Regres ubezpieczeniowy w ubezpieczeniach OC zawodów medycznych

Regres ubezpieczeniowy w ubezpieczeniach OC zawodów medycznych

data publikacji: 2018-02-09

Pan Adam świadczy usługi medyczne, będąc zatrudnionym w szpitalu na podstawie kontraktu medycznego. Postawienie przez niego błędnej diagnozy skończyło się śmiercią pacjenta. Rodzina zmarłego wszczęła postępowanie sądowe o odszkodowanie, które na mocy wyroku zostało pokryte z ubezpieczenia placówki medycznej. Zakład ubezpieczeń zwrócił się jednak do Pana Adama o zwrot wypłaconego odszkodowania z tytułu wyrządzonej przez niego szkody. Jak do tego doszło?

Aby odpowiedzieć na to pytanie, najpierw musimy wyjaśnić pojęcie regresu ubezpieczeniowego. Regres ubezpieczeniowy to roszczenie zwrotne przysługujące ubezpieczycielowi w ustalonych sytuacjach (określonych przez polski porządek prawny lub warunki ubezpieczenia w zależności, czy mamy do czynienia z obowiązkowym, czy dobrowolnym ubezpieczeniem OC). Na jego mocy, towarzystwo ubezpieczeń ma prawo zwrócić się do ubezpieczonego o zwrot odszkodowania wypłaconego na rzecz poszkodowanego pacjenta.

W przytoczonym przykładzie odpowiedzialnym za szkodę był Pan Adam jako podwykonawca podmiotu leczniczego, a roszczenie do niego o zapłatę odszkodowania przeszło na zakład ubezpieczeń. Odszkodowanie zostało więc zapłacone z jego obowiązkowego ubezpieczenia OC.

Podobna sytuacja może mieć również miejsce, gdy szkodę wyrządzi pracownik. Zgodnie z kodeksem pracy ubezpieczyciel może dokonać wówczas regresu do wysokości odpowiedzialności pracownika wobec pracodawcy. W przypadku ubezpieczeń OC zawodów medycznych regres może być także zastosowany, gdy szkoda została wyrządzona w wyniku rażącego niedbalstwa. Jest to różnie regulowane w zależności od tego czy odszkodowanie zostało wypłacone z dobrowolnego czy obowiązkowego ubezpieczenia OC.

Jak możemy zatem zapewnić bezpieczeństwo finansowe sobie i osobom, za których działania lub zaniechania jesteśmy odpowiedzialni z mocy prawa? W zależności od potrzeb, przy wyborze oferty ubezpieczeniowej powinniśmy zwrócić uwagę na następujące kwestie:
a) Czy wysokość sumy gwarancyjnej jest wystarczająca?
b) Czy zakres ubezpieczenia obejmuje szkody na osobie lub w mieniu powstałe w wyniku rażącego niedbalstwa?
c) Czy definicja osoby objętej ubezpieczeniem obejmuje także pracowników i podwykonawców?
d) Czy w wariancie podstawowym ubezpieczyciel pokryje szkody osobowe lub rzeczowe wyrządzone przez pracowników lub podwykonawców bez prawa do regresu, lub czy istnieje możliwość rozszerzenia ubezpieczenia w takim zakresie?

Na PolisaMedPL dobrowolne ubezpieczenie OC lekarza, dentysty, pielęgniarki, położnej i innych osób świadczących usługi o charakterze medycznym obejmuje szkody wyrządzone w wyniku rażącego niedbalstwa zarówno przez ubezpieczonego, jak i przez osoby, za które ponosi odpowiedzialność. Za opłatą dodatkowej składki istnieje także możliwość rozszerzenia ochrony o szkody wyrządzone przez podwykonawców (za które odpowiada ubezpieczony) bez prawa ubezpieczyciela do regresu po wypłacie odszkodowania.

Pamiętajmy jednak, aby poza zakresem ubezpieczenia OC zadbać także o odpowiednią sumę gwarancyjną. Gdy pracujemy na umowę o pracę, nasz pracodawca (lub ubezpieczyciel) ma możliwość regresu do wysokości 3-krotnego wynagrodzenia. W przypadku umowy cywilnoprawnej zaś (również tak zwanego kontraktu) – do pełnej kwoty wypłaconego pacjentowi odszkodowania.

ERGO HESTIA