Czy każdy NZOZ ma obowiązek prowadzenia karty oceny natężenia bólu?

Czy każdy NZOZ ma obowiązek prowadzenia karty oceny natężenia bólu?

data publikacji: 2023-09-19

24 lutego br. zaczęło obowiązywać Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2023 r. w sprawie standardu organizacyjnego leczenia bólu w warunkach ambulatoryjnych (Dz. U. poz. 271). Jest to kolejny akt prawny regulujący standardy organizacyjne w opiece zdrowotnej. Zgodnie z §7 Rozporządzenia, podmioty wykonujące działalność leczniczą dostosują swoją działalność do wymagań określonych niniejszym rozporządzeniem w terminie 6 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.

 W związku z powyższym, 24 sierpnia br. upłynął ten termin.

Przepisy Rozporządzenia określają standard organizacyjny leczenia bólu przewlekłego oraz bólu stanowiącego istotny problem kliniczny w warunkach ambulatoryjnych.

 Zgodnie z art. 10 ustawy o działalności leczniczej:

Art.  10 ustawy o działalności leczniczej

 Ambulatoryjne świadczenia zdrowotne obejmują świadczenia podstawowej lub specjalistycznej opieki zdrowotnej oraz świadczenia z zakresu rehabilitacji leczniczej, udzielane w warunkach niewymagających ich udzielania w trybie stacjonarnym i całodobowym w odpowiednio urządzonym, stałym pomieszczeniu. Udzielanie tych świadczeń może odbywać się w pomieszczeniach zakładu leczniczego, w tym w pojeździe przeznaczonym do udzielania tych świadczeń, lub w miejscu pobytu pacjenta.

 Ambulatoryjne świadczenia zdrowotne są jednym z rodzajów działalności leczniczej. Pozostałe rodzaje to stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne na które składają się świadczenia szpitalne lub inne niż szpitalne. Tym samym, każdy podmiot wykonujący działalność leczniczą w rodzaju ambulatoryjne świadczenia zdrowotne – zgodnie z wpisem w Rejestrze Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą, ma obowiązek stosowania się do treści Rozporządzenia o którym jest powyżej mowa.

Załącznikiem do Rozporządzenia jest wzór Karty oceny natężenia bólu, która powinna być dołączana do dokumentacji medycznej pacjenta. Wzór Karty przedstawia się następująco:

 isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20230000271/O/D20230271.pdf

  Pozostaje kwestia, czy względem każdego pacjenta należy stosować wspomnianą powyżej Kartę.

 Zgodnie z przepisami Rozporządzenia, Karta powinna być stosowana względem przyjęć tych pacjentów u których występuje „ból” definiowany na mocy tychże przepisów jako:

- ból stanowiący istotny problem kliniczny – ból wymagający leczenia w opinii pacjenta i lekarza, oraz

- ból przewlekły - ból bez oczywistej biologicznej wartości, który zwykle trwa dłużej niż 3 miesiące.

W przypadku zatem niezgłaszania przez pacjenta dolegliwości związanych z bólem, identyfikowanych zgodnie z powyższymi wskazówkami, nie ma potrzeby wypełniania Karty oceny natężenia bólu.


 Autorka:

Radca prawny Patrycja Aleksandrowicz Okręgowa Izba Radców Prawnych w Kielcach


Warto wiedzieć:


Sprawdź ubezpieczenie dedykowane dla:

 

ERGO HESTIA