Czy pielęgniarka lub położna, wykonująca zlecenia lekarza, może zostać pociągnięta do odpowiedzialności?

Czy pielęgniarka lub położna, wykonująca zlecenia lekarza, może zostać pociągnięta do odpowiedzialności?

data publikacji: 2020-04-29

Pielęgniarka i położna wykonują zlecenia lekarskie zapisane w dokumentacji medycznej. Forma pisemna nie dotyczy zleceń wykonywanych w stanach nagłego zagrożenia zdrowotnego.

W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do prawidłowości ordynacji lekarskiej, pielęgniarka lub położna mają prawo domagać się od lekarza, by uzasadnił potrzebę jego wykonania. Takie postępowanie pielęgniarki jest słuszne, bowiem także pielęgniarka ona obowiązek wykonywania zawodu z należytą starannością, zgodnie z zasadami etyki zawodowej, poszanowaniem praw pacjenta, dbałością o jego bezpieczeństwo, wykorzystując wskazania aktualnej wiedzy medycznej oraz pośrednictwo systemów teleinformatycznych lub systemów łączności.

W przypadku samodzielnej decyzji pielęgniarki odnośnie zmiany w zleceniu lekarskim naraża się ona na odpowiedzialność zawodową, cywilną, a nawet karną w niektórych przypadkach, ponieważ takie działanie pielęgniarki można byłoby uznać za bezprawne.

Co do zasady to lekarz uprawniony jest do ordynowania leków i ponosi za to odpowiedzialność, ustawodawca w zasadzie nie przewiduje możliwości odmowy wykonania zlecenia lekarskiego z uwagi na odmienną ocenę stanu zdrowia pacjenta dokonaną przez pielęgniarkę.

Jeżeli pielęgniarka ma wątpliwości dotyczące prawidłowości zlecenia lekarskiego, powinna zwrócić się, najlepiej na piśmie, do lekarza o udzielenie jej informacji w przedmiotowym zakresie. Jeżeli lekarz podtrzyma swoją decyzję, powinien to zrobić także w dokumentacji medycznej. Gdyby mimo tego pielęgniarka była przekonana o błędnej decyzji lekarza, powinna odmówić wykonania świadczenia, wskazując na zaistniałe, w jej ocenie, nieprawidłowość w postępowaniu decyzyjnym lekarza.

Podsumowując, pielęgniarka i położna mogą odmówić wykonania zlecenia lekarskiego oraz wykonania innego świadczenia zdrowotnego niezgodnego z ich sumieniem lub z zakresem posiadanych kwalifikacji, podając niezwłocznie przyczynę odmowy na piśmie przełożonemu lub osobie zlecającej, chyba że zachodzą okoliczności, o charakterze nagłym.

Praca Pielęgniarki lub Położnej wiąże się z dużą odpowiedzialnością i ryzykiem. Dodatkowo zawód ten należy do bardzo wymagających, dlatego też każda Pielęgniarka lub Położna, bez względu na formę wykonywania zawodu, powinna zadbać o profesjonalne ubezpieczenie OC. 

 

Może Cię zainteresować:

Medycyna estetyczna a zawód pielęgniarki i położnej – co mówią przepisy prawa?
OC pielęgniarki – pracownika lub współpracownika
Regres ubezpieczeniowy w ubezpieczeniach OC zawodów medycznych


Sprawdź ubezpieczenia dedykowane pielęgniarkom i położnym 

ERGO HESTIA