Projekt Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie medycznego laboratorium diagnostycznego

Projekt Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie medycznego laboratorium diagnostycznego

data publikacji: 2024-02-05

27 października br. na stronie Rządowego Centrum Legislacji ukazał się projekt Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wymagań, jakim powinno odpowiadać medyczne laboratorium diagnostyczne praz kwalifikacji personelu. Jest to konsekwencja nowego stanu prawnego obowiązującego od 10 grudnia 2022 r. to jest - Ustawy z dnia 15 września 2022 r. o medycynie laboratoryjnej (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 2125).


Nowe wymagania dla medycznych laboratoriów diagnostycznych

Aktualnie obowiązujące Rozporządzenie Ministra Zdrowia regulujące kwestie wymagań formalnych wobec laboratorium diagnostycznego, to jest Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 03 marca 2004 r. w sprawie wymagań, jakim powinno odpowiadać medyczne laboratorium diagnostyczne przestanie obowiązywać z dniem 10 grudnia 2023 r. Tym samym poniżej w formie tabelarycznej zostają przedstawione przepisy te aktualnie obowiązujące, jak i te projektowane na mocy Rozporządzenia o którym mowa w zdaniu pierwszym.

 

 

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 03 marca 2004 r. w sprawie wymagań, jakim powinno odpowiadać medyczne laboratorium diagnostyczne

 

 

 

 

- przestaje obowiązywać z dniem 10 grudnia 2023 r.

 

Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie wymagań, jakim powinno odpowiadać medyczne laboratorium diagnostyczne oraz kwalifikacji personelu

 

 

 

(projekt z dnia 24 października 2023 r.)

 

§2. Pomieszczenia laboratorium powinny być dostosowane do rodzaju prac, jakie są w nich wykonywane, w sposób zapewniający poprawną jakość pomiarów i  wiarygodność wyników.

 

§2. Pomieszczenia i urządzenie laboratorium odpowiadają wymaganiom określonym w  przepisach wydanych na podstawie art. 22 ust. 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2023 r. poz. 991, 1675 i 1972)

 

§3. Pomieszczenia i urządzenia laboratorium muszą gwarantować bezpieczne i  higieniczne warunki pracy.

 

§3. Pomieszczenia laboratorium powinny być dostosowane do rodzaju prac, jakie są w nich wykonywane, w sposób zapewniający poprawną jakość mierzonych parametrów laboratoryjnych i wiarygodność wyników.

 

§4.

 

1.W laboratorium wyodrębnia się:

 

1) pomieszczenia główne;

 

2) pomieszczenia specjalne;

 

3) pomieszczenia socjalne;

 

4) pomieszczenia służące do obsługi pacjentów, w przypadku gdy na terenie laboratorium jest również pobierany materiał do badań.

 

§4.

 

1. W laboratorium wyodrębnia się:

 

1) pomieszczenie główne;

 

2) pomieszczenie specjalne;

 

3) pomieszczenie socjalne;

 

4) pomieszczenie służące do obsługi pacjentów w przypadku, gdy na terenie laboratorium pobierany jest materiał do badań laboratoryjnych i wykonywane są próby czynnościowe;

 

5) pomieszczenie administracyjne

 

§ 4

 

(…)

 

3.W skład pomieszczeń specjalnych wchodzą:

 

1) pomieszczenia magazynowe zapewniające zachowanie właściwości fizycznych i  chemicznych składowanych i przechowywanych odczynników, trucizn, odpadów radioaktywnych i drobnego sprzętu;

 

2) pomieszczenia pomocnicze w zależności od zakresu wykonywanych badań zgodnie ze standardami medycznych laboratoriów diagnostycznych.

 

§ 4

 

(…)

 

3. W skład pomieszczenia specjalnego wchodzą: 1) pomieszczenie magazynowe zapewniające zachowanie właściwości fizycznych i chemicznych składowanych oraz przechowywanych odczynników, archiwizowanych próbek materiału biologicznego, kalibratorów i materiałów kontrolnych, odpadów w tym radioaktywnych i  drobnego sprzętu;

 

2) pomieszczenie pomocnicze w zależności od zakresu wykonywanych badań laboratoryjnych, zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 10 ust. 4 ustawy z dnia 15 września 2022 r. o medycynie laboratoryjnej

 

§5.

 

1.Laboratorium posiada wyposażenie właściwe dla zakresu prowadzonej działalności, w tym:

 

1) wyposażenie podstawowe;

 

2) wyposażenie pomiarowo-badawcze;

 

3) wyposażenie umożliwiające pobieranie materiału;

 

4) wyposażenie zapewniające bezpieczeństwo i higienę pracy;

 

5) urządzenia telekomunikacyjne i systemy informatyczne.

 

§5.

 

1. Laboratorium jest wyposażone odpowiednio do zakresu prowadzonej w nim działalności, w tym posiada:

 

1) wyposażenie pomiarowo-badawcze;

 

2) wyposażenie umożliwiające wystandaryzowane pobieranie materiału;

 

3) wyposażenie zapewniające bezpieczeństwo i higienę pracy;

 

4) urządzenia telekomunikacyjne i systemy informatyczne.

 

 

 

 

 

-

 

 

 

 

 

 

§9

 

Laboratorium jest wyposażone w laboratoryjny system informatyczny, który zawiera funkcje:

 

1) rejestracji zleceń, w tym przysłanych drogą elektroniczną; 

 

2) komunikacji z analizatorami parametrów;

 

3) obsługi wewnątrzlaboratoryjnej i zewnątrzlaboratoryjnej kontroli jakości, w tym przesyłanie drogą elektroniczną wyników oznaczeń w materiałach kontrolnych do odpowiedniego centralnego ośrodka badań jakości;

 

4) autoryzacji i odprawiania wyników badań z możliwością przesłania ich drogą elektroniczną; 5) generowania wyników badań laboratoryjnych i tworzenia raportów

 

 

 

 

 

-

 

§11

 

Podmiot wykonujący działalność leczniczą, w zakresie medycyny laboratoryjnej oraz uczelnia, która prowadzi laboratorium dostosują swoją działalność do wymagań w zakresie kwalifikacji personelu na poszczególnych stanowiskach, w terminie 2 lat od dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia

 

 

ZAŁĄCZNIK DO ROZPORZĄDZENIA

 

 

Kierownikiem laboratorium jest osoba, która posiada tytuł specjalisty zgodny z profilem laboratorium. (§6 Rozporządzenia według aktualnego stanu prawnego, po nowelizacji przepisów Kierownik laboratorium zostanie ujęty w treści Załącznika)

 

Kierownik laboratorium:

 

1) prawo wykonywania zawodu diagnosty laboratoryjnego i tytuł specjalisty w co najmniej jednej dziedzinie specjalizacji zgodnej z profilem laboratorium; liczba lat pracy w  zawodzie: 4;

 

lub

 

2) prawo wykonywania zawodu lekarza oraz specjalizacja I lub II stopnia w dziedzinie analityki lub w dziedzinie mikrobiologii lub w dziedzinie diagnostyki laboratoryjnej lub prawo wykonywania zawodu lekarza oraz specjalizacja II stopnia w dziedzinie mikrobiologii i serologii lub prawo wykonywania zawodu lekarza oraz tytuł specjalisty w dziedzinie diagnostyki laboratoryjnej lub w  dziedzinie mikrobiologii lekarskiej; liczba lat pracy w zawodzie: 5;

 

Starszy asystent diagnostyki laboratoryjnej

 

1) tytuł diagnosty laboratoryjnego oraz tytuł specjalisty w dziedzinach przydatnych do wykonywania czynności diagnostyki laboratoryjnej; liczba lat pracy w  zawodzie: 7;

 

Lub

 

2) Osoba posiadająca prawo wykonywania zawodu lekarza oraz tytuł specjalisty w  dziedzinach przydatnych do wykonywania diagnostyki laboratoryjnej; liczba lat pracy w zawodzie: 7;

 

Starszy asystent medycyny laboratoryjnej

 

1) prawo wykonywania zawodu diagnosty laboratoryjnego oraz tytuł specjalisty lub specjalizacja II stopnia w dziedzinie właściwej dla diagnostów laboratoryjnych; liczba lat pracy w zawodzie: 7;

 

Lub

 

2) prawo wykonywania zawodu lekarza oraz specjalizacja I lub II stopnia w dziedzinie analityki lub w dziedzinie mikrobiologii lub w dziedzinie diagnostyki laboratoryjnej lub prawo wykonywania zawodu lekarza oraz specjalizacja II stopnia w dziedzinie mikrobiologii i serologii, lub prawo wykonywania zawodu lekarza oraz

 

tytuł specjalisty w dziedzinie diagnostyki laboratoryjnej lub w dziedzinie mikrobiologii lekarskiej; liczba lat pracy w zawodzie:7;

 

Asystent diagnostyki laboratoryjnej

 

1) tytuł diagnosty laboratoryjnego oraz specjalizacja I stopnia w dziedzinach przydatnych do wykonywania czynności diagnostyki laboratoryjnej; liczba lat pracy w zawodzie: 5;

 

Lub

 

2) Osoba posiadająca prawo wykonywania zawodu lekarza oraz specjalizacja I stopnia w  dziedzinach przydatnych do wykonywania czynności diagnostyki laboratoryjnej liczba lat pracy w zawodzie: 5;

 

 

 

Asystent medycyny laboratoryjnej

 

1) prawo wykonywania zawodu diagnosty laboratoryjnego oraz tytuł specjalisty lub specjalizacja I lub II stopnia w dziedzinie właściwej dla diagnostów laboratoryjnych; liczba lat pracy w zawodzie: 5;

 

Lub

 

2) prawo wykonywania zawodu lekarza oraz specjalizacja I lub II stopnia w dziedzinie analityki lub w dziedzinie mikrobiologii lub w dziedzinie diagnostyki laboratoryjnej lub prawo wykonywania zawodu lekarza oraz specjalizacja II stopnia w dziedzinie mikrobiologii i serologii, lub prawo wykonywania zawodu lekarza oraz tytuł specjalisty w dziedzinie diagnostyki laboratoryjnej lub w  dziedzinie mikrobiologii lekarskiej; liczba lat pracy w zawodzie: 5;

 

Młodszy asystent diagnostyki laboratoryjnej / Młodszy asystent

 

 

 

1) Tytuł diagnosty laboratoryjnego;

 

 

 

Lub

 

 

 

2) Osoba posiadająca prawo wykonywania zawodu lekarza;

 

 

 

Lub

 

 

 

3) Ukończenie studiów wyższych mających zastosowanie w diagnostyce laboratoryjnej;

 

Młodszy asystent medycyny laboratoryjnej / Młodszy asystent

 

 

 

1) Prawo wykonywania zawodu diagnosty laboratoryjnego;

 

 

 

Lub

 

 

 

2) Prawo wykonywania zawodu lekarza;

 

 

 

Lub

 

 

 

3) Tytuł zawodowy magistra uzyskany po ukończeniu jednolitych studiów magisterskich lub studiów pierwszego i drugiego stopnia w zakresie biologii, biologii medycznej, mikrobiologii lub mikrobiologii medycznej lub tytuł zawodowy magistra lub magistra inżyniera uzyskany po ukończeniu jednolitych studiów magisterskich lub studiów pierwszego i drugiego stopnia w zakresie biotechnologii lub biotechnologii medycznej;

 

Kierownik zespołu techników analityki medycznej

 

 

 

1) Tytuł diagnosty laboratoryjnego; liczba lat pracy w zawodzie: 2;

 

 

 

Lub

 

 

 

2) Tytuł zawodowy technika analityki medycznej liczba lat pracy w zawodzie: 10;

 

 

 

Lub

 

 

 

3) Tytuł zawodowy licencjata na kierunku analityka medyczna; liczba lat pracy w  zawodzie: 5;

 

Kierownik zespołu techników analityki medycznej

 

 

 

1) Prawo wykonywania zawodu diagnosty laboratoryjnego; liczba lat pracy w zawodzie: 2;

 

 

 

Lub

 

 

 

2) Tytuł zawodowy technika analityki medycznej; liczba lat pracy w zawodzie: 10;

 

 

 

Lub

 

 

 

3) Tytuł zawodowy licencjata uzyskany na kierunku analityka medyczna; liczba lat pracy w zawodzie: 5;

 

Starszy technik analityki medycznej

 

 

 

1) Tytuł zawodowy technika analityki medycznej; liczba lat pracy w zawodzie: 5;

 

 

 

Lub

 

 

 

2) Tytuł zawodowy licencjata na kierunku analityka medyczna; liczba lat pracy w  zawodzie: 2;

 

Starszy technik analityki medycznej

 

 

 

1) Rozpoczęcie przed dniem 1 września 2005 r. i ukończenie liceum medycznego, technikum albo szkoły policealnej publicznej lub niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej i uzyskanie tytułu zawodowego technik analityki medycznej; liczba lat pracy w zawodzie:3;

 

 

 

Lub

 

2) Tytuł zawodowy licencjata uzyskany na kierunku analityka medyczna; liczba lat pracy w zawodzie: 2;

 

Technik analityki medycznej

 

 

 

1) Tytuł zawodowy technika analityki medycznej;

 

 

 

Lub

 

 

 

2) Tytuł zawodowy licencjata na kierunku analityka medyczna;

 

Technik analityki medycznej

 

 

 

1) Rozpoczęcie przed dniem 1 września 2005 r. i ukończenie liceum medycznego, technikum albo szkoły policealnej publicznej lub niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej i uzyskanie tytułu zawodowego technik analityki medycznej;

 

 

 

Lub

 

 

 

2) Tytuł zawodowy licencjata uzyskany na kierunku analityka medyczna;

 

Starszy laborant

 

 

 

Wykształcenie średnie; liczba lat pracy w zawodzie: 5;

 

Starszy laborant medycyny laboratoryjnej

 

 

 

Co najmniej wykształcenie średnie albo wykształcenie średnie branżowe;

 

Laborant

 

 

 

Wykształcenie średnie;

 

Laborant medycy laboratoryjnej

 

 

 

Co najmniej wykształcenie średnie albo wykształcenie średnie branżowe;

 

Starsza pomoc laboratoryjna

 

 

 

Wykształcenie średnie oraz przeszkolenie w miejscu pracy; liczba lat pracy w zawodzie: 5;

 

Starsza pomoc laboratoryjna

 

 

 

Wykształcenie podstawowe i przeszkolenie zawodowe odpowiednie do wykonywania zadań powierzonych na stanowisku pracy; liczba lat pracy w zawodzie: 3;

 

Pomoc laboratoryjna

 

 

 

Wykształcenie średnie oraz przeszkolenie w miejscu pracy;

 

Pomoc laboratoryjna

 

 

 

Wykształcenie podstawowe i przeszkolenie zawodowe odpowiednie do wykonywania zadań powierzonych na stanowisku pracy;

 

Starsza salowa / sanitariusz

 

 

 

Wykształcenie co najmniej podstawowe; liczba lat pracy w zawodzie: 5;

 

Starsza salowa / sanitariusz

 

 

 

Wykształcenie podstawowe i przeszkolenie zawodowe odpowiednie do wykonywania zadań powierzonych na stanowisku pracy; liczba lat pracy w zawodzie: 3;

 

Salowa / sanitariusz

 

 

 

Wykształceni co najmniej podstawowe;

 

Salowa / sanitariusz

 

 

 

Wykształcenie podstawowe i przeszkolenie zawodowe odpowiednie do wykonywania zadań powierzonych na stanowisku pracy;

 

Starsza: sekretarka medyczna / rejestratorka medyczna

 

 

 

Wykształcenie średnie; liczba lat pracy w zawodzie: 5;

 

Starsza; sekretarka medyczna / rejestratorka medyczna

 

 

 

Wykształcenie średnie i przeszkolenie zawodowe odpowiednie do wykonywania zadań powierzonych na stanowisku pracy; liczba lat pracy w zawodzie: 5;

 

Sekretarka medyczna / rejestratorka medyczna

 

 

 

Wykształcenie średnie;

 

Sekretarka medyczna / rejestratorka medyczna

 

 

 

Wykształcenie średnie i przeszkolenie zawodowe odpowiednie do wykonywania zadań powierzonych na stanowisku pracy;

 

 

 

 

Autorka:

Radca prawny Patrycja Aleksandrowicz Okręgowa Izba Radców Prawnych w Kielcach


Wykonujesz zawód medyczny lub prowadzisz podmiot lecznicz Potrzebujesz profesjonalnej ochrony ubezpieczeniowej! Nasi specjaliści są do Twojej dyspozycji:

+48 56 642 41 82


Warto wiedzieć:


Znajdziesz u nas ubezpieczenia dla:

ERGO HESTIA