Czy personelowi medycznemu szpitali tymczasowych należą się dodatki COVIDowe?

Czy personelowi medycznemu szpitali tymczasowych należą się dodatki COVIDowe?

data publikacji: 2021-05-20

Na zasadzie przepisu art. 22 ust. 5 ustawy o działalności leczniczej nie wydano standardów organizacyjnych opieki zdrowotnej w zakresie świadczeń udzielanych w ramach szpitali tymczasowych. Nie zostały wydane również zalecenia jak i innego rodzaju akty w jakikolwiek sposób wiążące dotyczące minimalnych norm zabezpieczenia zarówno w  zakresie sprzętu i aparatury medycznej jak i ilości personelu medycznego w ramach szpitali tymczasowych.


Czy personelowi medycznemu udzielającemu świadczeń opieki zdrowotnej należą się dodatki COVID-owe?

Rozważeniu należy kwestia, czy personelowi medycznemu udzielającemu świadczeń opieki zdrowotnej w ramach szpitali tymczasowych, czyli pomiotów dedykowanych wyłącznie do udzielania świadczeń opieki zdrowotnej pacjentom z potwierdzonym zachorowaniem na COVID -19, należą się dodatki do wynagrodzeń na podstawie polecenia Ministra Zdrowia z dnia 1 listopada 2020 r.

Przede wszystkim należy wskazać, iż szpitale tymczasowe mogą (mogły) zostać powołane w dwojaki sposób:

  1. jako samodzielnie funkcjonujące podmioty lecznicze lub
  2. jako komórki organizacyjne już działających podmiotów leczniczych.

Właściwym do powołania szpitali tymczasowych jest Minister Zdrowia w drodze decyzji administracyjnej wydanej na podstawie przepisów art. 10d ust. 2 pkt 2, ust. 3 i ust. 5 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz art. 108 §1 Kodeksu Postępowania Administracyjne.


Szpitale tymczasowe nie wpisane w pozycji podmiotów leczniczych?

Istotne jest, iż szpitale tymczasowe nie są wpisane jako jedna z pozycji do wykazów podmiotów leczniczych publikowanych jako załączniki do obwieszczeń właściwych miejscowo wojewodów.

Wartym spostrzeżenia jest, iż wskazany powyżej art. 7 Ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (t.j. Dz. U. poz. 1842 z późn. zm.) miał charakter czasowy, bowiem ustawodawca nadał temu przepisowi termin obowiązywania z zastrzeżeniem jego mocy obowiązującej po upływie 365 od dnia wejścia w życie powoływanej ustawy.

Art. 36 ust. 3 Ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, zgodnie z którym: „Przepisy art. 7, art. 9 oraz art. 31 tracą moc po upływie 365 dni od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.”

Żaden z przepisów prawa nie przedłużył terminu obowiązywania wskazanego artykułu, na podstawie którego nadal wydawane są decyzje administracyjne mające względem podmiotów których dotyczą wiążący charakter. Takie zjawisko stwarza niepewność w aktualnie obowiązującym systemie prawnym, którego dalsze skutki są niemożliwe do przewidzenia.


Co jest warunkiem otrzymana dodatku COVID-wego przez personel medyczny?

Warunkiem do otrzymania przez personel medyczny dodatku do wynagrodzenia jest udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w szpitalach II lub III poziomu zabezpieczenia COVID-19 (lub w danej komórce organizacyjnej podmiotu leczniczego, której nadano II lub III poziom zabezpieczenia), zgodnie z wykazem podmiotów wykonujących działalność leczniczą, w tym transportu sanitarnego, w związku z przeciwdziałaniem COVID-19 stanowiącym załącznik do wydawanych przez właściwego miejscowo wojewodę, o czym jest mowa powyżej.


Komu jeszcze przysługuje dodatek COVID-owy?

Ponadto od 1 listopada dodatek do wynagrodzenia przysługuje również (zgodnie z poprzednio publikowanymi artykułami osobom wykonującym osobom wykonującym: zawód medyczny w SOR lub izbach przyjęć, zespołach ratownictwa medycznego, w tym lotniczych zespołach ratownictwa, czynności diagnostyki laboratoryjnej w laboratoriach przy szpitalach I, II i III poziomu zabezpieczenia covidowego, z którymi NFZ podpisał umowę na wykonywanie testów w kierunku SARS-CoV-23.

 

Komunikat NFZ - na co zwrócić szczególną uwagę?

Należy wskazać, iż zgodnie z komunikatem Narodowego Funduszu Zdrowia:

„W szpitalach tymczasowych opłaty za leczenie NIE ŁĄCZĄ SIĘ Z OPŁATAMI ZA DOSTĘPNOŚĆ (GOTOWOŚĆ). Stawki za dostępność i leczenie pacjentów z COVID-19 w szpitalach tymczasowych UWZGLĘDNIAJĄ dodatkowe środki na wynagrodzenie personelu medycznego, które każdorazowo po zakończeniu miesiąca będą podlegały rozliczeniu z NFZ przez pomniejszenie wartości przekazywanych środków o dopłatę równą 100% w stosunku do dotychczasowego wynagrodzenia danego pracownika lub o wysokość wynagrodzeń łącznie z dodatkami, wypłacanych przez wojewodę (w przypadku personelu skierowanego do pracy w szpitalu tymczasowym przez wojewodę). Szpitale tymczasowe NIE OTRZYMUJĄ rekompensaty za utracone przychody [patrz pkt. 1, Szpitale tradycyjne – opłaty za gotowość]. Po pierwszym okresie funkcjonowania szpitali tymczasowych, AOTMiT raz jeszcze wyceni wysokość stawek za gotowość do leczenia i leczenie pacjentów z COVID-19 w szpitalach tymczasowych, na podstawie realnie poniesionych kosztów.”

Zgodnie z powyższym NFZ całość środków finansowych dedykowanych na wynagrodzenia dla personelu medycznego szpitali tymczasowych jest od razu przekazywana w rozliczeniach za leczenie. Są to regulacje szczególne względem polecenia Ministra Zdrowia z dnia 01 listopada 2020 r.

 

Autor:

Radca prawny Patrycja Aleksandrowicz Okręgowa Izba Radców Prawnych w Kielcach

  

Warto wiedzieć:

 

Sprawdź pełną ofertę ubezpieczeń dla zawodów medycznych oraz ubezpieczenie na wypadek niezdolności do pracy.

ERGO HESTIA