Czy pielęgniarka może założyć podmiot leczniczy?

Czy pielęgniarka może założyć podmiot leczniczy?

data publikacji: 2024-02-02

Formy działalności leczniczej dostępne dla pielęgniarek

Zgodnie z przepisami ustawy o działalności leczniczej, pielęgniarki mogą wykonywać działalność leczniczą w formie

  • jednoosobowej działalności gospodarczej jako indywidualna praktyka pielęgniarki, indywidualna praktyka pielęgniarki wyłącznie w miejscu wezwania, indywidualna specjalistyczna praktyka pielęgniarki, indywidualna specjalistyczna praktyka pielęgniarki wyłącznie w miejscu wezwania, indywidualna praktyka pielęgniarki wyłącznie w zakładzie leczniczym na podstawie umowy z podmiotem leczniczym prowadzącym ten zakład lub indywidualna specjalistyczna praktyka pielęgniarki wyłącznie w zakładzie leczniczym na podstawie umowy z podmiotem leczniczym prowadzącym ten zakład,
  • spółki cywilnej, spółki jawnej albo spółki partnerskiej jako grupowa praktyka pielęgniarek.

Wykonując działalność leczniczą w jednej ze wskazanych jak wyżej form, warto pamiętać o tym, że osoba zakładająca jedną z tychże praktyk będzie zobowiązana do samodzielnego udzielania świadczeń zdrowotnych. Wynika to między innymi z zastrzeżenia, jakie reguluje ustawa zawodowa – o zawodach pielęgniarki i położnej, która stanowi, że pielęgniarka lub położna wykonująca indywidualną praktykę lub indywidualną specjalistyczną praktykę może zatrudniać osoby niebędące pielęgniarkami lub położnymi do wykonywania czynności pomocniczych (współpracy). Tym samym jeżeli, pielęgniarka która prowadzi działalność leczniczą chciałaby rozszerzyć zakres działalności poprzez pozyskanie zasobu personelu, który byłby uprawniony do udzielania świadczeń zdrowotnych (i nie byłby ograniczony tylko do wykonywania czynności pomocniczych) – np. kolejnych pielęgniarek, powinna rozważyć założenie podmiotu leczniczego.


Wymogi formalne dla podmiotów leczniczych

Ustawa o działalności leczniczej wskazuje na wymogi formalne, jakie powinien spełniać każdy podmiot leczniczy, w tym:

  • posiadać pomieszczenia lub urządzenia, odpowiadające wymaganiom odpowiednim do rodzaju wykonywanej działalności leczniczej oraz zakresu udzielanych świadczeń zdrowotnych (szczegółowe wymagania w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą);
  • używać i utrzymywać wyroby medyczne, wyposażenie wyrobów medycznych, wyroby medyczne do diagnostyki in vitro, wyposażenie wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro, aktywne wyroby medyczne do implantacji oraz systemy lub zestawy zabiegowe zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. poz. 974);
  • zapewniać udzielanie świadczeń zdrowotnych wyłącznie przez osoby wykonujące zawód medyczny oraz spełniające wymagania zdrowotne określone w odrębnych przepisach;
  • zawrzeć w zakresie umowę obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej.

Poszukujesz ubezpieczenia podmiotu leczniczego? Nasi specjaliści są do Twojej dyspozycji:

+48 56 642 41 82


Ograniczenia i wyzwania w umowach z NFZ

Zważając na to, że pielęgniarka wykonująca działalność leczniczą w formie indywidualnej lub grupowej praktyki może zatrudniać jedynie inne osoby do tak zwanych czynności pomocniczych (czyli nie może zatrudniać lekarza), należy podkreślić, że względem planowanego rozszerzenia działalności o przekształcenie dotychczas prowadzonej w podmiot leczniczy nie ma takiego ograniczenia. Lekarz może zawrzeć umowę zlecenia, cywilnoprawną lub o pracę z podmiotem leczniczym.

Z uwagi na to, że nie tylko lekarze mogą zakładać podmioty lecznicze, nie upatruje się żadnych przeszkód formalno – prawnych w tym, aby podmiot leczniczy założony przez pielęgniarkę mógł zatrudniać lekarza. Taka umowa jednak mogłaby zostać zawarta dopiero po rozpoczęciu działalności przez podmiot.

W kontekście rozważenia prowadzenia takiej działalności i ewentualnego rozważenia wzięcia udziału w konkursie na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej ze środków publicznych na podstawie zawartej z NFZ umowy, warto pamiętać o ograniczeniu jakie niesie za sobą ustawa o udzielaniu świadczeń gwarantowanych ze środków publicznych, która stanowi, że:

Art. 132 ustawy o świadczeniach gwarantowanych ze środków publicznych
(…)
3. Nie można zawrzeć umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej z lekarzem, pielęgniarką, położną, inną osobą wykonującą zawód medyczny lub psychologiem, jeżeli udzielają oni świadczeń opieki zdrowotnej u świadczeniodawcy, który zawarł umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej z Funduszem.
(…)

Oznacza to, tym samym, że pielęgniarka, która utworzyła podmiot leczniczy (jest na przykład wspólnikiem spółki), który zawarł umowę z NFZ o udzielanie świadczeń zdrowotnych, nie może udzielać świadczeń u innego świadczeniodawcy na podstawie umowy kontraktowej jako przedsiębiorca.


Autorka:

Radca prawny Patrycja Aleksandrowicz Okręgowa Izba Radców Prawnych w Kielcach

 

 

Poszukujesz ubezpieczenia podmiotu leczniczego? Skontaktuj się z naszymi specjalistami!

+48 56 642 41 82

 

 

Znajdziesz u nas ubezpieczenia zawodowe dla Twojego personelu medycznego:


Kompendium wiedzy dla NZOZ-ów:

ERGO HESTIA