący projektu ustawy o jakości w opiece zdrowotnej i bezpieczeństwie pacjenta. Na stronie internetowej Rządowego centrum Legislacji czytamy zaś, że projekt przeszedł już opiniowanie w ramach Komisji Prawniczej i zapewne niebawem zostanie skierowany do Sejmu.

czytaj więcej
Informacja o wyrobach medycznych a prawa pacjenta
data publikacji: 2022-12-09

Ustawa z dnia 07 kwietnia 2022 r. wprowadziła bardzo istotną zmianę do ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, w brzmieniu:

Art. 12 ust. 3 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta
Pacjentowi, któremu wszczepiono wyrób medyczny podmiot wykonujący działalność leczniczą, który wykonał implantację, jest obowiązany dostarczyć, wraz z kartą implantu, informacje, o których mowa w art. 18 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych, zmiany dyrektywy 2001/83/WE, rozporządzenia (WE) nr 178/2002 i rozporządzenia (WE) nr 1223/2009 oraz uchylenia dyrektyw Rady 90/385/EWG i 93/42/EWG (Dz. Urz. UE L 117 z 05.05.2017, str. 1, z późn. zm.), sporządzone w języku polskim i w postaci zapewniającej szybki dostęp do tych informacji.";

czytaj więcej
Obowiązkowe ubezpieczenie OC niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej
data publikacji: 2022-12-06

 Definicja legalna „niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej” funkcjonowała na bazie przepisów ustawy o zakładach opieki zdrowotnej, którą zastąpiła ustawa o działalności leczniczej. W okresie tych zmian, do ustawy o działalności leczniczej włączono przepis art. 205 wskazujący na to, że, z dniem wejścia w życie ustawy niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej stają się przedsiębiorstwami podmiotów leczniczych.

czytaj więcej
Wykonywanie działalności leczniczej przez diagnostów laboratoryjnych
data publikacji: 2022-11-30

 Nowa ustawa o medycynie laboratoryjnej znacząco poprawia sytuację diagnostów laboratoryjnych dodając im nowe uprawnienia. Wskazana ustawa wejdzie w życie z dniem 10 grudnia 2022 r. zastępując tym samym ustawę o diagnostyce laboratoryjnej. Jednakże przepisy końcowe względem niektórych z norm zawartych w nowej ustawie ustalają późniejsze ich wejście w życie - o czym będzie dalej mowa.

czytaj więcej
Reklama wyrobów medycznych u świadczeniodawców po 1 stycznia 2023 r.
data publikacji: 2022-12-02

 Ustawa z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. poz. 974) zakłada bardzo istotne zmiany dotyczące reklamy wyrobów medycznych, które wejdą w życie z dniem 01 stycznia 2022 r.

czytaj więcej
Ochrona wizerunku lekarza w internecie
data publikacji: 2022-11-24

Internet jest bez wątpienia najpopularniejszym i de facto najwygodniejszym sposobem wyszukiwania informacji. W kontekście usług medycznych internet służy nie tylko wyszukiwaniu specjalistów, zapisów na wizyty, ale również wymianie opinii pacjentów. Opinie te wyrażane są najczęściej poprzez zamieszczanie komentarzy, opinii lub poprzez wystawianie ocen, na portalach społecznościowych lub tych dedykowanych specjalnie branży medycznej. Oczywistym jest, że wśród tychże komentarzy i opinii zdarzają się również te negatywne. Pojawia się zatem pytanie, czy z tego tytułu lekarzowi przysługuje jakaś ochrona i czy w związku z tym może on wystąpić z jakimś konkretnym roszczeniem.

czytaj więcej
Obowiązkowe OC lekarza i lekarza dentysty – na co zwrócić uwagę przy jego wyborze?
data publikacji: 2022-11-18

 Zawód lekarza obarczony jest nie tylko ogromną odpowiedzialnością za zdrowie i życie pacjentów, ale także ryzykiem wystąpienia roszczeń w związku z wykonywanymi obowiązkami. Aby się przed nimi zabezpieczyć, warto wybrać ubezpieczenie, które pokryje nie tylko ewentualne odszkodowania, zadośćuczynienia, czy też zasądzone renty.

czytaj więcej
Czy lekarz może odmówić leczenia?
data publikacji: 2022-11-10

 W praktyce bardzo często ze strony personelu medycznego, zwłaszcza lekarzy zadawane są pytania dotyczące możliwości odmowy leczenia pacjenta, który swoim zachowaniem narusza normy etyczne powszechnie przyjęte w stosunkach właściwych dla relacji pacjent – lekarz. Zachowania te zazwyczaj dotyczą ubliżania lekarzom, jawnemu poddawaniu w wątpliwość kierowanych zaleceń, metod i sposobów leczenia, a także nieprzestrzegania regulaminu wewnętrznego oddziału, nieprzestrzegania zaleceń lekarskich, itd.

czytaj więcej
Lekarz jako świadek w postępowaniu karnym. Co powinieneś wiedzieć?
data publikacji: 2022-11-03

Rosnąca skala roszczeń pacjentów i ich osób bliskich przekłada się nie tylko na ilość skarg i postępowań przed Rzecznikiem Praw Pacjenta, ale i również – niestety – na skalę zawiadomień o podejrzeniu popełnienia przestępstw kierowanych na Policję lub bezpośrednio do Prokuratury. Z doświadczenia praktyka zauważam tendencję do obniżenia stopnia zaufania do personelu medycznego. Ciężko jest upatrywać źródła tego zjawiska, jednakże z całą pewnością należy wskazać, że każde niepowodzenie medyczne w znaczeniu powikłań lub śmierci pacjenta budzi wątpliwości, czy postępowanie medyczne było prawidłowe, czyli po prostu czy personel nie popełnił jakiegoś błędu. 

czytaj więcej
Planowane zmiany w pozasądowym trybie rozpatrywania roszczeń pacjentów i ich wpływ na rynek ubezpieczeń
data publikacji: 2022-10-28

W serwisach informacyjnych dotyczących rynku systemu ochrony zdrowia znów zaktualizował się temat projektu ustawy o jakości w opiece zdrowotnej i bezpieczeństwie pacjenta, której pierwotne brzmienie podlegało bardzo intensywnym konsultacjom w lipcu ubiegłego roku.

czytaj więcej
Po co studentowi kierunków medycznych ubezpieczenie OC?
data publikacji: 2022-10-13

Kształcenie studentów kierunków medycznych to nie tylko przekazywanie wiedzy w uczelnianych murach, lecz również i przede wszystkim wiedza przekazywana w warunkach pozwalających na bezpośrednią styczność z pacjentami. Udział podmiotów leczniczych w procesie kształcenia studentów jest odmienny i zależy od tego przez kogo został on utworzony.

Czy na studentach kierunków medycznych ciąży obowiązek posiadania ubezpieczenia OC i właściwie po co ono studentom?

czytaj więcej
Czy lekarz stażysta może zostać pociągnięty do odpowiedzialności i powinien mieć własne ubezpieczenie OC?
data publikacji: 2022-10-13

01 października rozpoczęli pracę lekarze stażyści. Wykonują oni zawód na podstawie umowy o pracę zawartą z podmiotem prowadzącym staż podyplomowy.

W artykule wyjaśniamy jaką odpowiedzialność ponosi lekarz stażysta i czy powinien posiadać własną polisę OC.

czytaj więcej
Zmiana czasu a dyżur
data publikacji: 2022-10-10

30 października nastąpi zmiana czasu z letniego na zimowy. Podobnie jak do lat ubiegłych pojawią się pytania dotyczące rozliczania i wynagrodzenia przysługującego za de facto 1 dodatkową godzinę pracy. Pomimo tego, że zmiana czasu jest faktem notoryjnym należy uznać, zgodnie zresztą z doktryną prawniczą, że dodatkową godzinę pracy powstałą wskutek przesunięcia wskazówek zegara z godziny 03:00 na 02:00 w nocy należy traktować jako godzinę nadliczbową.

czytaj więcej
Prawa Pacjenta – obowiązek informacyjny względem wyrobów medycznych
data publikacji: 2022-09-26

Niniejszy artykuł traktuje o niezwykle ważnej kwestii dotyczącej rozszerzenia zakresu obowiązków po stronie podmiotów leczniczych w kontekście realizacji czynności gwarantujących przestrzegania praw pacjentów. Katalog praw pacjenta został ujęty w przepisach ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.

czytaj więcej
Kiedy gabinet medycyny estetycznej powinien być zarejestrowany jako podmiot leczniczy?
data publikacji: 2022-09-09

Spacer po każdym z polskim miast przynosi refleksję na temat zyskujących coraz to nową popularność niektórych branż. Jedną z nich jest niewątpliwie medycyna estetyczna, Polki coraz chętniej korzystają z usług takich gabinetów. Nie każdy jednak z właścicieli takich miejsc zdaje sobie sprawy na temat powinności ugruntowania tej działalności nie tylko jako jednej z form osoby prawnej, lecz również zarejestrowania takiej działalności jako podmiotu leczniczego.

czytaj więcej
Roszczenia pielęgniarek i położnych w świetle ustawy o minimalnym wynagrodzeniu
data publikacji: 2022-09-09

Ustawa o zmianie ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych znacząco poróżniła personel podmiotów leczniczych. Doniesienia medialne wskazują na kolejne przykłady strajków grupy zawodowej pielęgniarek, które zarzucają kierownikom podmiotów leczniczych dyskryminację i nierówne traktowanie w wynagrodzeniu.

Okazuje się, że problem ten jest o wiele bardziej złożony.

czytaj więcej
Szkolenie rezydenckie w ramach szkoły doktorskiej
data publikacji: 2022-09-09

Z dniem 01 sierpnia weszła w życie zmiana przepisu art. 16e ustawy o zawodzie lekarza i lekarza dentysty (wprowadzona na mocy Ustawy z dnia 16 lipca 2020 r. o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz niektórych innych ustaw z odroczonym vacatio legis w zakresie wskazanego przepisu).

W artykule opisujemy jakie zmiany przewidziano w nowych przepisach.

czytaj więcej
Kiedy należy wymagać od fizjoterapeutów tytułu magistra?
data publikacji: 2022-09-09

Wobec grupy zawodowej fizjoterapeutów ustawa o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych przewiduje możliwość zaszeregowania fizjoterapeutów w zależności od posiadanego wykształcenia.

Okazuje się, że posiadane wykształcenie wpływa również na inne obszary wykonywania zawodu fizjoterapeuty.

czytaj więcej
Czy podmiot leczniczy może ponieść odpowiedzialność za długie terminy oczekiwań na przyjęcie w ramach AOS?
data publikacji: 2022-08-26

 Wiedzą powszechną są długie terminy oczekiwań w poradniach specjalistycznych. Zauważalnym i niezwykle odczuwalnym jest zjawisko rosnącej ilości skarg kierowanych przez pacjentów w zakresie długiego terminu oczekiwań. Skargi te kierowane są zarówno do kierowników podmiotów leczniczych, właściwych miejscowo oddziałów Narodowego Funduszu Zdrowia jak i do Rzecznika Praw Pacjentów.

czytaj więcej
Żądanie udostępnienia dokumentacji medycznej przez ZUS
data publikacji: 2022-08-05

W związku z prowadzonymi postępowaniami z zakresu ubezpieczeń społecznych ZUS występuje z wnioskami o udostępnienie dokumentacji medycznej danego pacjenta celem przeprowadzenia na jej podstawie postępowania dowodowego prowadzącego do podjęcia pewnych ustaleń mających znaczenie dla istoty sprawy.

Jakie dane dot. dokumentacji medycznej może żądać ZUS?

czytaj więcej
Co powinno znaleźć się w formularzu zgody?
data publikacji: 2022-08-05

W polskim porządku prawnym nie funkcjonuje przepis sankcjonujący zamknięty katalog zakresu informacji, które powinny być ujęte w dokumencie stanowiącym zgodę na zabieg.

W artykule opisujemy najważniejsze elementy, które powinny się z nim znaleźć.

czytaj więcej
Interpretacja Ministerstwa Zdrowia – podwyżki dla pozostałego personelu podmiotu leczniczego
data publikacji: 2022-08-05

 Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia p. Piotr Bomber skierował do Członków Trójstronnego Zespołu ds. Ochrony Zdrowia pismo w którym wskazuje interpretację przepisu art. 5 ustawy z dnia 8 czerwca 2017 r. o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych, w wersji nadanej na mocy nowelizacji z czerwca br.

Czy pracownikom niemedycznym również przysługuje podwyżka wynagrodzenia?

czytaj więcej
Aktualne zasady dotyczące odwiedzin pacjentów
data publikacji: 2022-07-19

Biuro Rzecznika Praw Pacjenta opublikowało oficjalny komunikat w którym wskazuje, iż zakazane jest utrzymywanie ze strony podmiotów leczniczych restrykcyjnych ograniczeń w zakresie ograniczania lub zakazywania odwiedzin pacjentów w szpitalu.

Jakie są wytyczne dotyczące możliwości ograniczenia odwiedzin pacjentów?

czytaj więcej
NFZ przeznaczy środki na pokrycie wzrostu wynagrodzeń
data publikacji: 2022-07-13

W związku z realizacją Ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego, Narodowy Fundusz Zdrowia informuje o uruchomieniu na ten cel kwoty 6,5 mld zł.

Czy kwoty wskazane na podwyżki są pewne i zabezpieczone?

czytaj więcej
Czy lekarz może ponosić odpowiedzialność za swoje zmęczenie?
data publikacji: 2022-07-12

Obecnie nie można mówić już o zagrożeniu braku określonych specjalizacji na rynku , bowiem stało się to już faktem. Wielu lekarzy wykonuje zawód nie w jednym, a kilku miejscach.

Czy lekarz może zostać pociągnięty do odpowiedzialności z tytułu przemęczenia?

czytaj więcej
Czym jest system no-fault?
data publikacji: 2022-07-12

Obserwując serwisy informacyjne poświęcone tematyce ochrony zdrowia i prawu medycznemu coraz częściej powtarzającym się hasłem jest „system no-fault” związany z systemem odpowiedzialności za popełnione błędy medyczne.

Czym właściwie jest system no-fault?

czytaj więcej
Ustawa o minimalnym wynagrodzeniu za pracę - i co dalej?
data publikacji: 2022-07-05

29 maja 2022 weszła w życie ustawa o zmianie ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych oraz niektórych innych ustaw.

czytaj więcej
Projekt ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę w podmiocie leczniczym
data publikacji: 2022-05-27

17 maja br. do Sejmu wpłynął projekt ustawy o zmianie ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 2268). Aktualnie projekt został skierowany do drugiego czytania.

Czy w projekcie uwzględniono propozycje podmiotów reprezentujących grupy zawodowe?

czytaj więcej
Czy szpital może rozwiązać umowę o pracę z lekarzem rezydentem?
data publikacji: 2022-05-12

Umowa o pracę z lekarzem rezydentem odbywającym szkolenie specjalizacyjne jest umową zawartą na czas określony, to jest na czas realizacji tego szkolenia. Względem warunków tej umowy należy odwołać się do przepisów ustawy o zawodzie lekarza i lekarza dentysty. Jedynie w ściśle określonych wypadkach odpowiednie zastosowanie znajdują przepisy Kodeksu Pracy.

Czy może dojść do sytuacji wcześniejszego rozwiązania umowy z lekarzem rezydentem przez szpital?

czytaj więcej
Czy personel medyczny może być poddany badaniom psychiatrycznym przez pracodawcę?
data publikacji: 2022-05-02

WHO wskazuje, że jedną z najczęstszych chorób jest depresja, jak podają ogólnodostępne media skala zachorowań osiąga liczbę ponad 350 milionów ludzi na świecie. Co oczywiste problem ten może i dotyka również personel medyczny. Prócz depresji są również i inne, niestety często zdarzające się zachorowania na podłożu psychiatrycznym.

Czy pracodawca ma prawo zweryfikować stan zdrowia psychicznego medyka i wysłać go na badania psychiatryczne?

czytaj więcej
Niektóre uprawnienia pracownika medycznego związane z ciążą i macierzyństwem
data publikacji: 2022-05-02

W niniejszym tekście zostaną wskazane wyłącznie te uprawienia, które de facto mają bezpośredni wpływ na ciągłość udzielanych świadczeń w podmiotach leczniczych w kontekście zabezpieczenia obstawy personelu. Pracownica zaraz po powzięciu wiedzy o ciąży powinna dostarczyć pracodawcy zaświadczenie lekarskie wskazujące na jej stan i de facto je potwierdzające.

czytaj więcej
Braki kadry lekarskiej – czy można oddelegować lekarza na inny oddział?
data publikacji: 2022-05-02

Po raz kolejny przekazy medialne informują o kolejnym zamknięciu szpitalnego oddziału ratunkowego (dalej: „sor”). Zaprzestawanie działalności tak sor-ów, jak i innych specjalistycznych oddziałów różnych podmiotów leczniczych jest bezpośrednio związane z coraz bardziej odczuwalnym brakiem specjalistycznej kadry medycznej.

Jakie instytucje wykorzystują kierownicy podmiotów leczniczych do zachowania ciągłości organizacji świadczeń opieki zdrowotnej?

czytaj więcej
Zmiana wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę pracowników podmiotów leczniczych?
data publikacji: 2022-05-02

1 kwietnia br. na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji został opublikowany projekt ustawy o zmianie ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagradzania zasadniczego pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych. Projekt został aktualnie poddany do konsultacji społecznych. Jest on wynikiem prac Trójstronnego Zespołu ds. Ochrony Zdrowia składającego się z przedstawicieli strony rządowej, strony reprezentatywnych central związkowych oraz reprezentatywnych organizacji pracodawców. Zgodnie z założeniami projekt ma wejść w życie od 01 lipca br., a tym samym od tej daty ma nastąpić wzrost wynagrodzeń.

czytaj więcej
Zgoda obywatela Ukrainy na udzielanie świadczeń
data publikacji: 2022-04-21

Rzecznik Praw Pacjenta w jednym z aktualnych komunikatów odnosi się do kwestii równości w zakresie dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej. Jak wskazuje, na podstawie przepisów ustawy z 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa obywatele Ukrainy, którzy przybyli do Polski od 24 lutego br., mają prawo do korzystania ze świadczeń medycznych i refundacji leków na analogicznych zasadach, jak ubezpieczeni w Polsce.

Czy w przypadku obywateli Ukrainy, również wymagane jest pozyskanie zgody na udzielanie świadczeń zdrowotnych?

czytaj więcej
Odpowiedzialność za niepowodzenie medyczne
data publikacji: 2022-04-21

Zważając na rosnącą skalę skarg pacjentów, a w dalszej konsekwencji powództwa cywilne o zapłatę z tytułu zarzucanego błędu medycznego można by uznać, że każde niepowodzenie medyczne jest oceniane jako zawiniona konsekwencja działania personelu medycznego.

Czy faktycznie każde niepowodzenie medyczne należy rozpatrywać jako błąd medyczny?

czytaj więcej
Nadzór nad lekarzem z Ukrainy, czy lekarz nadzorujący może ponosić jakąkolwiek odpowiedzialność?
data publikacji: 2022-04-08

Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. poz. 583 z późn. zm.) w art. 61 przyznaje możliwość nadania prawa wykonywania zawodu lekarzowi, który wskutek konfliktu zbrojnego na Ukrainie opuścił swój kraj.

Czy lekarz pełniący nadzór nad lekarzem z Ukrainy, ponosi odpowiedzialność za jego czyny?

 

czytaj więcej
Czy lekarz z Ukrainy musi znać język polski?
data publikacji: 2022-03-24

Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. poz. 583 z późn. zm.) nie stanowi o wymogu względem osoby chcącej wykonywać zawód lekarza na terytorium RP co wymaganego stopnia znajomości języka polskiego.

Czy lekarz z Ukrainy jest zobowiązany znać język polski?

czytaj więcej
Prawo wykonywania zawodu lekarza dla obywatela Ukrainy
data publikacji: 2022-03-21

Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa zawiera wiele norm, których ratio legis dotyczy pomocy, lecz również aktywizacji obywateli Ukrainy, którzy znaleźli w Polsce schronienie przed zbrojną napaścią na ich kraj ze strony Rosji.

Ustawa zawiera regulacje pozwalające na możliwość wykonywania zawodu lekarza, lekarza dentysty, lekarzy i lekarzy dentystów w trakcie stażu podyplomowego w ramach wykonywanego zawodu lekarza lub lekarza dentysty oraz zawodu pielęgniarki i położnej na terytorium RP.

czytaj więcej
Udzielanie świadczeń zdrowotnych małoletniemu obywatelowi Ukrainy – zgoda na leczenie
data publikacji: 2022-03-18

Sejm uchwalił Ustawę z dnia 9 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Ustawa reguluje najistotniejsze aspekty dotyczące pobytu, możliwości podjęcia pracy, prawa, etc. obywateli Ukrainy, którzy w obawie o swoje życie uciekli przed wojną.

Jak w świetle nowych przepisów wygląda sytuacja pobierania zgody od małoletniego pacjenta z Ukrainy, gdy nie mamy możliwości odebrania zgody od jego przedstawicieli ustawowych?

czytaj więcej
Czy lekarz może wytknąć błędy innemu lekarzowi?
data publikacji: 2022-03-07

Raport Rzecznika Praw Pacjenta poświęcony „Problemom pacjentów w obliczu epidemii choroby COVID-19. Opracowany na podstawie sygnałów kierowanych do Rzecznika Praw Pacjenta za okres od stycznia do września 2020 roku” wykazał, że w czasie pandemii SARS-COV-2 znacznie wzrosła liczba skarg i roszczeń pacjentów. Nadto z praktyki wynika, iż wzrostowi uległa również liczba pozwów cywilnych o zapłatę jak i zawiadomień o podejrzeniu popełnienia przestępstwa w sprawach o błędy medyczne. Ciężko upatrywać jednoznacznej genezy tego powszechnego zjawiska. Z całą zaś pewnością należy wysnuć wniosek, iż jest to związane ze zmniejszeniem zaufania publicznego do przedstawicieli zawodów medycznych.

czytaj więcej
Rekomendacje Ministerstwa Zdrowia dotyczące obowiązkowych szczepień przeciw COVID-19 dla personelu podmiotu leczniczego
data publikacji: 2022-03-07

21 lutego br. Ministerstwo Zdrowia opublikowało na stronie internetowej rekomendacje dotyczące podstaw dla określenia możliwości egzekwowania przez pracodawcę (kierownika podmiotu leczniczego) spełnienia obowiązku szczepień przeciw COVID-19 przez grupy do tego zobowiązane.

Jakie konsekwencje może nieść ze sobą brak szczepienia przeciwko COVID-19 przez personel podmiotu leczniczego?

czytaj więcej
Obowiązek szczepień dla zawodów medycznych – jakie mogą grozić sankcje za brak szczepienia przeciwko COVID-19?
data publikacji: 2022-02-24

Obowiązek szczepień przeciwko COVID-19 został wprowadzony na mocy Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii. Od samego początku, czyli od ukazania się projektu, po jego ogłoszenie i wejście w życie nadal trwa dyskusja nad rozważaniem, czy jest to obowiązek nałożony w sposób w pełni legalny oraz jakimi środkami mogą posługiwać się kierownicy podmiotów leczniczych aby ten obowiązek egzekwować, a w dalszej konsekwencji czy w ogóle są uprawnieni do egzekwowania tego obowiązku.

Czy na osoby wykonujące zawód medyczny, można nałożyć karę za brak szczepienia przeciwko COVID-19?

czytaj więcej
Czy dodatki covidowe budzą jeszcze jakieś wątpliwości?
data publikacji: 2022-02-17

Hasło „dodatków covidowych” nie traci popularności w dyskusji personelu medycznego, jak również jako przedmiot artykułów w portalach branżowych. Z pewnością należy stwierdzić, że ta instytucja bardzo podzieliła personel medyczny, ale również niemedyczny mający styczność z pacjentami z podejrzeniem i zakażeniem SARS-COV-2.

Jakie wątpliwości obecnie najczęściej wzbudzają dodatki covidowe?

czytaj więcej
Świadczenie odszkodowawcze dla pracownika z tytułu zakażenia SARS-COV-2 w zakładzie pracy
data publikacji: 2022-02-09

27 stycznia 2022 r. do Sejmu wpłynął poselski projekt ustawy o szczególnych rozwiązaniach dotyczących ochrony życia i zdrowia obywateli w okresie epidemii COVID-19. W kontekście tego projektu ustawy szeroko komentowane jest projektowane uprawnienie ze strony pracodawcy dotyczące żądania udzielenia przez pracownika informacji na temat negatywnego wyniku diagnostycznego w kierunku SARS-COV-2, wykonanego w terminie do 48 h, nie częściej niż raz w tygodniu.

Jednakże projekt ustawy zawiera poza tym powyżej wskazanym jeszcze jedną, dość kontrowersyjną instytucję, dotycząca możliwości żądania wypłaty świadczenia odszkodowawczego z tytułu zakażenia wirusem SARS-COV-2.

czytaj więcej
Zmiana okresu kwarantanny i izolacji dla osób wykonujących zawody medyczne
data publikacji: 2022-02-03

01 lutego br. w Dzienniku Ustaw zostało opublikowane Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 31 stycznia br. Zmieniające rozporządzenie w sprawie chorób zakaźnych powodujących powstanie obowiązku hospitalizacji, izolacji lub izolacji w warunkach domowych oraz obowiązku kwarantanny lub nadzoru epidemiologicznego.

Ile zgodnie z nowymi przepisami trwa okres kwarantanny i izolacji osób wykonujących zawody medyczne?

czytaj więcej
Projekt ustawy o modernizacji szpitali – zmiany z perspektywy lekarza
data publikacji: 2022-01-31

Projekt ustawy o modernizacji i poprawie efektywności szpitalnictwa, który został opublikowany na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji obecnie jest poddany konsultacjom publicznym. Analizując treść artykułów branżowych należy wskazać, iż projektowane postanowienia ustawy są głośno i stanowczo krytykowane, zwłaszcza przez aktualnych dyrektorów podmiotów publicznych.

Jakie zmian wprowadza projekt ustawy? 

czytaj więcej
Czy pacjent w trakcie hospitalizacji może zażądać podania mu innych leków niż te zlecone?
data publikacji: 2022-01-20

Zgodnie z przepisami ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, pacjent ma prawo do świadczeń zdrowotnych odpowiadających wymaganiom aktualnej wiedzy medycznej. Oczywistym jest, iż o zakresie udzielanych świadczeń zdrowotnych decyduje personel medyczny pod opieką którego znajduje się pacjent. W praktyce niezwykle często dochodzi do sytuacji, gdy pacjent lub jego osoby bliskie żądają aby dążąc do poprawy stanu zdrowia lub też ratowania życia, personel medyczny (zwłaszcza dotyczy to lekarzy) rozpoczęli podawanie określonych leków – ew. suplementów.


Czy pacjent lub jego osoby bliskie mogą żądać podania mu leków innych niż zalecone przez personel medyczny?

 

czytaj więcej
Medyczny charakter branży beauty – luki w prawie
data publikacji: 2022-01-14

Nie stygną echa komentarzy względem opublikowanego postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 26 maja 2021 r. w sprawie o sygnaturze akt I KK 23/21 oddalającego kasację obrońcy lekarza dentysty obwinionej w sprawie naruszenia Kodeksu Etyki Lekarskiej w zakresie wykonywania czynności przekraczających umiejętności zawodowe i wymagane kwalifikacje.

Od czasu opublikowania treści postanowienia wraz z pisemnym uzasadnieniem motywów rozstrzygnięcia na nowo rozgorzała dyskusja zarówno w środowisku medycznym jak i prawniczym na temat prawnych uregulowań związanych z dziedziną medycyny estetycznej.

czytaj więcej
Obowiązkowe szczepienia covid-19 medyków, czy aby na pewno obowiązkowe?
data publikacji: 2022-01-10

Na mocy §12a Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz. U. 2020, poz. 491 z późn. zm.) wprowadzono obowiązek szczepień COVID-19 dotyczący wybranych grup zawodowych. Zaliczono do nich również osoby wykonujące zawód medyczny.

Czy aby na pewno szczepienia te należy określać jako obowiązkowe w rozumieniu przepisów prawa?

czytaj więcej
Dodatek COVID-owy – czy może go otrzymać personel spoza II poziomu zabezpieczenia COVID?
data publikacji: 2021-12-30

Narodowy Fundusz Zdrowia opublikował komunikat zgodnie z którym dodatek covidowy dla personelu medycznego przysługuje począwszy od 01 listopada 2021 r. – jednak, aby otrzymać dodatek wymagane jest spełnienie kilku warunków.

czytaj więcej
Eksperyment medyczny i obowiązkowe ubezpieczenie OC podmiotu prowadzącego eksperyment medyczny
data publikacji: 2021-12-16

W związku z nowelizacją przepisów ustawy o zawodzie lekarza i lekarza dentysty z 5 grudnia 1996 r. pojawiło się kilka niejasności dotyczących eksperymentów medycznych. Wśród nich można wyróżnić budzącą wątpliwości definicję eksperymentu medycznego czy też podmiotu przeprowadzającego eksperyment medyczny. Na pytania związane z tymi kwestiami udzielamy odpowiedzi w niniejszym artykule.

czytaj więcej
Dodatek covidowy dla personelu niemedycznego po 1 listopada 2021 roku
data publikacji: 2021-12-10

Pomimo braku zapewnień w tej kwestii, 02 grudnia br. na stronie internetowej Narodowego Funduszu Zdrowia został opublikowany komunikat dotyczący zmiany treści Polecenia Ministra Zdrowia z dnia 01 grudnia br. w zakresie przyznania tak zwanego dodatku covidowego dla personelu niemedycznego.

Co zmieniły nowe przepisy w aspekcie dodatku covidowego dla pracowników niemedycznych?

czytaj więcej
Dodatki covidowe od 1 listopada – interpretacja przesłanek ich przyznania w kwestii godzinowego rozliczenia pracy
data publikacji: 2021-12-01

Podmioty lecznicze za pośrednictwem Systemu Zarządzania Obiegiem Informacji otrzymały komunikat opracowany we współpracy Ministerstwa Zdrowia i Narodowego Funduszu Zdrowia w przedmiocie interpretacji przesłanek przyznania tak zwanych dodatków covidowych.

Wyjaśniamy jak powinno odbywać się przyznawanie dodatków covidowych w oparciu o nowe wytyczne.

czytaj więcej
Nowy system przyznawania tzw. dodatków covidowych
data publikacji: 2021-11-19

W dniu 04 listopada br. na oficjalnej stronie internetowej Narodowego Funduszu Zdrowia został opublikowany istotny komunikat dotyczący nowych zasad przyznawania dodatku covidowego.

Nowością jest wprowadzenie godzinowego rozliczenia czasu pracy przy pacjencie covidowym.

czytaj więcej
Czy test na COVID-19 jest obowiązkowy? Czy lekarz może odmówić udzielenia świadczenia?
data publikacji: 2021-10-22

W ostatnim czasie zauważalna jest rosnąca tendencja względem wystąpień organizacji społecznych oraz kancelarii prawnych do podmiotów leczniczych, głównie w trybie wniosku o dostęp do informacji publicznej w przedmiocie udzielenia odpowiedzi, czy przy przyjęciu do szpitala w trybie nagłym lub planowym wymagane jest wykonanie testu PCR. Zapytania dotyczą również kwestii, czy wyrażenie zgody na wykonanie testu jest czynnikiem warunkującym przyjęcie, czy odmowa jego wykonania stanowi przesłankę dla odmowy udzielenia świadczenia i tym samym przyjęcia do szpitala. W tym też przedmiocie zostają kierowane również skargi jak i roszczenia pacjentów – osobiście lub za pośrednictwem reprezentujących ich pełnomocników.

Czy istnieją prawne przesłanki do tego, aby wymagać od pacjenta przeprowadzenia testu na COVID-19?
Czy można odmówić udzielenia świadczeń pacjentowi, który nie zgodził się poddać testowi?

czytaj więcej
Czy pacjent ma prawo sprzeciwić się obecności studentów przy badaniu?
data publikacji: 2021-10-14

Zarówno w przypadku szpitali klinicznych, dla których podmiotem tworzącym jest uniwersytet jak i w przypadku szpitali, które zawarły z uniwersytetami umowy cywilnoprawne dotyczące udostępnienia swoich zasobów celem realizowania zadań dydaktycznych i badawczych, istotny jest wymiar praktyczny polegający na połączeniu udzielania świadczeń zdrowotnych z procesem edukacyjnym dla przyszłych kadr medycznych.

Czy może dojść do sytuacji w której pacjent sprzeciwi się obecności studentów podczas badania?

czytaj więcej
Jak osoba wykonująca zawód lekarza lub pielęgniarki / położnej powinna postąpić w przypadku zgubienia pieczątki?
data publikacji: 2021-09-30

Przepisy prawa powszechnie obowiązującego nie przewidują obowiązku stosowania pieczątki, wynika to jedynie z przyjętych zwyczajów. Samorządy zawodowe – w tym samorząd lekarski oraz pielęgniarek i położnych, postanowiły w drodze wydanych uchwał o treści jaka powinna być zawarta w pieczątce, którą posługują się lekarze, pielęgniarki i położne.

Okazuje się, że zgubienie pieczątki może ciągnąć za sobą przykre konsekwencje (w tym prawne).

Jak zachować się w sytuacji, gdy zgubimy pieczątkę, którą się posługujemy?

czytaj więcej
Zasady ponoszenia odpłatności za transport sanitarny lotniczy międzyszpitalny
data publikacji: 2021-09-16

Na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych świadczeniobiorcy, na podstawie zlecenia lekarza ubezpieczenia zdrowotnego lub felczera ubezpieczenia zdrowotnego, przysługuje bezpłatny przejazd środkami transportu sanitarnego, w tym lotniczego, do najbliższego podmiotu leczniczego, o którym mowa w przepisach o działalności leczniczej, udzielającego świadczeń we właściwym zakresie, i z powrotem, w przypadkach między innymi wynikających z potrzeby zachowania ciągłości leczenia.

czytaj więcej
Jakich podmiotów dotyczy ustawa o najniższym wynagrodzeniu zasadniczym?
data publikacji: 2021-09-02

Zgodnie z ustawą o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego z dnia 08 czerwca 2017 r. z dalszymi zmianami (w tym ustawą z dnia 28 maja 2021 r.) jej zastosowanie odnosi się względem pracowników wykonujących zawody medyczne oraz pracowników działalności podstawowej zatrudnionych w podmiotach leczniczych.

O jakich podmiotach leczniczych mówi ustawa?

czytaj więcej
Czy pracownicy administracyjni, techniczni i ekonomiczni otrzymają wyższe wynagrodzenie na podstawie ustawy podwyżkowej?
data publikacji: 2021-08-27

Ustawa z dnia 8 czerwca 2017 r. o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych wraz ze zmianą wprowadzoną na mocy ustawy z dnia 28 maja 2021 r. obejmuje swoim zakresem stosowania prócz pracowników wykonujących zawód medyczny pracowników działalności podstawowej.

Czy zatem pozostałym pracownikom również przysługuje wyższe wynagrodzenie na podstawie ustawy podwyżkowej?

czytaj więcej
Czy ustawa o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych ma zastosowanie do pracowników podwykonawcy?
data publikacji: 2021-08-19

Zgodnie z art. 1 Ustawy z dnia 8 czerwca 2017 r. o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych, ustawa określa sposób ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne oraz pracowników działalności podstawowej, innych niż pracownicy wykonujący zawody medyczne, zatrudnionych w podmiotach leczniczych, uwzględniający rodzaj wykonywanej pracy oraz sposób osiągania najniższego wynagrodzenia zasadniczego.

Czy osoby zatrudnione na podstawie innej niż stosunek pracy również podlegają pod powyższe przepisy?

czytaj więcej
Jakość w opiece zdrowotnej - projekt Ustawy
data publikacji: 2021-08-06

22 lipca 2021 r. na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji ukazał się projekt ustawy zatytułowanej „o jakości w opiece zdrowotnej i bezpieczeństwie pacjenta”. Długo oczekiwany projekt obecnie jest poddawany konsultacjom publicznym. Po zakończonym procesie legislacyjnym w razie jego ostatecznego zatwierdzenia projekt ustawy zostanie skierowany do Sejmu.

Wyjaśniamy jak proponowane zapisy mogą wpłynąć na pracę podmiotów leczniczych. 

czytaj więcej
Szczepienie nieletnich przeciw COVID-19 – zasady udzielania zgody na świadczenie
data publikacji: 2021-07-02

Wszystkie punkty szczepień realizujące szczepienia na rzecz nieletnich mają obowiązek stosowania „Kwestionariusza wstępnego wywiadu przesiewowego przed szczepieniem osoby małoletniej przeciw COVID-19. Zgodnie ze wskazanymi tam zaleceniami kwestionariusz powinien być wypełniony przed wizytą w punkcie szczepień. Kwalifikację do szczepień osób do 15 roku życia prowadzi lekarz.

Jak prawidłowo udzielić zgody w przypadku szczepienia osoby nieletniej przeciwko COVID-19?

czytaj więcej
Udzielenie świadczenia opieki zdrowotnej obcokrajowcowi – aspekt możliwości odebrania od niego świadomej zgody na leczenie
data publikacji: 2021-06-18

Niewątpliwym jest fakt, iż najważniejszym dokumentem w całej historii choroby, o szczególnym walorze dowodowym pozostaje dokument świadomej zgody pacjenta na leczenie, ewentualnie udzielenie konkretnego świadczenia opieki zdrowotnej. Sytuacja komplikuje się, gdy ową zgodę należy odebrać od pacjenta będącego obcokrajowcem nie posługującym się językiem polskim – w ogóle, lub częściowo.

Jak odebrać od pacjenta-obcokrajowca świadomą zgodę na leczenie?

czytaj więcej
Dodatki COVID-owe dla personelu niemedycznego
data publikacji: 2021-06-08

Do dnia dzisiejszego Ministerstwo Zdrowia jak również Narodowy Fundusz Zdrowia nie opublikowało oficjalnego i szczegółowego komunikatu dotyczącego rozszerzenia grup uprawnionych do otrzymywania dodatku covidowego. Na początku maja bieżącego roku Minister Zdrowia w czasie jednej z konferencji prasowej wskazał, iż planowana jest wypłata jednorazowych rekompensat (dodatku) dla personelu niemedycznego pracującego przy zwalczaniu COVID-19.

Co wiadomo o dodatkach COVID-owych dla personelu niemedycznego?

czytaj więcej
Czy pracując w szpitalu niecovidowym mając kontakt z pacjentem dodatnim i opiekując się nim, aż do czasu przekazania pacjenta na oddział COVID-owy powinnam dostawać od szpitala dodatkowe pieniądze?
data publikacji: 2021-06-08

Pytanie zadane w tytule otrzymaliśmy od jednej z naszych czytelniczek po publikacji artykułów dotyczących odsetek od dodatku COVID-owego oraz tego czy pracodawca może z dodatku ,,covidowego,, odliczyć część wynagrodzenia za urlop.

Na jej prośbę, przygotowaliśmy oddzielny artykuł, w którym odpowiadamy na to bardzo istotne pytanie dotyczące dodatków COVID-owych.

czytaj więcej
Czy personelowi medycznemu szpitali tymczasowych należą się dodatki COVIDowe?
data publikacji: 2021-05-20

Od ponad rok trwającego stanu epidemii COVID-19, polski ustawodawca nie wprowadził do systemu prawego definicji legalnej „szpitala tymczasowego”. Jedyną podstawą prawną dotyczącą tego rodzaju działalności jest przepis art. 22 ust. 4aa ustawy o działalności leczniczej w brzmieniu: „Wymagań określonych w przepisach wydanych na podstawie ust. 3 i 4 nie stosuje się do pomieszczeń i urządzeń podmiotu wykonującego działalność leczniczą, który udziela świadczeń zdrowotnych pacjentom podejrzanym o zakażenie lub zakażonym wirusem SARS-CoV-2 w miejscu nieprzeznaczonym dotychczas do udzielania świadczeń dla tych pacjentów.”.

Czy zatem personelowi medycznemu szpitali tymczasowych przysługuje dodatek COVIDowy?

czytaj więcej
Znalezienie wartościowych rzeczy przy zmarłym pacjencie – jak w takiej sytuacji powinien zachować się personel medyczny?
data publikacji: 2021-05-06

Co do zasady, zgodnie z prawem pacjent poddawany hospitalizacji ma możliwość skorzystania z depozytu którego obowiązek prowadzenia ciąży na każdym podmiocie leczniczym. Zgodnie z art. 39 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, pacjent przebywający w podmiocie leczniczym wykonującym działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej ma prawo do przechowywania rzeczy wartościowych w depozycie. Koszty realizacji tego prawa ponosi ten podmiot, chyba że przepisy odrębne stanowią inaczej.

Nie zawsze pacjenci korzystają z tego prawa, pozostawiając rzeczy wartościowe przy sobie. Jak personel medyczny powinien zachować się w przypadku znalezienia wartościowych rzeczy przy zmarłym pacjencie?

czytaj więcej
Czy istnieje podstawa prawna dla określenia składu osobowego personelu medycznego udzielającego świadczenia medycznego polegającego na wykonaniu zabiegu we wszystkich zakresach medycyny?
data publikacji: 2021-04-30

Przywykliśmy do tego, iż większość czynności czy też przyjętych zwyczajów, realizowanych zwłaszcza w podmiocie leczniczy znajduje swoje oparcie w przepisach prawa powszechnie obowiązującego. System prawa medycznego w którego skład jako podstawy normatywne wchodzą zarówno akty powszechnie obowiązujące, jak i odgrywające zwłaszcza w czasie trwającej pandemii wirusa SARS-COV-2 akty prawa miejscowego, regulują kwestie minimalnych norm które winien spełniać podmiot leczniczy zarówno względem kwestii technicznych związanych z samym budynkiem, pomieszczeniami, etc, jak i poruszają kwestie związane z personelem począwszy od minimalnych norm zatrudnienia zapewniających ciągłość udzielanych świadczeń, jak i po wiele innych kwestii.

Na jakiej podstawie są ustalane te standardy?

czytaj więcej
Dodatek COVID-owy, a urlop. Czy pracodawca może z dodatku ,,covidowego,, odliczyć część wynagrodzenia za urlop?
data publikacji: 2021-04-28

Po publikacji ostatniego artykułu, dotyczącego dodatku „COVID-owego” do wynagrodzenia dla personelu medycznego, od jednej z naszych czytelniczek otrzymaliśmy pytanie - Czy pracodawca może z dodatku ,,covidowego,, odliczyć część wynagrodzenia za urlop?

Na prośbę naszej czytelniczki, przygotowaliśmy tej kwestii oddzielny artykuł, w którym znajdziecie odpowiedź na to pytanie.

czytaj więcej
Czy pacjent może żądać od personelu sprostowania dokumentacji medycznej?
data publikacji: 2021-04-23

W szpitalnych realiach niezwykle często pacjenci składają wnioski, a raczej żądania w przedmiocie sprostowanie dokumentacji medycznej. Najczęściej dotyczy to Karty informacyjnej z pobytu w szpitalnym oddziale ratunkowym w części poświęconej zapisom o okolicznościach przyjęcia danego pacjenta.

Czy personel medyczny może wprowadzić zmiany w dokumentacji medycznej?
Jeśli tak, jak takie zmiany powinny zostać naniesione?

czytaj więcej
Czy od kwot stanowiących dodatki do wynagrodzenia dla personelu medycznego należą się odsetki?
data publikacji: 2021-04-15

Na podstawie Polecenia Ministra Zdrowia z dnia 01 listopada 2020, Dyrektorzy oddziałów Narodowego Funduszu Zdrowia, działając na mocy udzielonego im pełnomocnictwa przez Prezesa NFZ, zawarli umowy o charakterze cywilno – prawnym z podmiotami leczniczymi zgodnie z właściwością miejscową, które precyzują sposób przekazania środków dedykowanych jako dodatki do wynagrodzeń dla uprawnionego personelu medycznego.

Czy w przypadku braku systematyczności wypłaty tych środków, przysługują od nich odsetki?

czytaj więcej
Przesłanki wyłączające możliwość pracy przy zwalczaniu epidemii – kto i kiedy im podlega?
data publikacji: 2021-03-31

W dobie trwającej epidemii SARS – COV – 2 pojawiły się problemy związane z oddelegowaniem do walki z COVID-19 na przykład na mocy polecenia pracodawcy celem realizacji świadczeń opieki medycznej w oddziale / klinice chorób zakaźnych.

W artykule poruszamy przesłanki wyłączające z mocy prawa możliwość pracy przy zwalczaniu epidemii oraz odpowiadamy na najczęściej pojawiające się pytania.

czytaj więcej
Ocena prawna zalecenia Narodowego Funduszu Zdrowia dotycząca wstrzymania zabiegów planowych
data publikacji: 2021-03-19

W dniu 08 marca 2021 r. na stronie internetowej centrali Narodowego Funduszu Zdrowia zostało opublikowane zalecenie dotyczące udzielania świadczeń opieki zdrowotnej w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, którego treść wzbudziła wiele kontrowersji. Jak zostało wskazane w treści zaleceń „aby zapewnić dodatkowe łóżka szpitalne dla pacjentów wymagających pilnego przyjęcia do szpitala, Centrala NFZ zaleca ograniczenie do niezbędnego minimum lub czasowe zawieszenie udzielania świadczeń wykonywanych planowo.

Czy takie zalecenie jest wiążące? Na kim spoczywa ciężar podjęcia decyzji o wstrzymania zabiegów? Co z odpowiedzialnością personelu medycznego?

czytaj więcej
Urodzenie dziecka przez niepełnoletnią pacjentkę – zakres powinności personelu medycznego
data publikacji: 2021-03-11

Przyjmowanie w szpitalach niepełnoletnich pacjentek w ciąży, także również poniżej 15 roku życia staje się coraz powszechniejszych zjawiskiem. Ze względu na szczególność tych sytuacji należy zwrócić uwagę na pewne kwestie, które stanowią de facto obowiązki prawne ciążące na przyjmującym personelu medycznym oraz organach zarządzających spzoz.

Sprawdź jak warto zachować się w takiej sytuacji.

czytaj więcej
Skierowania – czy wyłącznie w formie elektronicznej (e-skierowanie)?
data publikacji: 2021-03-04

Od 01 stycznia 2021 r. wszedł w życie obowiązek ustawowy wystawiania skierowań w wersji elektronicznej. Podstawą prawną dla wystawiania skierowań w tej formie jest art. 59aa Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j.Dz. U. z 2020 r. poz. 1398 z późn. zm.) - zwanej dalej: „ustawą”.

Kiedy e-skierowanie jest obowiązkowe? Kto może wystawić e-skierowanie?

W artykule odpowiadamy na najczęściej pojawiające się pytania w tej kwestii.

czytaj więcej
Obowiązkowe ubezpieczenie OC podmiotu przeprowadzającego eksperyment medyczny – praktyczne problemy
data publikacji: 2021-02-25

W dniu 01 stycznia 2021 r. weszło w życie Rozporządzenie w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia OC podmiotu przeprowadzającego eksperyment medyczny. Na mocy wskazanego Rozporządzenia oraz dodanym do ustawy o zawodzie lekarza i lekarza dentysty art. 23c, na podmiot przeprowadzający eksperyment medyczny został nałożony prawny obowiązek posiadania ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej na rzecz jego uczestnika oraz osoby, której skutki eksperymentu mogą bezpośrednio dotknąć. Nowe przepisy pozostawiają wiele wątpliwości, bowiem nie regulują pewnych kwestii wprost, zaś rozwiązywanie pojawiających się problemów pozostaje w oparciu o stosowanie wykładni prawnej.

W artykule odpowiemy na najczęściej pojawiające się pytania w tej kwestii.

czytaj więcej
Kolejne zmiany przepisów w zakresie świadczeń udzielanych w ramach teleporady
data publikacji: 2021-02-18

W dniu 04 lutego 2021 r. weszło w życie Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 1 lutego 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie standardu organizacyjnego teleporady w ramach podstawowej opieki zdrowotnej (Dz. U. 2021, poz. 231).

Wskutek wprowadzonych norm zaistniała istotna zmiana w sposobie organizowania teleporad.

czytaj więcej
Obowiązkowe badania pracownicze – zmiany w prawie
data publikacji: 2021-02-11

W dniu 16 grudnia 2020 r. weszła w życie ustawa z dnia 09 grudnia 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw.

Ustawa reguluje w istotny sposób kwestie obowiązków pracownika i pracodawcy w zakresie badań lekarskich.

czytaj więcej
Spory dotyczące dodatków do wynagrodzeń dla personelu medycznego
data publikacji: 2021-02-04

Polecenie Ministra Zdrowia z dnia 01 listopada 2020 r. jest nadal jedyną podstawą prawną dla wypłacania dodatków do wynagrodzenia dla personelu medycznego. Wraz z upływającym od dnia jego wydania czasem pojawia się coraz więcej wątpliwości względem interpretacji jego postanowień.

Dlaczego oddziały NFZ kwestionują zasadność wypłacania dodatków?

czytaj więcej
Sekcja zwłok pacjenta – czy osoby bliskie mogą wyrazić sprzeciw?
data publikacji: 2021-01-26

Przesłanki dokonania sekcji zwłok pacjenta uregulowane są w art. 31 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 295 z późn. zm.).

Czy sekcja nie może zostać przeprowadzona w przypadku wyrażenia sprzeciwu osoby bliskiej?

czytaj więcej
Dyżury medyczne dla ratowników medycznych
data publikacji: 2021-01-14

Ustawa z dnia 27 listopada 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zapewnienia w okresie ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii kadr medycznych, która weszła w życie z dniem 30 grudnia 2020 r. wprowadziła również kilka bardzo istotnych zmian dla ratowników medycznych, w tym przepisy dotyczące pełnienia dyżurów medycznych.

W artykule poruszamy najważniejsze kwestie związane z pełnieniem dyżurów medycznych przez ratowników medycznych. 

czytaj więcej
NOWOROCZNE ZMIANY W PRAWIE – czasowa gwarancja dla wysokości wynagrodzeń lekarzy, prawa dla lekarzy z zagranicy
data publikacji: 2021-01-12

W dniu 30 grudnia 2020 r. weszła w życie ustawa z dnia 27 listopada 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zapewnienia w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu kadr medycznych (Dz. U. 2020, poz. 2401).

Przedłużono okres wypłaty zwiększonej kwoty wynagrodzenia dla lekarzy, jak również wprowadzono krytykowaną przez samorządy zawodów medycznych, ustawę „kadrową”.

czytaj więcej
Prawo pacjenta do zwołania konsylium lekarskiego – aspekty prawne
data publikacji: 2021-01-05

Zgodnie z treścią przepisu art. 6 ust. 3 Ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzecznik Praw, pacjent ma prawo żądać, aby udzielający mu świadczeń zdrowotnych lekarz zasięgnął opinii innego lekarza lub zwołał konsylium lekarskie.

Kiedy lekarz może odmówić zwołania konsylium lekarskiego lub zasięgnięcia opinii innego lekarza?

czytaj więcej
SZCZEPIENIA OCHRONNE PRZECIWKO SARS-COV-2 – kwalifikacje personelu, miejsce szczepień, powierzenie obowiązków
data publikacji: 2020-12-28

W dniu 10 grudnia 2020 r. weszło w życie Rozporządzenie Ministra Zdrowia zmieniające Rozporządzenie w sprawie zakażenia koronawirusem SARS-COV-2.

Kto może przeprowadzać szczepienia?
Jakie osoby zaliczają się do grupy „0”?
Czy pracodawca może oddelegować pracownika do punktu szczepień?

czytaj więcej
Zmiany w prawie – publikacja długo oczekiwanych ustaw
data publikacji: 2020-12-11

W dniu 28 listopada 2020 r. w Dzienniku Ustaw opublikowano długo oczekiwane ustawy, niosące zmiany przede wszystkim najbardziej znaczące dla personelu medycznego pracującego przy COVID-19.

Jakie zmiany niosą one dla osób pracujących w ochronie zdrowia?

czytaj więcej
Uprawnienie Ratowników Medycznych do przeprowadzania testów antygenowych
data publikacji: 2020-12-02

W dniu 27 listopada 2020 r. w Dzienniku Ustaw zostało opublikowane Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 listopada 2020 r. zmieniające Rozporządzenie w sprawie medycznych czynności ratunkowych i świadczeń zdrowotnych innych niż medyczne czynności ratunkowe, które mogą być udzielane przez ratownika medycznego.

Jakie zmiany wprowadzono?

czytaj więcej
Czy osoby zatrudnione w podmiotach leczniczych udzielających świadczeń w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 są uprawnione do pobierania dodatkowego zasiłku opiekuńczego
data publikacji: 2020-11-26

Na stronie internetowej Naczelnej Izby Lekarskiej został opublikowany komunikat poświęcony czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 w odniesieniu do dzieci personelu medycznego, uczęszczających do klas I – III szkoły podstawowej.

Komunikat wykazuje bardzo poważną lukę prawną stanowiącą de facto ograniczenie prawa do nauki dla wskazanej grupy.

czytaj więcej
Klauzula sumienia farmaceuty
data publikacji: 2020-11-20

W ostatnim czasie bardzo często pojawiają się artykuły opisujące wprowadzenie do polskiego porządku prawnego nowej instytucji jaką jest klauzula sumienia farmaceuty. Media wskazują jednogłośnie, iż poprzez wprowadzenie tejże instytucji znacznie utrudniona zostanie sprzedaż w aptekach środków antykoncepcyjnych.

Niniejszy artykuł pozwoli rozwiać wszelkie wątpliwości z tym związane.

czytaj więcej
Zmiana przepisów dotyczącą okresu kwarantanny w przypadku osoby uczestniczącej w udzielaniu świadczeń opieki zdrowotnej osobom chorym na chorobę wywołaną wirusem SARS-COV-2
data publikacji: 2020-11-13

W dniu 03 listopada 2020 r. zostało ogłoszone Rozporządzenie Ministra Zdrowia , poz. 1942 zmieniające rozporządzenie w sprawie chorób zakaźnych powodujących powstanie obowiązku hospitalizacji, izolacji lub izolacji w warunkach domowych oraz obowiązku kwarantanny lub nadzoru epidemiologicznego.

Wyjaśniamy jak Rozporządzenie wpływa na osoby wykonujące zawód medyczny.

czytaj więcej
Oddelegowanie do pracy w zakresie udzielania świadczeń opieki zdrowotnej pacjentom z COVID-19
data publikacji: 2020-11-06

Oddelegowaniem pracownika wykonującego zawód medyczny do pracy przy zwalczaniu epidemii (udzielania świadczeń opieki zdrowotnej pacjentom z podejrzeniem lub ze stwierdzonym zakażeniem COVID-19).

W jakich sytuacjach pracownik nie może zostać oddelegowany do walki z COVID?

czytaj więcej
Dobry samarytanin. Czy ubezpieczenia OC dalej są potrzebne?
data publikacji: 2020-10-30

Aktualnie trwa proces legislacyjny nad poselskim projektem ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z przeciwdziałaniem sytuacjom kryzysowym związanym z wystąpieniem COVID-19 (druk nr 683). W treści jeszcze nieuchwalonej ustawy jest zawarty art. 23 określona jest jako „klauzula dobrego samarytanina”.

Co warto o niej wiedzieć?

czytaj więcej
Zniesienie ograniczeń w udzielaniu świadczeń opieki zdrowotnej
data publikacji: 2020-10-23

Z dniem 5 września 2020 r. przestało obowiązywać z mocy prawa ograniczenie spoczywające na osobach wykonujących zawody medyczne, które otrzymały od Kierownika podmiotu leczniczego pisemną informację o zakazie uczestniczenia w udzielaniu świadczeń opieki zdrowotnej pacjentom innym niż z podejrzeniem lub zakażeniem wirusem SARS-COV-2.

Jakie skutki niesie to dla osób wykonujących zawody medyczne?

czytaj więcej
Wynagrodzenie dla zatrudnionego w podmiocie leczniczym za czas pozostawania na kwarantannie
data publikacji: 2020-10-15

Dotychczasowe brzmienie przepisu art. 4c Ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych straciło moc z dniem 5 września 2020 r.

Jak wpływa to na wynagrodzenie dla zatrudnionego w podmiocie leczniczym za czas pozostawania na kwarantannie?

czytaj więcej
Obowiązki dla osób przebywających na kwarantannie
data publikacji: 2020-10-13

Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych nakłada na osoby będące na kwarantannie pewne obowiązki.

W artykule odnosimy się do konieczności zainstalowania aplikacji „Kwarantanna domowa”.

czytaj więcej
Ustawiczny rozwój zawodowy lekarza – najważniejsze zmiany w prawie
data publikacji: 2020-09-29

Ustawa z dnia 16 lipca 2020 r. (Dz. U. 2020, poz. 1291) w istotny sposób zmieniła brzmienie ustawy o zawodzie lekarza i lekarza dentysty. Jedną z bardziej istotnych zmian jest wprowadzenie definicji legalnej pojęcia „ustawiczny rozwój zawodowy”.

W artykule wyjaśniamy najistotniejsze zmiany z punktu widzenia lekarza i lekarza dentysty.

czytaj więcej
Standardy organizacyjne teleporady
data publikacji: 2020-08-26

29 sierpnia 2020 r. wejdzie w życie Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 12 sierpnia 2020 r. w sprawie standardu organizacyjnego teleporady w ramach podstawowej opieki zdrowotnej.

Jakie zmiany i obowiązki dla personelu medycznego niesie ze wejście w życie Rozporządzenia?

czytaj więcej
Ochrona prawna personelu medycznego w czasie wykonywania czynności służbowych
data publikacji: 2020-08-26

Należy zauważyć, iż obecna sytuacja epidemiologiczna ma również przełożenie i niebagatelny wpływ na sferę emocjonalną personelu medycznego, a także przede wszystkim pacjentów oczekujących na przyjęcie i realizację świadczeń zdrowotnych. Przyczynia się to do powstawania zachowań agresywnych. Ataki stają się coraz częstsze, a oprócz obelg słownych dochodzi również do rękoczynów.

Warto zatem przypomnieć co grozi osobie, która dokonuje aktów agresji wobec osób wykonujących zawody medyczne.

czytaj więcej
Istotne zmiany w zakresie ograniczeń przy udzielaniu świadczeń opieki zdrowotnej
data publikacji: 2020-08-11

23 lipca 2020 r. weszły w życie zmiany w treści Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 28 kwietnia 2020 r. w sprawie standardów w zakresie ograniczeń przy udzielaniu świadczeń opieki zdrowotnej pacjentom innym niż z podejrzeniem lub zakażeniem wirusem SARS-CoV-2 przez osoby wykonujące zawód medyczny mające bezpośredni kontakt z pacjentami z podejrzeniem lub zakażeniem tym wirusem (Dz. U. poz. 775 z późn. zm.).

Jakie konsekwencje niesie to dla osób wykonujących zawód medyczny?

czytaj więcej
Zgoda na udzielenie świadczenia zdrowotnego pacjentowi małoletniemu przy braku porozumienia rodziców
data publikacji: 2020-07-30

Zgodnie z przepisem art. 17 ust. 2 Ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzecznik Praw Pacjenta, przedstawiciel ustawowy pacjenta małoletniego ma prawo do wyrażenia zgody na udzielenie świadczenia zdrowotnego.

Co w sytuacji gdy rodzice mają rozbieżne zdania względem sposobu leczenia?

czytaj więcej
Kiedy i czy ratownik medyczny powinien posiadać obowiązkowe ubezpieczenie OC?
data publikacji: 2020-07-24

 Z dniem 1 stycznia 2012 r. ustawa o działalności leczniczej wprowadziła obowiązek ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w odniesieniu do wszystkich podmiotów leczniczych, jednocześnie znosząc dotychczas istniejące obowiązkowe ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, w tym obowiązek ciążący na zakładzie opieki zdrowotnej jako świadczeniodawcy. Dla oceny, czy istnieje obowiązek zawarcia umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, istotna jest więc forma wykonywania zawodu, a nie rodzaj udzielanych świadczeń zdrowotnych.

Czy obowiązek posiadania ubezpieczenia OC spoczywa również na ratownikach medycznych?

czytaj więcej
Wakacje w dobie koronawirusa – co należy wiedzieć
data publikacji: 2020-07-06

 W związku z rozpoczętymi wakacjami, a co za tym idzie oficjalnie już trwającym sezonem urlopowym, zauważamy wzmożony ruch na drogach, zapełnione hotele i pensjonaty, a także tłumy w restauracjach, pubach i miejscach codziennych spotkań towarzyskich.

Należy jednak pamiętać o nadal trwającym stanie epidemii SARS-COV-2, który nakłada na nas pewne obowiązki.

czytaj więcej
Medycyna estetyczna a zawód pielęgniarki i położnej – co mówią przepisy prawa
data publikacji: 2020-06-26

Termin „medycyna estetyczna” nie jest kategorią prawną, gdyż nie stanowi odrębnej dziedziny i nie jest przedmiotem specjalizacji.

Czy zatem pielęgniarka i położna może udzielać tego typu świadczeń?

czytaj więcej
Ratowanie życia poszkodowanego, a zniszczenie jego mienia - jaka odpowiedzialność ciąży na ratowniku medycznym?
data publikacji: 2020-05-07

W sytuacji nagłej, gdy istnieje konieczność natychmiastowego ratowania człowieka, może zdarzyć się, że dojdzie do zniszczenia mienia ratowanego lub innej osoby.

Czy w takiej sytuacji ratownik medyczny może zostać pociągnięty do odpowiedzialności?

czytaj więcej
Czy pielęgniarka lub położna, wykonująca zlecenia lekarza, może zostać pociągnięta do odpowiedzialności?
data publikacji: 2020-04-29

Pielęgniarka i położna wykonują zlecenia lekarskie zapisane w dokumentacji medycznej.

Forma pisemna nie dotyczy zleceń wykonywanych w stanach nagłego zagrożenia zdrowotnego.

czytaj więcej
Medycyna estetyczna stomatologiczna czy zachowanie zdrowia i życia pacjenta - gdzie znajduje się granica?
data publikacji: 2020-04-24

Zabiegi z zakresu medycyny estetycznej, co do zasady, nie mieszczą się w pojęciu świadczenia zdrowotnego, ponieważ ich celem jest poprawienie wyglądu lub usunięcie wady.

Gdzie zatem znajduje się granica?

czytaj więcej
Zgoda pacjenta na wykonanie zabiegu - czy aby na pewno zawsze wymagana?
data publikacji: 2020-04-09

Lekarz może przeprowadzić badanie lub udzielić innych świadczeń zdrowotnych, z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w ustawie, po wyrażeniu zgody przez pacjenta. Przepisy prawa stanowią kategorycznie, że zgoda pacjenta jest warunkiem prawnej dopuszczalności jakiejkolwiek interwencji medycznej.

Czy przepisy prawa przewidują wyjątki od tej zasady?

czytaj więcej
Czy brak zgody na wykonanie zabiegu może skutkować roszczeniem pacjenta nawet przy jego poprawnym wykonaniu?
data publikacji: 2020-03-20

 Zgoda pacjenta jest warunkiem legalności każdej procedury medycznej i jej braku nie sanuje okoliczność, że zabieg się powiódł czy został wykonany poprawnie.

czytaj więcej
Co grozi za brak obowiązkowego ubezpieczenia OC w przypadku prowadzenia praktyki lekarskiej?
data publikacji: 2020-03-05

Warunkiem koniecznym do prowadzenia każdej działalności leczniczej jest posiadanie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej. Wymóg zawarcia umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przez podmioty wykonujące działalność leczniczą określa ustawa o działalności leczniczej, a szczegółowo rozporządzenie wykonawcze wydane na jej podstawie.

czytaj więcej
Sposób udostępniania i opłata za dokumentację medyczną
data publikacji: 2020-02-18

W jaki sposób podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych powinien udostępniać dokumentacje medyczną?

Czy za udostępnienie dokumentacji medycznej podmiot może pobierać opłatę?

czytaj więcej
Udostępnianie dokumentacji medycznej
data publikacji: 2020-02-07

Podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych udostępnia dokumentację medyczną, w szczególności pacjentowi lub jego przedstawicielowi ustawowemu, bądź osobie upoważnionej przez pacjenta.

W jakich innych sytuacjach podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych musi udostępnić dokumentację medyczną?

czytaj więcej
Klauzula sumienia
data publikacji: 2020-01-22

Lekarz może powstrzymać się od wykonania świadczeń zdrowotnych niezgodnych z jego sumieniem, z zastrzeżeniem art. 30, z tym że ma obowiązek wskazać realne możliwości uzyskania tego świadczenia u innego lekarza lub w podmiocie leczniczym oraz uzasadnić i odnotować ten fakt w dokumentacji medycznej. Lekarz wykonujący swój zawód na podstawie stosunku pracy lub w ramach służby ma ponadto obowiązek uprzedniego powiadomienia na piśmie przełożonego.

czytaj więcej
Orzekanie o stanie zdrowia pacjenta a wystawianie recept
data publikacji: 2020-01-14

Lekarz orzeka o stanie zdrowia określonej osoby po uprzednim, osobistym jej zbadaniu lub zbadaniu jej za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności, a także po analizie dostępnej dokumentacji medycznej tej osoby.

Czy bez dokonania badania pacjenta lekarz może wystawić receptę?

czytaj więcej
Tajemnica lekarska
data publikacji: 2020-01-07

Lekarz ma obowiązek zachowania w tajemnicy informacji związanych z pacjentem, a uzyskanych w związku z wykonywaniem zawodu. Zasada ta doznaje jednak pewnych wyjątków.

czytaj więcej
Odmowa leczenia pacjenta
data publikacji: 2019-12-04

Zgodnie z przepisem art. 38 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty, lekarz może nie podjąć lub odstąpić od leczenia pacjenta, o ile nie zachodzi przypadek bezwzględnej konieczności udzielania pomocy medycznej wobec pacjenta w stanie nagłym. W przypadku odstąpienia od leczenia, lekarz ma obowiązek dostatecznie wcześnie uprzedzić o tym pacjenta lub jego przedstawiciela ustawowego bądź opiekuna faktycznego i wskazać realne możliwości uzyskania tego świadczenia u innego lekarza lub w podmiocie leczniczym. Jeżeli lekarz wykonuje swój zawód na podstawie stosunku pracy lub w ramach służby, może nie podjąć lub odstąpić od leczenia, jeżeli istnieją poważne ku temu powody, po uzyskaniu zgody swojego przełożonego.  

czytaj więcej
Nagłe okoliczności podczas zabiegu operacyjnego
data publikacji: 2019-11-06

Jeżeli w trakcie wykonywania zabiegu operacyjnego albo stosowania metody leczniczej lub diagnostycznej wystąpią okoliczności, których nieuwzględnienie groziłoby pacjentowi niebezpieczeństwem utraty życia, ciężkim uszkodzeniem ciała lub ciężkim rozstrojem zdrowia, a nie ma możliwości niezwłocznie uzyskać zgody pacjenta lub jego przedstawiciela ustawowego , lekarz ma prawo, bez uzyskania tej zgody, zmienić zakres zabiegu bądź metody leczenia lub diagnostyki w sposób umożliwiający uwzględnienie tych okoliczności.

czytaj więcej
Leczenie stwarzające podwyższone ryzyko dla pacjenta
data publikacji: 2019-11-06

Lekarz może wykonać zabieg operacyjny albo zastosować metodę leczenia lub diagnostyki stwarzającą podwyższone ryzyko dla pacjenta, po uzyskaniu jego pisemnej zgody . Przed wyrażeniem zgody przez pacjenta w sytuacji, o której mowa, lekarz ma obowiązek udzielenia mu należytego pouczenia terapeutycznego.

czytaj więcej
Zgoda pacjenta na przeprowadzenie badań
data publikacji: 2019-10-16

Lekarz może przeprowadzić badanie lub udzielić innych świadczeń zdrowotnych, z zastrzeżeniem ustawowo określonych wyjątków, po wyrażeniu zgody przez pacjenta. Jeżeli pacjent jest małoletni lub niezdolny do świadomego wyrażenia zgody, wymagana jest zgoda jego przedstawiciela ustawowego, a gdy pacjent nie ma przedstawiciela ustawowego lub porozumienie się z nim jest niemożliwe - zezwolenie sądu opiekuńczego.

czytaj więcej
Pouczenie terapeutyczne pacjenta
data publikacji: 2019-09-19

Lekarz ma obowiązek udzielać pacjentowi lub jego ustawowemu przedstawicielowi przystępnej informacji o jego stanie zdrowia, rozpoznaniu, proponowanych oraz możliwych metodach diagnostycznych, leczniczych, dających się przewidzieć następstwach ich zastosowania albo zaniechania, wynikach leczenia oraz rokowaniu. Lekarz może udzielić tego rodzaju informacji innym osobom za zgodą pacjenta lub jego przedstawiciela ustawowego.

czytaj więcej
Roszczenie regresowe pracodawcy wobec pracownika
data publikacji: 2019-08-28

Zgodnie z art. 120 Kodeksu pracy, w razie wyrządzenia szkody przez pracownika przy wykonywaniu przez niego obowiązków pracowniczych osobie trzeciej, zobowiązany do naprawienia szkody jest wyłącznie pracodawca. Podmiot leczniczy może w następstwie dochodzić od pracownika kwoty wypłaconej pacjentowi tytułem odszkodowania, ale tylko do wysokości trzymiesięcznego wynagrodzenia tego pracownika.

czytaj więcej
Czy polisa OC pokrywa zasądzoną na rzecz pacjenta rentę?
data publikacji: 2019-08-07

Personel medyczny zastanawia się, czy suma gwarancyjna ubezpieczenia, które posiada, pokrywa ewentualna rentę, zasądzoną na rzecz pacjenta. Wyjaśniając tę kwestię, należy wskazać na poniższe.

czytaj więcej
Bezpieczeństwo prawne studenta medycyny – postępowanie poekspozycyjne
data publikacji: 2019-07-10

Ekspozycja zawodowa stanowi istotne ryzyko związane z wykonywaniem zawodów medycznych. Możliwość kontaktu z czynnikiem biologicznym może skutkować koniecznością wszczęcia natychmiastowego leczenia antyretrowirusowego, celem ograniczenia niebezpieczeństwa rozwinięcia się u eksponowanego określonej jednostki chorobowej. Przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych nie jest możliwe unikniecie ryzyka, związanego z tego rodzaju narażeniem, stąd może pojawić się konieczność pokrycia związanego z nim kosztu leczenia.

czytaj więcej
Bezpieczeństwo prawne studenta medycyny – polisy OC i NNW
data publikacji: 2019-07-04

Ustawa o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta przewiduje, że osoby wykonujące zawód medyczny, inne niż udzielające świadczeń zdrowotnych, mogą uczestniczyć przy udzielaniu tych świadczeń tylko wtedy, gdy jest to niezbędne ze względu na rodzaj świadczenia lub wykonywanie czynności kontrolnych na podstawie przepisów o działalności leczniczej. Tego rodzaju ograniczenie musi doznać modyfikacji w przypadku, gdy chodzi o osoby, odbywające praktyczną naukę w zawodach medycznych, a zatem, przede wszystkim, studentów medycyny.

czytaj więcej
OC lekarza na etacie albo kontrakcie
data publikacji: 2019-06-26

Lekarz, który udziela w podmiocie leczniczym świadczeń zdrowotnych w ramach etatu, podlega, co do zasady, ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej pracodawcy. Z tego tytułu jego odpowiedzialność za szkody wyrządzone osobom trzecim w związku z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w strukturach danego podmiotu ograniczona jest w przepisie art. 120 Kodeksu pracy, w myśl którego za szkody wyrządzone przez pracownika odpowiada pracodawca. Ograniczenie to nie dotyczy przypadków, gdy szkoda wyrządzona została umyślnie.

czytaj więcej
OC pielęgniarki – pracownika lub współpracownika
data publikacji: 2019-06-05

Pielęgniarka, która pracuje w podmiocie leczniczym na etacie, jest, co do zasady, objęta ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej swego pracodawcy – podmiotu leczniczego. Dodatkowo, obwiązuje wobec niej ograniczenie odpowiedzialności za szkody wyrządzone osobom trzecim w związku z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w strukturach danego podmiotu, z racji zasady, w myśl której, za szkody wyrządzone przez pracownika odpowiada pracodawca. Ograniczenie to nie dotyczy przypadków, gdy szkoda wyrządzona została umyślnie.

czytaj więcej
OC lekarza na stażu cząstkowym
data publikacji: 2019-05-15

Podczas odbywania specjalizacji w ramach rezydentury lekarz zobowiązany jest realizować staże cząstkowe z różnych dziedzin medycyny, przy czym nie wszystkie może zapewnić jednostka specjalizująca. Wówczas pojawia się konieczność odbycia stażu w innym podmiocie leczniczym na zasadzie porozumienia pomiędzy szpitalem kierującym a tym, w którym staż ma być realizowany.

czytaj więcej
Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej – uwagi ogólne
data publikacji: 2019-04-17

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej może być dobrowolne lub obowiązkowe. O tym, jaki ma ono charakter, decydują właściwe przepisy prawa, które nakładają obowiązek zawarcia ubezpieczenia. Podmioty wykonujące działalność leczniczą podlegają obowiązkowi ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za szkody będące następstwem udzielania świadczeń zdrowotnych albo niezgodnego z prawem zaniechania udzielania świadczeń zdrowotnych.

czytaj więcej
Zadośćuczynienie w razie zawinionego naruszenia praw pacjenta
data publikacji: 2019-01-18

Ustawa o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta przewiduje, że w razie zawinionego naruszenia praw pacjenta sąd może przyznać poszkodowanemu odpowiednią sumę tytułem zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę. Z kolei w przypadku zawinionego naruszenia prawa pacjenta do umierania w spokoju i godności sąd może, na żądanie małżonka, krewnych lub powinowatych do drugiego stopnia w linii prostej lub przedstawiciela ustawowego, zasądzić odpowiednią sumę pieniężną na wskazany przez nich cel społeczny.

czytaj więcej
OC lekarza a prawo do regresu zatrudniającego go podmiotu
data publikacji: 2018-03-16

Niezależnie od warunków zatrudnienia lekarza, nie może być on pewny tego, że nie poniesie finansowej (materialnej) odpowiedzialności za nawet nieumyślnie wyrządzone szkody na skutek jego wadliwych czynności (błędów i zaniedbań). Nawet jeśli zatrudniający go podmiot medyczny posiada szerokie zakresowo ubezpieczenie OC z tytułu wykonywanej działalności leczniczej (medycznej), zarówno pracodawca, jak i ubezpieczyciel – może skorzystać z roszczenia regresowego, obciążając finansowo lekarza za szkodę powstałą z jego winy. Sugerowanym przez nas rozwiązaniem jest zadbanie o własny interes i samodzielne, dodatkowe ubezpieczenie swojej odpowiedzialności cywilnej w ramach i z tytułu wykonywanego zawodu lekarza (ubezpieczenie OC lekarza).

czytaj więcej
Regres ubezpieczeniowy w ubezpieczeniach OC zawodów medycznych
data publikacji: 2018-02-09

Pan Adam świadczy usługi medyczne, będąc zatrudnionym w szpitalu na podstawie kontraktu medycznego. Postawienie przez niego błędnej diagnozy skończyło się śmiercią pacjenta. Rodzina zmarłego wszczęła postępowanie sądowe o odszkodowanie, które na mocy wyroku zostało pokryte z ubezpieczenia placówki medycznej. Zakład ubezpieczeń zwrócił się jednak do Pana Adama o zwrot wypłaconego odszkodowania z tytułu wyrządzonej przez niego szkody. Jak do tego doszło?

czytaj więcej
Trigger w ubezpieczeniach OC zawodów medycznych
data publikacji: 2018-01-25

Trigger, czyli zakres czasowy ochrony, stosowany na co dzień w nomenklaturze ubezpieczeniowej, dla przeciętnego Iksińskiego stanowi wielką niewiadomą. Czy słusznie? Niekoniecznie. To od niego de facto zależy czy szkoda powstała za naszą sprawą zostanie pokryta z posiadanego ubezpieczenia OC, czy może jednak z naszej kieszeni. Przyczyn takiej sytuacji należy upatrywać w definicji wypadku (zdarzenia) ubezpieczeniowego, która określa w jakim przypadku powstaje odpowiedzialność ubezpieczyciela. Szczegóły omawiamy poniżej.

czytaj więcej
Czy dobrowolne ubezpieczenie lekarza zwiększa sumę obowiązkowego OC?
data publikacji: 2018-01-15

Będąc bardziej precyzyjnym wypadałoby raczej zapytać: czy dobrowolnym ubezpieczeniem OC lekarza można podwyższyć sumę gwarancyjną obowiązkowego ubezpieczenia OC? W jakich sytuacjach? Na co zwracać uwagę? W tym artykule znajdziesz szczegółowe omówienie zagadnienia.

czytaj więcej
Czy polisa OC chroni lekarza nawet w czasie 48-godzinnego dyżuru?
data publikacji: 2017-12-20

Czy potrafisz sobie wyobrazić dwie doby w pracy?

Jeśli jesteś lekarzem, być może nawet nie musisz sobie tego wyobrażać, być może jeszcze dzisiaj zaczynasz 48-godzinny dyżur. Być może skończyłeś taki w tym tygodniu. Być może ten wysiłek jeszcze Ciebie czeka.

czytaj więcej
Ubezpieczenie OC lekarza a koszty uzyskania przychodu
data publikacji: 2017-11-09

Czy opłatę za Ubezpieczenie OC lekarza można traktować jako koszt uzyskania przychodu? W jakim zakresie ma znaczenie fakt, czy jest to ubezpieczenie obowiązkowe, czy dobrowolne? W jaki sposób lekarze prowadzący działalność powinni się z niego rozliczać? Czy polisa jest dokumentem księgowym?

Jeśli szukasz odpowiedzi na przynajmniej jedno z powyższych pytań – zapraszamy do lektury!

czytaj więcej
FAQ: Ubezpieczenie OC studenta medycyny – odpowiadamy na podstawowe pytania
data publikacji: 2017-10-27

Niektórzy mówią, że ubezpieczenie OC studenta medycyny jest obowiązkowe, inni twierdzą, że dobrowolne. Kto ma rację?

Chciałoby się rzec, że prawda leży pośrodku. Choć, zgodnie z prawem, ubezpieczenie studentów kierunków medycznych jest dobrowolne, to w wielu przypadkach posiadanie aktualnej polisy OC jest wymagane np. przez uczelnie lub placówkę medyczną, szczególnie w czasie odbywania praktyk. W tym sensie, by nie mylić pojęć, lepiej używać słowa „wymagane” niż „obowiązkowe”.

czytaj więcej
Odpowiedzialność za błędy lekarskie
data publikacji: 2017-10-04

Sumienie lekarza wyważone przysięgą Hipokratesa bywa czasem obciążane odpowiedzialnością za błędy lekarskie. Niekiedy wystarczy odrobina nieuwagi lub błędna diagnoza oparta na szczątkowym rozpoznaniu, by zdrowie czy też życie pacjenta zostało zagrożone. Paradoksalnie, to właśnie osoba, która stara się pomóc choremu lub poszkodowanemu jest często winiona jako pierwsza.

czytaj więcej
Ratunek pod ochroną, czyli ubezpieczenie OC sposobem na finansowe konsekwencje błędów lekarskich powstałych w następstwie niesienia pierwszej pomocy
data publikacji: 2017-09-12

Z wyłączeniem uzasadnionych przypadków, lekarz jest zobowiązany do udzielenia pierwszej pomocy, nawet gdy dojdzie do takiej potrzeby poza jego miejscem pracy. Artykuł 30 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz.U.2011.277.1634 ze zm.) nadaje temu charakter bezwzględny. Nieprzestrzeganie tego obowiązku jest więc karane surowo i może wiązać się z utratą przez lekarza prawa do wykonywania zawodu.

czytaj więcej
Ubezpieczenie OC rozwiązaniem na rozterki ratownika medycznego
data publikacji: 2017-09-04

Podczas zimowego spaceru Włodzimierz K. był świadkiem wypadku. Jadący nieco zbyt szybko Ford potrącił młodą kobietę, która poślizgnęła się na oblodzonym chodniku i zatoczyła na jezdnię. Włodek nie wahał się ani chwili, jako ratownik miał obowiązek i umiejętności by pomóc poszkodowanej.

czytaj więcej
Ubezpieczenie OC lekarza odpowiedzią na rosnącą liczbę postępowań przeciw chirurgom
data publikacji: 2017-08-31

Z roku na rok rośnie liczba postępowań przeciw chirurgom. Choć odsetek spraw zakończonych wyrokiem lub rozwiązanych przez dobrowolne poddanie się karze nie jest wysoki, to także w tej kwestii zaobserwowano tendencję rosnącą. Z jednej strony postępowania przeciw lekarzom są przeprowadzane coraz sumienniej, z drugiej natomiast sam fakt wzrostu liczby podobnych spraw może mieć silny psychologiczny wpływ na pracę chirurgów.

czytaj więcej
Pierwsza polisa OC - ubezpieczenie studenta medycyny
data publikacji: 2017-01-27

Od wielu lat studia medyczne cieszą się dużym zainteresowaniem i plasują się w ścisłej czołówce najpopularniejszych kierunków studiów. Jednak kierunki medyczne to nie tylko prestiż społeczny, ale przede wszystkim duża odpowiedzialność. Jest to okres kiedy zdobyta przez Ciebie wiedza w dużej mierze będzie decydować o ludzkim życiu, dlatego wszystkie podjęte w tym czasie przez Ciebie wysiłki są opłacalne, a nagrodą – uśmiech drugiego człowieka.

czytaj więcej
Pielęgniarstwo – wymagający zawód, który potrzebuje specjalistycznej ochrony ubezpieczeniowej
data publikacji: 2017-01-27

Pomimo że pielęgniarstwo zawodowe wykształciło się dopiero w XIX w., to pomoc drugiemu człowiekowi od zawsze była potrzebna. Na początku profesja ta była skupiona w rękach zakonników i sióstr zakonnych, których chęć pomocy chorym i potrzebującym miała swoje źródło w wierze chrześcijańskiej. Jednak zanim do tego doszło – pielęgniarstwo, podobnie jak inne dziedziny działalności społecznej, zostało poddane wpływowi mitów oraz legend ludów, których wierzenia oscylowały wokół wiedźm, bab i mędrców. Rodem z opowieści o bogach, demonach i legendarnych bohaterach, za sprawą niedostępnej dla przeciętnego człowieka wiedzy lub czarów wyprowadzali oni ludzi nawet z najcięższych chorób.

czytaj więcej
ERGO HESTIA