Asystentka stomatologiczna uznana jako zawód medyczny – co to oznacza dla NZOZ?

Asystentka stomatologiczna uznana jako zawód medyczny – co to oznacza dla NZOZ?

data publikacji: 2023-11-15

25 września została opublikowana Ustawa o niektórych zawodach medycznych, która uznaje zawód asystentki stomatologicznej za zawód medyczny. Poza kwestiami systemowymi, wynikającymi z przepisów tejże ustawy, warto zwrócić uwagę na inne – dalsze, konsekwencje takiego uznania przez Ustawodawcę. Zaznaczyć jednak należy, że przepis przejściowy ustawy wskazuje na to, że wchodzi ona w życie z upływem 6 miesięcy od daty jej ogłoszenia, a zatem w marcu 2024 r.


Różnice w wymaganiach dot. kwalifikacji zawodowych asystentek stomatolgicznych

Wymagania dotyczące kwalifikacji zawodowych wymaganych od osób na stanowisko asystentka stomatologiczna wynikają z przepisów Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami. Dotychczas obowiązujące Rozporządzenie z dnia 20 lipca 2011 utraciło moc z dniem 05.09.2023 r. Zastąpił je nowy akt prawny. Różnice wynikające z obu regulacji przedstawia tabela:

 

 

 

 

STAN PRAWNY OBOWIĄZUJĄCY PO 05.09.2023 R.

 

STAN OBOWIĄZUJĄCY DO 05.09.2023 R.

 

ASYSTENTKA STOMATOLOGICZNA

 

rozpoczęcie po dniu 31 sierpnia 2019 r. i  ukończenie szkoły policealnej publicznej lub niepublicznej i uzyskanie dyplomu zawodowego w zawodzie asystentka stomatologiczna albo rozpoczęcie przed dniem 1 września 2019 r. i ukończenie szkoły policealnej publicznej lub niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej i uzyskanie tytułu zawodowego asystentka stomatologiczna lub dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w zawodzie asystentka stomatologiczna

 

ukończenie szkoły policealnej publicznej lub niepublicznej o  uprawnieniach szkoły publicznej i uzyskanie tytułu zawodowego asystentka stomatologiczna lub dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w zawodzie asystentka stomatologiczna

 

STARSZA

 

ASYSTENTKA STOMATOLOGICZNA

 

rozpoczęcie po dniu 31 sierpnia 2019 r. i  ukończenie szkoły policealnej publicznej lub niepublicznej i uzyskanie dyplomu zawodowego w zawodzie asystentka stomatologiczna albo rozpoczęcie przed dniem 1 września 2019 r. i ukończenie szkoły policealnej publicznej lub niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej i uzyskanie tytułu zawodowego asystentka stomatologiczna lub dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w zawodzie asystentka stomatologiczna,

 

- MINIMALNY WYMÓG 3 LAT PRACY W ZAWODZIE ASYSTETKI STOMATOLOGICZNEJ

 

ukończenie szkoły policealnej publicznej lub niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej i uzyskanie tytułu zawodowego asystentka stomatologiczna lub dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w zawodzie asystentka stomatologiczna,

 

- MINIMALNY WYMÓG 3 LAT PRACY W ZAWODZIE ASYSTETKI STOMATOLOGICZNEJ

 

 


Tym samym należy wskazać, że zarówno względem Asystentki stomatologicznej jak i Starszej asystentki stomatologicznej wymaganym wykształceniem jest średnie.


Czy zamiana przepisów wpłynie na wynagrodzenie minimalne na tym stanowisku?

Co za tym idzie należy zastrzec, że mając na uwadze wymagane poprzez powyższe Rozporządzenie kwalifikacje, jak i fakt uznania w świetle prawa Asystentki stomatologicznej i Starszej asystentki stomatologicznej za zawody medyczne, zmianie ulega również sytuacja związana z wynagradzaniem osób zajmujących te stanowiska. Jednakże z uwagi, na zakreślone na początku niniejszego artykułu odroczenie wejścia przepisów ustawy o niektórych zawodach medycznych w życie, konsekwencje finansowe powstaną dopiero w przyszłym roku.

W świetle Ustawy z dnia 8 czerwca 2017 r. o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2139), asystentka lub starsza asystentka stomatologiczna będzie musiała zostać przeszeregowana do grupy 7 według załącznika do ustawy, to jest:
 

 

Lp.

 

Grupy zawodowe według kwalifikacji wymaganych na zajmowanym stanowisku

 

Współczynnik pracy

 

7

 

Inny pracownik wykonujący zawód medyczny inny niż określony w lp. 1-6 z  wymaganym średnim wykształceniem oraz opiekun medyczny

 

0,86

 

 


Jakich podmiotów leczniczych dotyczą przepisy o minimalnym wynagrodzeniu pracowników?

Przypomnijmy, że Ustawa z dnia 8 czerwca 2017 r. o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych, ma zastosowanie do podmiotów leczniczych w rodzaju:

  1. przedsiębiorcy w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2021 r. poz. 162 i 2105 oraz z 2022 r. poz. 24) we wszelkich formach przewidzianych dla wykonywania działalności gospodarczej, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej,
  2. samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej,
  3. jednostki budżetowe, w tym państwowe jednostki budżetowe tworzone i nadzorowane przez Ministra Obrony Narodowej, ministra właściwego do spraw wewnętrznych, Ministra Sprawiedliwości lub Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, posiadające w strukturze organizacyjnej ambulatorium, ambulatorium z izbą chorych lub lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, pielęgniarkę podstawowej opieki zdrowotnej lub położną podstawowej opieki zdrowotnej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 października 2017 r. o podstawowej opiece zdrowotnej (Dz. U. z 2022 r. poz. 2527),
  4. instytuty badawcze, o których mowa w art. 3 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (Dz. U. z 2022 r. poz. 498),
  5. fundacje i stowarzyszenia, których celem statutowym jest wykonywanie zadań w zakresie ochrony zdrowia i których statut dopuszcza prowadzenie działalności leczniczej,
  6. posiadające osobowość prawną jednostki organizacyjne stowarzyszeń, o których mowa w pkt 5,
  7. osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania,
  8. jednostki wojskowe

- w zakresie, w jakim wykonują działalność leczniczą; bez względu na to czy są one świadczeniodawcami.


Autorka:
Radca prawny Patrycja Aleksandrowicz Okręgowa Izba Radców Prawnych w Kielcach

 

Kompendium wiedzy dla NZOZ-ów:


Prowadzisz NZOZ i poszukujesz sprawdzonej ochrony ubezpieczeniowej? Nasi specjaliści są do Twojej dyspozycji:

+48 56 642 41 82

 

Każda osoba z Twojego zespołu, znajdzie u nas profesjonalne ubezpieczenia zawodowe dla:

 

ERGO HESTIA