Jakość w prywatnej opiece zdrowotnej

Jakość w prywatnej opiece zdrowotnej

data publikacji: 2022-12-14

13 grudnia 2022 r. na stronie internetowej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów pojawił się komunikat dotyczący projektu ustawy o  jakości w opiece zdrowotnej i bezpieczeństwie pacjenta. Na stronie internetowej Rządowego centrum Legislacji czytamy zaś, że projekt przeszedł już opiniowanie w ramach Komisji Prawniczej i zapewne niebawem zostanie skierowany do Sejmu.

Wskazany projekt niesie za sobą długo oczekiwane zmiany względem funkcjonowania podmiotów leczniczych. W kontekście prywatnej opieki zdrowotnej, opierając się na treści projektu zamieszczonego na stronie Rządowego Centrum Legislacji należy stwierdzić, że również będzie miał on zastosowanie do tego sektora ochrony zdrowia.

Zgodnie z treścią projektu, zmiany nim objęte będą miały zastosowanie względem podmiotów leczniczych, którymi zgodnie z definicją są:
1) przedsiębiorcy w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2021 r. poz. 162 i 2105 oraz z 2022 r. poz. 24) we wszelkich formach przewidzianych dla wykonywania działalności gospodarczej, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej,
2) samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej,
3) jednostki budżetowe, w tym państwowe jednostki budżetowe tworzone i nadzorowane przez Ministra Obrony Narodowej, ministra właściwego do spraw wewnętrznych, Ministra Sprawiedliwości lub Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, posiadające w strukturze organizacyjnej ambulatorium, ambulatorium z izbą chorych lub lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, pielęgniarkę podstawowej opieki zdrowotnej lub położną podstawowej opieki zdrowotnej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 października 2017 r. o podstawowej opiece zdrowotnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 1050),
4) instytuty badawcze, o których mowa w art. 3 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1383 oraz z 2021 r. poz. 1192 i 2333),
5) fundacje i stowarzyszenia, których celem statutowym jest wykonywanie zadań w zakresie ochrony zdrowia i których statut dopuszcza prowadzenie działalności leczniczej,
5a) posiadające osobowość prawną jednostki organizacyjne stowarzyszeń, o których mowa w pkt 5,
6) osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania,
7) jednostki wojskowe
- w zakresie, w jakim wykonują działalność leczniczą.

Treść projektu ustawy o jakości w opiece zdrowotnej i bezpieczeństwie pacjenta

Opierając się na treści projektu należy wskazać, że będzie on miał również zastosowanie względem lekarza, pielęgniarki lub fizjoterapeuty wykonujących zawód w ramach działalności leczniczej jako praktyki zawodowej.

Komunikat Kancelarii Prezesa Rady Ministrów wskazuje na to, że cytuję:
(…) Wprowadzony zostanie wewnętrzny system zarządzania jakością i bezpieczeństwem. Będzie on obowiązkowy dla placówek, które wykonują działalność leczniczą, niezależnie od korzystania ze środków publicznych. System będzie dwupoziomowy: wewnętrzny – prowadzony przez podmiot wykonujący działalność leczniczą oraz zewnętrzny (rejestr zdarzeń niepożądanych) – prowadzony przez Ministra Zdrowia. Rejestr zdarzeń niepożądanych nie będzie zawierał danych osobowych. Podmioty, które wykonują działalność leczniczą, w ramach raportów jakości, będą publikowały informację o liczbie zdarzeń niepożądanych oraz wdrożonych działaniach korygujących i naprawczych.

W kontekście powyższego projektowane zmiany będą miały przede wszystkim, moim zdaniem, niewątpliwy wpływ na kwestie odpowiedzialności podmiotów leczniczych i praktyk zawodowych. Oczywiście dalsze zmiany będą monitorowane, Państwo zaś będziecie z nimi na bieżąco zapoznawani.

¹www.gov.pl/web/premier/projekt-ustawy-o-jakosci-w-opiece-zdrowotnej-i-bezpieczenstwie-pacjenta-przedlozony-przez-ministra-zdrowia


 

Autorka:

Radca prawny Patrycja Aleksandrowicz Okręgowa Izba Radców Prawnych w Kielcach

 

Warto wiedzieć:

 

Sprawdź ubezpieczenie dedykowane dla:

 

 

ERGO HESTIA