Medycyna estetyczna a zawód pielęgniarki i położnej – co mówią przepisy prawa

Medycyna estetyczna a zawód pielęgniarki i położnej – co mówią przepisy prawa

data publikacji: 2020-06-26

Termin „medycyna estetyczna” nie jest kategorią prawną, gdyż nie stanowi odrębnej dziedziny i nie jest przedmiotem specjalizacji. Zabiegi estetyczne, które służą poprawie lub zmianie wyglądu bez uzasadnienia medycznego nie mieszczą się w zakresie pojęcia świadczenia zdrowotnego.

Zgodnie z ustawą z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki oraz położnej, wykonywanie tych zawodów polega na udzielaniu świadczeń zdrowotnych. Wedle Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie rodzaju i zakresu świadczeń zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych udzielanych przez pielęgniarkę albo położną samodzielnie bez zlecenia lekarskiego, część z nich osoby te mogą wykonywać samodzielnie, mając także uprawnienie do ordynacji produktów leczniczych oraz wyrobów medycznych w zakresie określonym w stosownych przepisach.

Z powyższego wynika, że pielęgniarki i położne, za zgodą osoby, której dana czynność ma dotyczyć, mają prawo realizować zabiegi, obejmujące przerwanie ciągłości tkanek, stricte kosmetyczne, o ile posiadają w tym zakresie odpowiednie przygotowanie, wiedzę oraz kwalifikacje. Skoro osoby te mają uprawnienia do wykonywania skomplikowanych czynności leczniczych, to tym bardziej posiadają kompetencje do wykonywania czynności, które nie są świadczeniami zdrowotnymi.

Wykonywanie zabiegów kosmetycznych, z uwagi na brak kompleksowej regulacji prawnej, niesie ze sobą ryzyko wynikające z deficytu standardów ich realizacji, których przestrzeganie pozwoliłoby na spełnienie kryterium obiektywnej zgodności ze sztuką.

Każdocześnie działalność tego rodzaju wymaga posiadania odpowiednich kwalifikacji, obejmujących dostępne szkolenia, kursy lub inne formy nabycia niezbędnych do wykonywania określonych czynności lub zabiegów umiejętności.

Konieczne jest posiadanie odpowiedniego ubezpieczenia z tytułu odpowiedzialności cywilnej za szkody, jakie mogą zaistnieć w związku z realizacją procedur kosmetycznych. Prawnie wymagana jest również należycie pouczona, adekwatna zgoda osoby, której zabiegi maja dotyczyć.

Niezbędna również będzie w każdym przypadku należyta kwalifikacja do zabiegu danego rodzaju. Wreszcie pamiętać należy, że możliwość wykonywania zabiegów kosmetycznych dotyczyć będzie tych tylko ich rodzajów, których realizacja nie jest zastrzezona do kompetencji lekarza, jak na przykład leczenie toksyną botulinową.

Przypominamy, że na portalu Polisa.Med.PL istnieje możliwość rozszerzenia zakresu dobrowolnego ubezpieczenia OC pielęgniarki i położnej zgodnie z postanowieniami dodatkowymi o szkody na osobie wyrządzone przez lekarzy w związku z zabiegami medycyny estetycznej (z uwzględnieniem punktu poprzedniego) oraz przez pielęgniarki i położne, asystentki stomatologiczne, techników dentystycznych i higienistki biorące udział lub asystujące przy tego typu zabiegach. Zakres ubezpieczenia nie obejmuje szkód wynikłych z nieosiągnięcia efektu estetycznego.

W przypadku chęci rozszerzenia zakresu ochrony, zapraszamy do kontaktu.

 

Może Cię zainteresować:

Czy pielęgniarka lub położna, wykonująca zlecenia lekarza, może zostać pociągnięta do odpowiedzialności?
OC pielęgniarki – pracownika lub współpracownika
Regres ubezpieczeniowy w ubezpieczeniach OC zawodów medycznych


Sprawdź ubezpieczenia dla pielęgniarek i położnych

ERGO HESTIA