Czy NZOZ może udzielać darmowych świadczeń w ramach promocji zdrowia?

Czy NZOZ może udzielać darmowych świadczeń w ramach promocji zdrowia?

data publikacji: 2023-04-28

Na podmiotach wykonujących działalność leczniczą, które udzielają świadczeń opieki zdrowotnej nie finansowanych ze środków publicznych (dalej: NZOZ), również tak jak w przypadku tych publicznych ciąży zakaz reklamy.

Zgodnie z ustawą o działalności leczniczej:

Art. 14
1. Podmiot wykonujący działalność leczniczą podaje do wiadomości publicznej informacje o zakresie i rodzajach udzielanych świadczeń zdrowotnych. Treść i forma tych informacji nie mogą mieć cech reklamy.
(…)

Reklama nie posiada definicji legalnej, zgodnie jednak z doktryną należy skazać, że ma ona na celu skłonienie nabywcy do skorzystania z określonych usług lub zakupu jakiegoś produktu.

NZOZ podobnie jak publiczne podmioty mogą podejmować działania służące promocji zdrowia, z tym jednak zastrzeżeniem (o czym mowa powyżej), że działania te nie mogą nosić cech reklamy.

Jak wskazuje Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego, promocja zdrowia to proces, który umożliwia ludziom kontrolę (panowanie) nad zdrowiem i jego poprawę. Proces ten powinien przebiegać w 5 płaszczyznach:
• tworzenie polityki prozdrowotnej – ma na celu podnoszenie rangi zdrowia we wszystkich obszarach życia społecznego i gospodarki oraz podejmowanie międzysektorowych działań na rzecz zdrowia (dotyczących m.in. mieszkalnictwa, transportu, urbanistyki, ochrony środowiska);
• zmiana warunków życia i pracy na sprzyjające zdrowiu – takich, w których decyzje dotyczące spraw zdrowia podejmuje się łatwo, a nawet całkowicie odruchowo;
• wzmacnianie działań społeczności – upodmiotowienie społeczności tak aby podejmowała we własnym imieniu kwestie związane ze zdrowiem;
• kształtowanie zachowań prozdrowotnych (eliminowanie zachowań ryzykownych dla zdrowia, np. palenie tytoniu oraz podejmowanie tych służących zdrowiu np. odpowiedniego poziomu aktywności fizycznej) np. poprzez edukację zdrowotną oraz
• zmiana sposobu działania sektora zdrowotnego, jego instytucji i pracowników – włączenie się instytucji oraz personelu ochrony zdrowia w zadania inne niż medycyna naprawcza oraz większa wrażliwość na potrzeby użytkowników systemu.

Tym samym działania służące rozwijaniu wiedzy zdrowotnej są jak najbardziej dopuszczalne. Może się to wyrażać na przykład poprzez oferowanie darmowych wizyt porad lekarskich lub diagnostyki. Działania takie jednak nie mogą w żaden sposób nakłaniać odbiorcy do korzystania z dalszej współpracy z danym podmiotem lub uczęszczania do danego lekarza. Co do zasady te działania powinny mieć wymiar jednorazowy, to do pacjenta powinna należeć decyzja co do tego, czy będzie korzystać dalej z pomocy tego podmiotu, nie powinien być do tego nakłaniany lub przekonywany.

W kontekście powyższego, dodać należy, że reklamą jest również informowanie o promocjach lub rabatach dla określonego kręgu osób.
Wskazać należy, że analizując przepisy prawa, NZOZ-y, które chcą uczestniczyć w promocji zdrowia w opisany powyżej sposób nie muszą podejmować żadnych czynności formalnych, taka działalność nie wymaga żadnych dodatkowych zgłoszeń lub rejestracji.

www.pzh.gov.pl/promocja-zdrowia-definicja/


 

Autorka:

Radca prawny Patrycja Aleksandrowicz Okręgowa Izba Radców Prawnych w Kielcach


 

 Warto wiedzieć:


 

Sprawdź ubezpieczenia dedykowane dla:

 


 

ERGO HESTIA