OC pielęgniarki – pracownika lub współpracownika

OC pielęgniarki – pracownika lub współpracownika

data publikacji: 2019-06-05

Odpowiedzialność pielęgniarki lub położnej na etacie

Pielęgniarka, która pracuje w podmiocie leczniczym na etacie, jest, co do zasady, objęta ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej swego pracodawcy – podmiotu leczniczego. Dodatkowo, obwiązuje wobec niej ograniczenie odpowiedzialności za szkody wyrządzone osobom trzecim w związku z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w strukturach danego podmiotu, z racji zasady, w myśl której, za szkody wyrządzone przez pracownika odpowiada pracodawca. Ograniczenie to nie dotyczy przypadków, gdy szkoda wyrządzona została umyślnie. Pracodawca, nawet w przypadku nieumyślnego wyrządzenia szkody, może zwrócić się do pracownika z roszczeniem zwrotnym, jednak ograniczone jest ono do wysokości, maksymalnie, 3 pensji danego pracownika - zjawisko to zwane „regresem ubezpieczeniowym” wyjaśniliśmy na przykładzie lekarza tutaj.

 

Odpowiedzialność pielęgniarku i położnej prowadzącej praktykę zawodową

Pielęgniarka, wykonująca zawód w ramach indywidualnej lub grupowej praktyki, musi posiadać własne, obowiązkowe ubezpieczenie OC, niezależnie od tego na jakiej podstawie współpracuje z podmiotem leczniczym. Pielęgniarka wykonująca zawód w ramach działalności leczniczej jako indywidualną lub grupową praktykę jest zatem obowiązana zawrzeć umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, obejmującą szkody będące następstwem udzielania świadczeń zdrowotnych albo niezgodnego z prawem zaniechania udzielania świadczeń zdrowotnych.

 

Odpowiedzialność pielęniarki i położnej wykonującej zawów na umowie cywilnoprawnej - nie prowadząc działalności (np. umowa zlecenie)

Pielęgniarka, wykonująca zawód na podstawie umowy cywilnoprawnej (najczęściej zlecenie), jednak NIE w ramach praktyki zawodowej, nie musi posiadać ubezpieczenia OC, ale winna je mieć, jeśli umowa zlecenia nakłada na nią taki obowiązek, albowiem zleceniodawca (podmiot leczniczy) może w umowie zlecenia zawrzeć postanowienia zobowiązujące pielęgniarkę do posiadania takiego ubezpieczenia.

Należy ponadto wskazać, że pielęgniarka w każdym przypadku może zawrzeć umowę dobrowolnego ubezpieczenia OC, niezależnie od tego, w jakiej formie wykonuje zawód i czy zobowiązana jest do posiadania obowiązkowego ubezpieczenie OC. W przypadku umów zlecenia, nawet w braku tego rodzaju wymogu ze strony zleceniodawcy, wydaje się to ze wszech miar uzasadnione i wskazane, albowiem jej kwalifikacje jako zleceniobiorcy przesądzać będą o odpowiedzialności na wypadek szkody, z której zwolni się jej zleceniodawca, wskazując, że przy wykonywaniu zlecenia posłużył się profesjonalistą w danym zakresie.

Zdajemy sobie sprawę, że praca pielęgniarki oraz pielęgniarza nie należy do najłatwiejszych i wiąże się z dużą odpowiedzialnością - poświęciliśmy tej kwestii cały odrębny artykuł. Wychodząc naprzeciw ryzyku jakie stawiane jest przed tym konkretnym zawodem, przygotowaliśmy ogólnopolski program ubezpieczeń, który obejmuje między innymi obowiązkowe oraz dobrowolne ubezpieczenie OC pielęgniarki i położnej.

 

Może Cię zainteresować:

Medycyna estetyczna a zawód pielęgniarki i położnej – co mówią przepisy prawa?
Czy pielęgniarka lub położna, wykonująca zlecenia lekarza, może zostać pociągnięta do odpowiedzialności?
Regres ubezpieczeniowy w ubezpieczeniach OC zawodów medycznych

 

Sprawdź ubezpieczenia dedykowane pielęgniarkom i położnym

ERGO HESTIA