Obowiązkowe OC lekarza i lekarza dentysty – na co zwrócić uwagę przy jego wyborze?

Obowiązkowe OC lekarza i lekarza dentysty – na co zwrócić uwagę przy jego wyborze?

data publikacji: 2022-11-18

Zawód lekarza obarczony jest nie tylko ogromną odpowiedzialnością za zdrowie i życie pacjentów, ale także ryzykiem wystąpienia roszczeń w związku z wykonywanymi obowiązkami. Aby się przed nimi zabezpieczyć, warto wybrać ubezpieczenie, które pokryje nie tylko ewentualne odszkodowania, zadośćuczynienia, czy też zasądzone renty.

Coraz więcej medyków decyduje się na pracę „na kontrakcie” w ramach własnej działalności gospodarczej. W tego typu przypadkach odpowiednio dobrany zakres ubezpieczenia jest kluczowy ze względu na ciążącą odpowiedzialność. O tym, co jest istotne w doborze polisy dla lekarza, dowiesz się z niniejszego artykułu.

1. Obowiązkowe OC lekarza i lekarza dentysty – wymóg, który nie każdy lekarz musi spełnić

Ubezpieczenie to wymagane jest przepisami prawa wyłącznie w przypadku lekarzy prowadzących działalność w formie praktyki zawodowej (indywidualnej lub grupowej). Jeżeli wykonujesz zawód lekarza lub lekarza dentysty wyłącznie w oparciu o umowę o pracę lub umowę zlecenie (bez prowadzenia działalność), nie musisz, a nawet nie powinieneś posiadać tego ubezpieczenia. W razie szkody ochrona ubezpieczeniowa bowiem i tak nie zadziała.
Zakres ochrony obowiązkowego OC lekarza określa Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą. Przepis tego aktu prawnego ustanawia również minimalną sumę gwarancyjną dla tego ubezpieczenia na poziomie 75 000 EUR na jedno zdarzenie i 350 000 EUR na wszystkie zdarzenia.
Skoro każdy ubezpieczyciel zapewnia taki sam zakres ochrony obowiązkowego OC lekarza, który został ustanowiony odgórnie przez ustawodawcę, mogłoby się wydawać, że przy wyborze oferty należy sugerować się wyłącznie ceną. Nic bardziej mylnego! W odniesieniu do tego ubezpieczenia zastosowanie mają również przepisy Ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, UFG i PBUK. Poza ceną sprawdź więc również czy ubezpieczyciel rezygnuje z prawa do regresu (tj. roszczenia zwrotnego) w przypadku wystąpienia szkody wyrządzonej w wyniku rażącego niedbalstwa. Na polisa.med.pl zapewniamy możliwość wykupu tej opcji w ramach obowiązkowego OC lekarza i lekarza dentysty.
Mimo to należy mieć na uwadze, że ten sam zakres ochrony w różnych towarzystwach ubezpieczeń może się różnić cenowo. Polisa.med.pl to grupowy program ubezpieczeń dedykowany zawodom medycznym. W efekcie obowiązkowe OC lekarza i lekarza dentysty dostępne jest w atrakcyjnych cenach.

2. Dobrowolne OC lekarza i lekarza dentysty – dodatkowe wsparcie w razie roszczenia pacjenta

Świadomość pacjentów oraz kwoty zasądzane przez sądy z roku na rok rosną. Może więc dojść do sytuacji, w przypadku których suma gwarancyjna obowiązkowego OC lekarza (75 000 EUR na jedno zdarzenie) nie wystarczy na pokrycie potencjalnych roszczeń. Warto zatem rozważyć podwyższenie górnej granicy odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń poprzez zakup dobrowolnego ubezpieczenia OC lekarza. Na polisa.med.pl dobrowolne OC lekarza działa jako ubezpieczenie nadwyżkowe względem obowiązkowego OC lekarza bez konieczności rozszerzania ochrony o dodatkowe klauzule, a co za tym idzie – ponoszenia dodatkowych kosztów z tego tytułu.
Istotnym kryterium wyboru jest również suma gwarancyjna dobrowolnego OC lekarza i lekarza dentysty. Ważne jest, by pokryła ona wszystkie potencjalnie wyrządzone szkody. Roszczenia złożone przez pacjentów lub ich bliskich mogą pojawić się po latach w stosunku do pierwotnej przyczyny szkody. Biorąc pod uwagę zmianę wartości pieniądza w czasie, warto zadbać o możliwie najwyższą sumę gwarancyjną dobrowolnego OC.
Dobrowolnym ubezpieczeniem OC lekarza można także rozszerzyć zakres ochrony o szkody, które nie są objęte obowiązkowym OC. To ostatnie nie obejmuje np. szkód rzeczowych lub szkód będących następstwem zabiegów chirurgii plastycznej lub zabiegów kosmetycznych, jeżeli nie są one udzielane w przypadkach będących następstwem wady wrodzonej, urazu, choroby lub skutków jej leczenia. W razie potrzeby podstawowy zakres dobrowolnego ubezpieczenia OC lekarza i lekarza dentysty w programie ubezpieczeń polisa.med.pl można dodatkowo rozszerzyć o szkody:

  •  powstałe w związku z zabiegami medycyny estetycznej;
  •  w mieniu pracodawcy (z wyłączeniem utraty mienia oraz szkód w pojazdach mechanicznych oraz wartościach pieniężnych);
  • wyrządzone przez podwykonawców bez prawa do regresu;
  • wyrządzone poza terytorium Polski (z wyłączeniem USA i Kanady).

W przypadku wyboru oferty dobrowolnego ubezpieczenia OC lekarza należy mieć również na uwadze zakres czasowy ochrony, tzw. trigger. Zgodnie z polskim porządkiem prawnym w obowiązkowych ubezpieczeniach OC stosowany jest trigger pierwotna przyczyna szkody (act committed). Zakres dobrowolnego ubezpieczenia OC lekarza nie jest już jednak określany przepisami prawa. O ochronie decydują ogólne warunki ubezpieczeń przyjęte przez ubezpieczycieli. Ci ostatni mają więc swobodę w wyborze triggera (np. pierwotna przyczyna szkody, zdarzenie wyrządzające szkodę, powstanie szkody). Pomimo posiadania obu ubezpieczeń OC w pokrywającym się okresie ochrony, może więc dojść do sytuacji, w przypadku której dane zdarzenie nie zostanie objęte ochroną dobrowolnego OC. W dobrowolnym ubezpieczeniu OC lekarza i lekarza dentysty polisa.med.pl zastosowanie ma – podobnie jak w obowiązkowym OC – trigger act committed.

3. Możliwe rozszerzenia ochrony ubezpieczeniowej lekarza i lekarza dentysty

Oprócz obowiązkowych i dobrowolnych ubezpieczeń OC lekarza i lekarza dentysty warto także pamiętać o ochronie pozostałych sfer życia zawodowego. W razie odniesienia uszczerbku na zdrowiu przez lekarza wsparcie finansowe zapewni ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków. Na polisa.med.pl dostępne jest ono wraz z następującymi rozszerzeniami zakresu ochrony:

  • klauzula HIV/WZW, która obejmuje refundację kosztów leczenia w przypadku ekspozycji zawodowej na materiał zakaźny i ryzyko zakażenia wirusem HIV/WZW;
  • następstwa udarów mózgu i zawałów serca;
  • niezdolność do pracy lekarza związana z nieszczęśliwym wypadkiem lub nagłym zachorowaniem.

Prowadzisz własny gabinet? Jeżeli tak, nie możesz również zapomnieć o posiadaniu ubezpieczenia OC działalności medycznej. Obejmuje ono szkody wyrządzone w związku z prowadzeniem przez ubezpieczonego działalności gospodarczej i posiadanym mieniem, które jest wykorzystywane w takiej działalności. Na polisa.med.pl zakres tego ubezpieczenia można rozszerzyć o:

  • szkody powstałe w nieruchomościach, z których ubezpieczony korzystał na podstawie umowy najmu, dzierżawy;
  • szkody powstałe w rzeczach ruchomych, z których ubezpieczony korzystał na podstawie umowy najmu, dzierżawy;
  • szkody powstałe w mieniu przechowywanym, kontrolowanym lub chronionym przez ubezpieczonego (OC szatni).

 4. Koniec z formalnościami i biurokracją - ubezpiecz się on-line!

W celu przystąpienia do programu ubezpieczeń polisa.med.pl wymagana jest wyłącznie informacja o posiadanych przez Ciebie specjalizacjach lekarskiej i formach udzielanych przez Ciebie świadczeń zdrowotnych. Zapytamy też czy w ciągu ostatnich miesięcy wystąpiła szkoda z ubezpieczeń OC.

Pozostałe elementy dotyczące miejsca wykonywania zawodu, takie jak lecznictwo stacjonarne czy ambulatoryjne nie jest brane pod uwagę. Ochrona zadziała więc w ww. przypadkach bez zwyżki składki z tego tytułu. Co więcej, w zakresie ubezpieczeń OC obejmuje ona także szkody wyrządzone zarówno pacjentom prywatnym, jak i korzystającym ze świadczeń zdrowotnych finansowanych przez NFZ.

Do dobrowolnego i obowiązkowego OC lekarza i lekarza dentysty można przystąpić on-line na https://polisa.med.pl/obowiazkowe-oc-lekarza,138,p15.html. Oczywiście w razie pytań zachęcamy do kontaktu z naszymi specjalistami pod numerem telefonu: +48 56 642 41 82. Poza udzieleniem informacji o zakresie ochrony poszczególnych ubezpieczeń, pomogą oni również przejść przez cały proces przystępowania do ubezpieczenia.

Autor:

Zespół Polisa.Med.PL

Warto wiedzieć:

Sprawdź ubezpieczenie dedykowane dla:

 

ERGO HESTIA