Jakie konsekwencje niesie za sobą orzeczenie lekarza medycyny pracy o niezdolności do wykonywania pewnych czynności przez pielęgniarkę?

Jakie konsekwencje niesie za sobą orzeczenie lekarza medycyny pracy o niezdolności do wykonywania pewnych czynności przez pielęgniarkę?

data publikacji: 2023-05-09

W niniejszym artykule uwaga zostanie poświęcona pielęgniarkom zatrudnionym na etacie. Zgodnie z przepisami, pracodawca ma obowiązek kierować pracowników na wstępne, okresowe i kontrolne badania przeprowadzane przez lekarza medycyny pracy.

Problematyka poruszana w dzisiejszym artykule w szczególności dotyczy badań okresowych i kontrolnych.

Zgodnie z przepisami, pracownik podlega okresowym badaniom lekarskim. W orzeczeniu lekarskim lekarz medycyny pracy wskazuje na jaki okres dokument ten został wydany. W przypadku niezdolności do pracy trwającej dłużej niż 30 dni, spowodowanej chorobą, pracownik podlega ponadto kontrolnym badaniom lekarskim w celu ustalenia zdolności do wykonywania pracy na dotychczasowym stanowisku.

Lekarz medycyny pracy w wydawanym orzeczeniu stwierdza brak przeciwskazań do pracy na zajmowanym stanowisku lub wskazuje przeciwskazania do zajmowania określonego stanowiska.

W przypadku pielęgniarek najczęstszą przyczyną jest brak możliwości podnoszenia ciężkich rzeczy (w tym też oczywiście osób). W zależności oczywiście od profilu danego oddziału takie przeciwskazanie może w rzeczywiści czynić dotychczas wykonywaną pracę praktycznie niemożliwą.

Orzeczenie lekarskie stwierdzające przeciwskazania do pracy 

Istotnym jest to, że pracodawca nie może dopuścić do pracy pracownika bez aktualnego orzeczenia lekarskiego stwierdzającego brak przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku w warunkach pracy opisanych w skierowaniu na badania lekarskie.

W takim przypadku, gdy wobec treści orzeczenia lekarza medycyny pracy stwierdza się, że pielęgniarka nie może świadczyć pracy na dotychczasowym stanowisku (zwłaszcza w określonej komórce organizacyjnej), pracodawca może uprzednio skorzystać z możliwości oddelegowania pracownika do świadczenia innej pracy, to jest na innym stanowisku lub też w innej komórce organizacyjnej.
Oddelegowanie może nastąpić bez zgody pracownika na okres nieprzekraczający 3 miesięcy w roku kalendarzowym. Nie wymaga ono wręczania pracownikowi wypowiedzenia zmieniającego, a nadto nie powoduje to obniżenia wynagrodzenia. Oddelegowanie na inne stanowisko lub do innej komórki organizacyjnej powinno odpowiadać kwalifikacjom pracownika.
Pracodawca może jednak od razu skorzystać z możliwości dokonania wypowiedzenia zmieniającego:

Art. 42 Kodeksu Pracy
§1. Przepisy o wypowiedzeniu umowy o pracę stosuje się odpowiednio do wypowiedzenia wynikających z umowy warunków pracy i płacy.
§2. Wypowiedzenie warunków pracy lub płacy uważa się za dokonane, jeżeli pracownikowi zaproponowano na piśmie nowe warunki.
§3. W razie odmowy przyjęcia przez pracownika zaproponowanych warunków pracy lub płacy, umowa o pracę rozwiązuje się z upływem okresu dokonanego wypowiedzenia. Jeżeli pracownik przed upływem połowy okresu wypowiedzenia nie złoży oświadczenia o odmowie przyjęcia zaproponowanych warunków, uważa się, że wyraził zgodę na te warunki; pismo pracodawcy wypowiadające warunki pracy lub płacy powinno zawierać pouczenie w tej sprawie. W razie braku takiego pouczenia, pracownik może do końca okresu wypowiedzenia złożyć oświadczenie o odmowie przyjęcia zaproponowanych warunków.
(…)

W razie nieprzyjęcia przez pracownika wypowiedzenia zmieniającego, zgodnie z powyżej przytoczoną podstawą prawną umowa o pracę jest rozwiązywana po upływie okresu wypowiedzenia.
W przypadku jednak, gdy sytuacja dotycząca pracodawcy uniemożliwia mu oddelegowanie pracownika, lub też nie może on (obiektywnie) zaproponować innego stanowiska pracy, może on wypowiedzieć umowę o pracę z zachowaniem okresu wypowiedzenia.


  Autorka:

Radca prawny Patrycja Aleksandrowicz Okręgowa Izba Radców Prawnych w Kielcach


 Waro wiedzieć:


 Sprawdź ubezpieczenia dedykowane dla:

ERGO HESTIA