Znalezienie wartościowych rzeczy przy zmarłym pacjencie – jak w takiej sytuacji powinien zachować się personel medyczny?

Znalezienie wartościowych rzeczy przy zmarłym pacjencie – jak w takiej sytuacji powinien zachować się personel medyczny?

data publikacji: 2021-05-06

Sytuacja staje się niewątpliwie skomplikowana w razie śmierci pacjenta, który przekazał do depozytu szpitalnego lub pozostawił przy sobie pieniądze lub inne wartościowe przedmioty. W takim przypadku nie mogą one zostać zakwalifikowane w taki sam sposób przez personel, jak na przykład odzież (w ujęciu rzeczy osobistych pacjenta). Takie przedmioty bowiem stanowią niewątpliwie skład masy spadkowej po zmarłym i mogą zostać wydane wyłącznie osobie do niego uprawnionej.


Przedmiot wartościowy – czyli jaki?

Nie ma granicy kwotowej według której można ocenić czy dany przedmiot jest rzeczywiście wartościowy. O wiele łatwiej jest w przypadku znalezienia przy pacjencie gotówki.
I tak też poniżej zostanie przedstawiona metodyka postępowania w razie śmierci pacjenta, który pozostawił po sobie rzeczy wartościowe w szpitalu – pieniądze lub inne.


Jak należy postępować razie odnalezienia przy zmarłym pacjencie gotówki?

W razie odnalezienia przy pacjencie lub pozostawienia przez niego w depozycie podmiotu leczniczego pieniędzy (kwota nie ma znaczenia), należy ją przeliczyć i sporządzić na tę okoliczność protokół w którym zostanie wskazane: imiona i nazwiska osób biorących udział w czynności (rekomendowane aby były to co najmniej 2 osoby), określenie dnia i godziny, wskazanie tożsamości pacjenta do którego należała określona kwota, wyliczona kwota pieniężna oraz podpisy osób uczestniczących w tej czynności.

Następnie kwota pieniężna wraz z protokołem powinna zostać przekazana w zależności od regulacji obowiązujących w danym podmiocie leczniczym – bądź do depozytu szpitalnego lub kasy Szpitalnej. W przypadku, gdy uprzednio została przekazana przez samego pacjenta do depozytu, pozostaje ona tam.


Co w przypadku odnalezienia przy zmarłym pacjencie innych wartościowych rzeczy?

W przypadku zaś znalezienia przy zmarłym pacjencie innych materialnych rzeczy – biżuterii, sprzętu elektronicznego, itd., również rekomenduje się sporządzenie protokołu wskazującego: imiona i nazwiska osób biorących udział w czynności (rekomendowane aby były to co najmniej 2 osoby), określenie dnia i godziny, wskazanie tożsamości pacjenta przy którym znajdowała się określona rzecz, dokładne oznaczenie rzeczy (jakościowe i ilościowe, przez sformułowanie jakościowe należy rozumieć oznaczenie marki, cech szczególnych) oraz podpisy osób uczestniczących w tej czynności. W przypadku pozostawienia przez pacjenta uprzednio rzeczy w depozycie analogicznie jak w przypadku pieniędzy, należy je tam pozostawić.


Komu należy przekazać znalezione przy zmarłym pacjencie rzeczy wartościowe i gotówkę?

Zarówno w przypadku pieniędzy jak i innych rzeczy materialnych określonych jako wartościowych należy na piśmie wezwać osobę najbliższą – rekomendowana jest osoba wskazana do kontaktu w dokumentacji medycznej, zaś w razie braku jej wskazania inna osoba, która pozostawała z personelem w kontakcie w zakresie pozyskiwania informacji o stanie zdrowia pacjenta, do przedstawienia dokumentu sądowego stwierdzenia nabycia spadku lub aktu poświadczenia dziedziczenia.

Jak to zostało wskazane na wstępie pieniądze lub inne rzeczy wartościowe wraz z chwilą śmierci pacjenta automatycznie wchodzą w skład masy spadkowej, do której uprawnione są wyłącznie osoby powołane do dziedziczenia z mocy ustawy (dziedziczenie ustawowe) lub na mocy testamentu. Jedynymi dokumentami, które wskazują na to kto jest uprawniony do wzięcia w posiadanie przedmiotów wchodzących w skład masy spadkowej jest dokument sądowego stwierdzenia nabycia spadku lub akt poświadczenia dziedziczenia.


Kiedy personel medyczny może wydać spadkobiercy rzeczy znalezione przy zmarłym pacjencie?

Spadkobierca ma obowiązek dostarczenia do podmiotu leczniczego wskazanego dokumentu i tylko po jego przedstawieniu rzecz może zostać mu wydana, inna osoba nie jest do tego uprawniona.

Jest to oczywiście postępowanie niezwykle sformalizowane, jednakże postępowanie wbrew temu co powyższe może narazić personel podmiotu leczniczego w zależności od okoliczności sprawy na odpowiedzialność cywilną lub karną.

 

Autor:

Radca prawny Patrycja Aleksandrowicz Okręgowa Izba Radców Prawnych w Kielcach

 
Warto wiedzieć:


Sprawdź pełną ofertę ubezpieczeń dla zawodów medycznych oraz ubezpieczenie na wypadek niezdolności do pracy.

ERGO HESTIA