Roszczenie pacjenta o zapłatę przeciwko NZOZ

Roszczenie pacjenta o zapłatę przeciwko NZOZ

data publikacji: 2023-05-12

Należy pamiętać, że tak samo jak w przypadku publicznych zakładów opieki zdrowotnej, tak i przeciwko prywatnym – bez względu na formę działalności, pacjent może skierować roszczenie o zapłatę w związku z zarzutem popełnienia błędu medycznego lub naruszenia praw pacjenta.

Roszczenia o zapłatę nie mają wymaganej prawem formy. Zazwyczaj zawierają one krótki opis stanu faktycznego, wskazanie jaki zakres świadczeń zdrowotnych został udzielony, przez kogo oraz wskazanie następczych konsekwencji (w domyśle negatywnych) pozostających w związku (zdaniem pacjenta) przyczyno – skutkowym z działalnością personelu medycznego. Roszczenia te mogą od razu wskazywać kwotę jakiej zapłacenia domaga się pacjent, lub też wniosek o przekazanie informacji dotyczącej numeru polisy oc. Uprzedzając wszelkie wątpliwości, na wniosek pacjenta lub innej osoby trzeciej numer obowiązkowej polisy oc powinien być wskazywany.

Zgłoszenie roszczenia

W przypadku zgłoszenia roszczenia istotnym jest zawiadomienie bez zbędnej zwłoki ubezpieczyciela przedkładając mu w formie przez niego żądanej treść roszczenia. W wyniku otrzymania tej informacji ubezpieczyciel rozpoczyna postępowanie likwidacyjne, które ma na celu ustalenie, czy rzeczywiście doszło do zawinienia i spowodowania szkody z tytułu popełnionego błędu medycznego. Jeżeli tak, wydaje decyzję uznaniową co prowadzi do wypłaty środków. Jednakże zastrzec należy, że nie zawsze kwota, którą ubezpieczyciel decyduje się wypłacić jest zgodna z żądaniem pacjenta lub innej osoby uprawnionej, może być to kwota niższa. W takim przypadku pacjent lub inna osoba trzecia zachowuje oczywiście prawo do dochodzenia różnicy tej kwoty (lub stosunkowo wyższej) wytaczając powództwo o zapłatę.

Wezwanie do zapłaty

Wezwanie do zapłaty ma charakter przedsądowego wezwania. Dojście do porozumienia stron na tym etapie może przeciwdziałać późniejszemu ewentualnego postępowaniu sądowemu, choć jednak nie zawsze tak się dzieje. Wszystko oczywiście zależy od rezultatu, czyli porozumienia stron.

W praktyce może zdarzyć się również i tak, że treść pisma nie zawiera informacji o żądanej kwocie, lecz jednak wzywa lekarza lub podmiot do złożenia wyjaśnień w związku z zarzucanym błędem medycznym. Wówczas należy pamiętać o tym, że zapewne pacjent lub inna osoba trzecia pragnie nie tyle pozyskać stanowisko medyczne względem swoich wątpliwości, co chce poznać argumentację strony przeciwnej, która będzie dalej wywodzona w ewentualnym sporze sądowym.

Na tym etapie, czyli przedsądowym ważnym jest to, aby pozyskać informacje odnośnie rzeczywistych żądań i oczekiwań pacjenta, a następnie poinformować o nich ubezpieczyciela.

Przedsądowe roszczenie o zapłatę

Istotnym jest to, że skierowanie przedsądowego roszczenia o zapłatę jest prawem wymagane jako krok poprzedzający złożenie pozwu. Powód bowiem w pozwie winien udowodnić to, że podjął próbę przedsądowego rozstrzygnięcia sporu.

Spotkałam się również w praktyce z przypadkami, gdzie w przedsądowym wezwaniu do zapłaty zostaje wprowadzony warunek dotyczący tego, że brak spełnienia żądań nim objętych będzie determinować nie tyle złożenie w konsekwencji pozwu o zapłatę, co zawiadomienia do organów ścigania o podejrzeniu popełnienia przestępstwa. Taka praktyka jest absolutnie niedopuszczalna, aczkolwiek zdarza się.

Jeżeli zachodzi uzasadnione podejrzenie popełnienia przestępstwa, zawiadomienie powinno być składane bez względu na okoliczności czy podmiot lub prywatna praktyka uiści zapłatę tytułem odszkodowania lub zadośćuczynienia.

Zgodnie z prawem takie zachowanie po stronie pacjenta lub innej osoby trzeciej również może stanowić przestępstwo:

Art. 115 Kodeksu Karnego
(…)
§12. Groźbą bezprawną jest zarówno groźba, o której mowa w art. 190, jak i groźba spowodowania postępowania karnego lub innego postępowania, w którym może zostać nałożona administracyjna kara pieniężna, jak również rozgłoszenia wiadomości uwłaczającej czci zagrożonego lub jego osoby najbliższej; nie stanowi groźby zapowiedź spowodowania postępowania karnego lub innego postępowania, w którym może zostać nałożona administracyjna kara pieniężna, jeżeli ma ona jedynie na celu ochronę prawa naruszonego przestępstwem lub zachowaniem zagrożonym administracyjną karą pieniężną.
(…)


Art. 190 Kodeksu Karnego

§1. Kto grozi innej osobie popełnieniem przestępstwa na jej szkodę lub szkodę osoby najbliższej, jeżeli groźba wzbudza w zagrożonym uzasadnioną obawę, że będzie spełniona,
podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.
§2. Ściganie następuje na wniosek pokrzywdzonego.


W kontekście powyższego, warto zaznaczyć, że pozostawianie bez odpowiedzi przedsądowego wezwania do zapłaty nie jest dobrą praktyką. W wielu przypadkach, zwłaszcza po włączeniu się ubezpieczyciela, istnieją bardzo duże szanse na uniknięcie sporu sądowego w tych przypadkach gdzie rzeczywiście doszło do popełnienia błędu. W innych zaś, wskazać należy, ze najcenniejsze argumenty warto pozostawić sobie już na etapie po złożeniu pozwu.


 Autorka:

Radca prawny Patrycja Aleksandrowicz Okręgowa Izba Radców Prawnych w Kielcach


 Warto wiedzieć:


 Sprawdź ubezpieczenia dedykowane dla: 

 

ERGO HESTIA