Czy szpital może rozwiązać umowę o pracę z lekarzem rezydentem?

Czy szpital może rozwiązać umowę o pracę z lekarzem rezydentem?

data publikacji: 2022-05-12

Ustawa o zawodzie lekarza i lekarza dentysty nie zawiera przepisu stanowiącego podstawę dla możliwości rozwiązania umowy o pracę z lekarzem rezydentem przez kierownika podmiotu leczniczego, w którym realizowane jest to szkolenie.


W jakich przypadkach lekarz rezydent nie może kontynuować specjalizacji zgodnie z zapisami Ustawy o zawodzie lekarza i lekarza dentysty?

Ustawa przewiduje natomiast w art. 16o, że lekarz nie może realizować lub kontynuować szkolenia specjalizacyjnego w przypadku:

  • awieszenia prawa wykonywania zawodu lekarza albo zakazu wykonywania zawodu lekarza;
  • ograniczenia lekarza w wykonywaniu określonych czynności medycznych, objętych programem specjalizacji;
  • niepodjęcia przez lekarza szkolenia specjalizacyjnego w okresie 3 miesięcy od dnia wskazanego jako dzień rozpoczęcia tego szkolenia na skierowaniu wystawionym przez organ kierujący do odbycia szkolenia, z przyczyn leżących po stronie lekarza;
  • zaprzestania przez lekarza odbywania szkolenia specjalizacyjnego;
  • przerwania lekarzowi szkolenia specjalizacyjnego na wniosek kierownika specjalizacji po uzyskaniu opinii właściwego konsultanta wojewódzkiego w danej dziedzinie medycyny lub konsultanta krajowego w danej dziedzinie medycyny lub dziedzinach medycyny związanych z realizacją zadań państwa związanych wyłącznie z obronnością kraju w czasie wojny i pokoju oraz właściwej okręgowej izby lekarskiej;
  • upływu okresu, w którym był obowiązany ukończyć szkolenie specjalizacyjne;
  • nieprzedłożenia dokumentu "Prawo wykonywania zawodu lekarza" albo "Prawo wykonywania zawodu lekarza dentysty" w okresie miesiąca od dnia wydania zaświadczenia, o którym mowa w art. 16c ust. 18 ustawy o zawodzie lekarza i lekarza dentysty;


Czy istnieją inne przesłanki rozwiązania umowy z lekarzem rezydentem?

Wskazane jednak powyżej przesłanki należy ocenić jako przesłanki formalne, których zaistnienie bezsprzecznie uniemożliwia kontynuowanie szkolenia. Co jednak w przypadku zaistnienia sytuacji, gdy żadna z powyżej przedstawionych przesłanek formalnie nie zaistniała, zaś kierownik podmiotu leczniczego z uwagi na działania (lub) zaniechanie lekarza rezydenta wyraża wolę rozwiązania z nim umowy o pracę.


Jakie jest orzecznictwo sądów dotyczące rozwiązania umowy z lekarzem rezydentem?

Analizując orzecznictwo sądów powszechnych w zakresie oceny prawnej możliwości rozwiązania umowy o pracę z lekarzem rezydentem należy wskazać na nikłą liczbę takich przypadków w zakresie opublikowanych orzeczeń. Warto jednak powołać się na jedno ze znalezionych, wydane w sprawie z powództwa lekarzy rezydentów przeciwko jednemu z podmiotów leczniczych, w której to sprawie powodowie wywiedli żądanie przywrócenia do pracy. Sąd Rejonowy w Giżycku IV Wydział Pracy w ogłoszonym w dniu 07 sierpnia 2018 r., IV P 57/17, w treści uzasadnienia prawnego wyroku wskazał, że „nadmienić należy w tym miejscu, że opisywane rodzaje umów (umowa o odbywanie szkolenia specjalizacyjnego) mogą być, w ocenie Sądu, rozwiązane przez pracodawcę w sytuacji, gdy po stronie lekarza stażysty zaistnieje przesłanka w postaci ciężkiego naruszenia podstawowych obowiązków pracowniczych. Trudno bowiem wyobrazić sobie i zaakceptować brak możliwości zareagowania przez pracodawcę (poprzez rozwiązanie umowy w trybie dyscyplinarnym) na takie zachowanie lekarza stażysty, które cechuje się ciężkim naruszeniem obowiązków.”.


Kiedy istnieje możliwość rozwiązania umowy z lekarzem rezydentem bez wypowiedzenia?

W związku z powyższym, na gruncie ubogiego w liczebność, ale stabilnego względem treści orzecznictwa należy wskazać, iż jedyną możliwością rozwiązania umowy o pracę z lekarzem rezydentem, poza przypadkami wskazanymi w art. 16o ustawy o zawodzie lekarza i lekarza dentysty, jest rozwiązanie umowy o pracę bez zachowania okresów wypowiedzenia na podstawie art. 52 k.p.

Zgodnie z treścią art. 52 k.p., pracodawca może rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika w razie:

  • ciężkiego naruszenia przez pracownika podstawowych obowiązków pracowniczych;
  • popełnienia przez pracownika w czasie trwania umowy o pracę przestępstwa, które uniemożliwia dalsze zatrudnianie go na zajmowanym stanowisku, jeżeli przestępstwo jest oczywiste lub zostało stwierdzone prawomocnym wyrokiem;
  • zawinionej przez pracownika utraty uprawnień koniecznych do wykonywania pracy na zajmowanym stanowisku.


W jakim terminie musi nastąpić wypowiedzenie umowy lekarza rezydenta bez wypowiedzenia?

Należy pamiętać o tym, że rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika nie może nastąpić po upływie 1 miesiąca od uzyskania przez pracodawcę wiadomości o okoliczności uzasadniającej rozwiązanie umowy. Elementem wymaganym przez przepisy Kodeksu Pracy jest to, aby pracodawca podjął decyzję w sprawie rozwiązania umowy po zasięgnięciu opinii reprezentującej pracownika zakładowej organizacji związkowej, którą zawiadamia o przyczynie uzasadniającej rozwiązanie umowy. zakładowa organizacja związkowa ma obowiązek wyrazić swoją opinię niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni.


Autor:

Radca prawny Patrycja Aleksandrowicz Okręgowa Izba Radców Prawnych w Kielcach


Inne artykuły tego autora:


Sprawdź ubezpieczenia dedykowane dla:

ERGO HESTIA