Ustawa Kamilka – weryfikacja osób w rejestrze z dostępem ograniczonym

Ustawa Kamilka – weryfikacja osób w rejestrze z dostępem ograniczonym

data publikacji: 2024-02-26

Wprowadzenie Ustawy Kamilka

15 lutego br. weszła w życie zmiana przepisów Ustawy z dnia 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym. W związku z tą zmianą na pracodawców i innych organizatorów w zakresie działalności związanej z wychowaniem, edukacją, wypoczynkiem, leczeniem, świadczeniem porad psychologicznych, rozwojem duchowym, uprawianiem sportu lub realizacją innych zainteresowań przez małoletnich, lub z opieką nad nimi oraz osób zatrudnianych i dopuszczanych do takiej działalności został nałożony szereg obligatoryjnych obowiązków względem weryfikacji osób z którymi maja zostać zawierane umowy o pracę lub inne umowy o charakterze cywilnoprawnym.


Zmiany w Art. 21 Ustawy

Zgodnie ze zmienionym art. 21 ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym:
Art. 21
1. Przed nawiązaniem z osobą stosunku pracy lub przed dopuszczeniem osoby do innej działalności związanej z wychowaniem, edukacją, wypoczynkiem, leczeniem, świadczeniem porad psychologicznych, rozwojem duchowym, uprawianiem sportu lub realizacją innych zainteresowań przez małoletnich, lub z opieką nad nimi na pracodawcy lub innym organizatorze takiej działalności oraz na osobie, z którą ma być nawiązany stosunek pracy lub która ma być dopuszczona do takiej działalności, ciążą obowiązki określone w ust. 2-8.
2. Pracodawca lub inny organizator uzyskuje informacje, czy dane osoby, o której mowa w ust. 1, są zamieszczone w Rejestrze z dostępem ograniczonym lub w Rejestrze osób, w stosunku do których Państwowa Komisja do spraw przeciwdziałania wykorzystaniu seksualnemu małoletnich poniżej lat 15 wydała postanowienie o wpisie w Rejestrze.

Dopełniając powyższego obowiązku (od którego podkreślmy, że nie ma żadnych odstępstw) należy skorzystać z Rejestru z dostępem ograniczonym za pośrednictwem strony internetowej.


Rejestr z Dostępem Ograniczonym jako Narzędzie Weryfikacyjne

Zgodnie z komunikatem tam zamieszczonym, Rejestr z dostępem ograniczonym stanowi baza danych, w której znajdują się informacje o sprawcach przestępstw na tle seksualnym. Podstawą umieszczania danych jest ustawa z dnia 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym i ochronie małoletnich. Prawo do skorzystania ze wskazanego Rejestru ma każdy, po uprzednim zarejestrowaniu. Uprzednio należy wybrać właściwą formę konta – konto użytkownika indywidualnego lub konto użytkownika instytucjonalnego.


Użytkownicy Instytucjonalni i Ich Rola

Użytkownikami instytucjonalnymi są między innymi Sądy, prokuratorzy, Policja, ABW, SKW, KAS, CBA, organy administracji rządowej, organy samorządu terytorialnego, pracodawcy.


Rejestracja i Uzyskanie Dostępu

Do rejestracji potrzebne jest wypełnienie stosownego formularza zawierającego dane podmiotu dla którego zakładane jest konto. Założenie konta oraz korzystanie z Rejestru jest całkowicie bezpłatne. Koniecznym jest jednak posiadanie kwalifikowanego podpisy elektronicznego lub podpisu potwierdzonego profilem zaufanym ePUAP.


Weryfikacja w Kontekście Działalności Leczniczej

Względem podmiotów wykonujących działalność leczniczą w zakresie leczenia małoletnich należy pamiętać, że weryfikacja osób w Rejestrze z dostępem ograniczonym nie dotyczy jedynie osób z którymi ma być nawiązywany stosunek pracy lub umowa cywilnoprawna. Właściwe postanowienia dotyczące obowiązku weryfikacji osób, którym ma zostać powierzone uczestnictwo w procesie udzielania świadczeń małoletnim powinny znaleźć się również miedzy innymi:
1. w umowach wolontariatu,
2. w umowach dotyczących praktyk,
3. w umowach dotyczących staży kierunkowych,
4. w umowach dotyczących odbywania specjalizacji w trybie pozarezydenckim.


Konsekwencje Niewypełniania Obowiązków

Niewypełnianie obowiązków wynikających ze wspomnianej na wstępie ustawy determinuje pociągnięcie osoby/podmiotu na którym one spoczywają do odpowiedzialności karnej lub wykroczeniowej.


Autorka:

Radca prawny Patrycja Aleksandrowicz Okręgowa Izba Radców Prawnych w Kielcach


Wykonujesz zawód medyczny lub prowadzisz podmiot lecznicz Potrzebujesz profesjonalnej ochrony ubezpieczeniowej! Nasi specjaliści są do Twojej dyspozycji:

+48 56 642 41 82

Warto wiedzieć:

Znajdziesz u nas również ubezpieczenia zawodowe dla Twojego personelu medycznego:

 

 

ERGO HESTIA