Praca pielęgniarki na umowę zlecenia – o czym warto pamiętać?

Praca pielęgniarki na umowę zlecenia – o czym warto pamiętać?

data publikacji: 2024-01-26

Praca Pielęgniarek i położnych na Umowę Zlecenia

Ze względu na rosnące koszty pracownika, które niesie za sobą umowa o pracę, coraz częściej pracodawcy podejmują decyzję o zawieraniu umów zleceń. Taką tendencję również zauważa się w kontekście umów cywilnoprawnych.

Przepisy ogólne dotyczące umów zlecenia są uregulowane w Kodeksie Cywilnym. Należy pamiętać, że wzajemny stosunek stron oparty jest na zasadzie równości, a nie tak jak w przypadku umów o pracę na zasadzie podporządkowania.

Zleceniobiorca nie korzysta z ochrony analogicznej jak w przypadku umów o pracę – chociażby w kontekście wypowiedzeń, czy też ochrony związków zawodowych.


Wynagrodzenie i Warunki Pracy na Umowie Zlecenia

Względem wynagrodzenia należy zaznaczyć bardzo ważny aspekt. Ustawa z dnia 8 czerwca 2017 r. o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych dotyczy wyłącznie osób zatrudnionych na podstawie umów o pracę, w związku z czym nie mają one zastosowania do umów zleceń – nawet jeżeli zlecenie to jest wykonywane w podmiocie leczniczym.

Wysokość wynagrodzenia wynikającego z umów zleceń nie może być jednak niższa niż ta wynikająca z Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej wydawanym corocznie. Zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującymi, wskazane Rozporządzenie ma również zastosowanie do umów zleceń. Na podstawie aktualnego stanu prawnego (po 01 lipca 2023 r.), wynagrodzenie wynikające z umowy zlecenia nie może być niższe niż 3600 zł miesięcznie oraz nie niższe niż 23,50 zł za godzinę.


Zakres Obowiązków Pielęgniarek i położnych na Umowach Zlecenie

Umowa zlecenia musi kształtować wzajemne prawa i obowiązki stron. Co do tych kwestii, muszą one oczywiście pozostać w zgodzie z aktualnymi przepisami prawa powszechnie obowiązującego. Zleceniobiorca powinien być zaznajomiony zwłaszcza z aktami wewnętrznymi danego podmiotu wykonującego działalność leczniczą – zwłaszcza Regulaminu Organizacyjnego oraz Regulaminu danej komórki organizacyjnej w której ma to zlecenie wykonywać.

Pomimo ogólnych zapowiedzi w kontekście opracowania kompetencji zawodowych pielęgniarek posiadających określony stopień wykształcenia, nie znalazło to jeszcze swojego finału. W związku z tym określając zakres czynności powierzonych w umowie zleceniobiorcy, zleceniodawca winien oprzeć się w szczególności (jak na razie) na następujących aktach:

  • Ustawa z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2702 z późn. zm.);
  • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie rodzaju i zakresu świadczeń zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych udzielanych przez pielęgniarkę albo położną samodzielnie bez zlecenia lekarskiego (Dz. U. poz. 497);
  • Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzecznik Praw Pacjenta (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1545 z późn. zm.).

Zleceniodawca może nałożyć na pielęgniarkę obowiązek posiadania ubezpieczenia OC lub NNW. W przypadku jednak, gdy umowa ta jest zawierana z pielęgniarką wykonującą zawód w formie indywidualnej lub grupowej praktyki pielęgniarskiej (jak wynika z przepisów ustawy o działalności leczniczej), ma ona obowiązek posiadania ubezpieczenia OC.


Sprawdź ubezpieczenia dla pielęgniarek i położnych


Pielęgniarka zatrudniona na podstawie umowy o pracę w podmiocie wykonującym działalność leczniczą, może mieć powierzony inny zakres czynności w ramach dodatkowej umowy zlecenia, o ile nie koliduje to z umową o pracę i nie stanowi obejścia przepisów co do czasu pracy. Należy także pamiętać, że powierzony zakres czynności musi być inny aniżeli zakres obowiązków wynikający ze stosunku pracy.


Autorka:

Radca prawny Patrycja Aleksandrowicz Okręgowa Izba Radców Prawnych w Kielcach


Wykonujesz zawód medyczny lub prowadzisz podmiot leczniczy? Potrzebujesz profesjonalnej ochrony ubezpieczeniowej! Nasi specjaliści są do Twojej dyspozycji:

+48 56 642 41 82


Warto wiedzieć:

 

Znajdziesz u nas również ubezpieczenia zawodowe dla Twojego personelu medycznego:

ERGO HESTIA