Czy od kwot stanowiących dodatki do wynagrodzenia dla personelu medycznego należą się odsetki?

Czy od kwot stanowiących dodatki do wynagrodzenia dla personelu medycznego należą się odsetki?

data publikacji: 2021-04-15

Umowy o których mowa miały charakter adhezyjny, co oznacza że ich warunki nie podlegały żadnym negocjacjom pomiędzy stronami. Zgodnie z tymi postanowieniami, podmiot leczniczy będący jako strona tego stosunku zobowiązaniowego, zobowiązuje się do comiesięcznego wypłacania dodatkowego świadczenia pieniężnego osobom wykonującym zawód medyczny w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, uczestniczącym w udzielaniu świadczeń zdrowotnych i mających bezpośredni kontakt z pacjentami lub zakażeniem wirusem SARS-COV-2.


Podmiot leczniczy jako pośrednik bez żadnej mocy w egzekwowaniu dodatków na czas

Należy zauważyć, iż w oparciu o tenże zapis podmiot leczniczy występuje w charakterze pośrednika, przekazując środki otrzymane od właściwego oddziału NFZ do uprawnionej grupy personelu medycznego. Jednocześnie, zarówno na mocy wskazanej umowy, jak i na mocy przepisów prawa powszechnie obowiązującego, kierownicy podmiotów leczniczych nie zyskali żadnych środków prawnych mających na celu wyegzekwowanie w określonym terminie za określony czas kwot dedykowanych na dodatki. Umowa nie zawiera postanowień stanowiących o tym, iż właściwy oddział NFZ musi przekazać środki finansowe w określonym terminie po otrzymaniu przekazanych przez kierownika podmiotu leczniczego list osób uprawnionych, czy też w inny sposób określające termin wykonania zobowiązania. Przekazywane przez oddziały NFZ środki finansowego nie mogą być wykorzystane przez kierowników podmiotów leczniczych na cele inne, iż te określone w umowie, czyli na pokrycie przedmiotowych dodatków. Ze względu na brak systematyczności po stronie oddziałów NFZ dotyczących przekazywania tychże kwot coraz częściej pojawiają się pytania dotyczące możliwości żądania odsetek przez uprawniony personel medyczny.


Odsetki w świetle przepisów prawa

Zgodnie z art. 359 par. 1 Kodeksu Cywilnego, odsetki od sumy pieniężnej należą się tylko wtedy, gdy to wynika z czynności prawnej albo z ustawy, z orzeczenia sądu lub z decyzji innego właściwego organu.

Jak to zostało powyżej już wskazane, umowy pomiędzy podmiotami leczniczymi a właściwymi dla nich miejscowo oddziałami NFZ nie wskazuję na termin przekazania środków. Zapisy umowy stanowią jedynie o tym, iż w wypłaty tychże środków odbywają się comiesięcznie, jednakże wykładnia całości postanowień umowy nakazuje przyjąć, iż jest to związane z systemem wyliczenia wysokości tegoż dodatku w wysokości adekwatnej względem wynagrodzenia za pracę za dany miesiąc. Należy przypomnieć, iż nadal aktualnym jest wysokość dodatku do wynagrodzenia wynosi maksymalnie 15 000 zł.


Czy zatem odsetki za dodatek COVID-owy się należą?

Wracając zaś do zacytowanego powyżej przepisu art. 359 Kodeksu Cywilnego, rozstrzygające względem postawionego w niniejszym artykule pytania jest to, iż zarówno umowa podmiotów leczniczych z właściwymi oddziałami NFZ, jak i inne przepisy prawa powszechnie obowiązującego nie stanowią o tym, iż odsetki są należne.

W ujęciu prawnym odsetki należne są w przypadku nieterminowej zapłaty świadczenia, liczone od dnia następnego po upływie terminu. Wobec braku możliwości ustalenia jaki jest termin wypłaty / przekazania kwot na poczet dodatków do wynagrodzenia, roszczenie o ich zapłatę nie przysługuje.

 

Autor:

Radca prawny Patrycja Aleksandrowicz Okręgowa Izba Radców Prawnych w Kielcach

 


Warto wiedzieć:

 

Sprawdź pełną ofertę ubezpieczeń dla zawodów medycznych oraz ubezpieczenie na wypadek niezdolności do pracy.

ERGO HESTIA