Reklama wyrobów medycznych u świadczeniodawców po 1 stycznia 2023 r.

Reklama wyrobów medycznych u świadczeniodawców po 1 stycznia 2023 r.

data publikacji: 2022-12-02

Względem świadczeniodawców, którzy udzielają świadczeń zdrowotnych pacjentom w ramach zawartych umów z Narodowym Funduszem Zdrowia najistotniejsza zmiana dotyczy kontaktu z przedstawicielami przedsiębiorstw prowadzących działalność na rynku wyrobów medycznych.

W ogólnej ocenie można stwierdzić, że zmiany te zmierzają do ujednolicenia systemu prawnego, bowiem są one w pewnym znaczeniu analogiczne jak względem norm wynikających z Ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2301). 

Zgodnie z przepisami oczekującymi na wejście w życie odwiedzanie osób wykonujących zawód medyczny będących świadczeniodawcą lub zatrudnionych u świadczeniodawcy w miejscu udzielania świadczeń zdrowotnych w celu reklamy wyrobu odbywa się, po uprzednim uzgodnieniu terminu spotkania, poza godzinami pracy tych osób oraz wymaga uzyskania zgody kierownika danego podmiotu leczniczego, a w przypadku praktyki zawodowej - zgody osoby wykonującej zawód medyczny w ramach tej praktyki.

Kolejną ważną normą, która wejdzie w życie z dniem 01 stycznia 2023 r. jest przepis wskazujący na to, że przepisy rozdziału ustawy o wyrobach medycznych w rozdziale dotyczącym reklamy wyrobów medycznych stosuje się również do reklamy działalności gospodarczej lub zawodowej, w której wykorzystuje się wyrób do świadczenia usług – w zakresie, w jakim dotyczy ona usług świadczonych przy użyciu danego wyrobu, w tym usług wypożyczania, najmu lub użyczania wyrobów.

Nadzór nad reklamą, o której mowa powyżej, jest sprawowany przez ministra właściwego do spraw zdrowia w zakresie podmiotów wykonujących działalność leczniczą oraz przez Głównego Inspektora Sanitarnego w pozostałym zakresie.

Jak czytamy w uzasadnieniu do ustawy o wyrobach medycznych: „Tak szerokie ujęcie reklamy pozwoli na wyeliminowanie obecnie spotykanych niekorzystnych zjawisk. Przepisy przewidują wydanie rozporządzenia określającego elementy składowe reklamy, formę jej prowadzenia, sposób formułowania komunikatów reklamowych. Ustawa określa rodzaje decyzji nakładanych przez Prezesa Urzędu w przypadku naruszeń art. 7 rozporządzenia 2017/745 lub art. 7 rozporządzenia 2017/746 w zakresie reklamy lub art. 55 lub art. 56. (…) Przepisy określają zasady prowadzenia działań reklamowych na terenie świadczeniodawców. Ma to zapewnić niezakłócone funkcjonowanie świadczeniodawców oraz brak utrudnień w dostępie dla pacjentów, analogicznie do przepisów reklamowych produktów leczniczych.”
Przepisy wykonawcze do ustawy aktualnie są na etapie procedowania przed Rządowym Centrum Legislacyjnym, który to etap poprzedza skierowanie aktu do ogłoszenia.

Autorka:

 Radca prawny Patrycja Aleksandrowicz Okręgowa Izba Radców Prawnych w Kielcach
 

Warto wiedzieć:

Sprawdź ubezpieczenia dedykowane dla:

 

ERGO HESTIA