Czy lekarz rezydent w trakcie specjalizacji z anestezjologii i intensywnej terapii może pełnić samodzielnie dyżury medyczne?

Czy lekarz rezydent w trakcie specjalizacji z anestezjologii i intensywnej terapii może pełnić samodzielnie dyżury medyczne?

data publikacji: 2023-09-15

 Anestezjologia i intensywna terapia jest jedna z niewielu specjalizacji, która doczekała się uregulowania na poziomie unormowania standardów w drodze powszechnie obowiązującego Rozporządzenia Ministra Zdrowia.
Względem kwestii co może a czego nie może robić zarówno lekarz specjalista, jak i lekarz odbywający szkolenie specjalizacyjne należy sięgnąć po Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie standardu organizacyjnego opieki zdrowotnej w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 392 z późn. zm.).

W pierwszej kolejności należy wskazać, że lekarz odbywający szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii jak najbardziej może co do zasady pełnić dyżury medyczne poza jednostką macierzystą w której odbywa on przedmiotowe szkolenie. Co oczywiste jest to możliwe w drodze zawarcia umowy cywilnoprawnej.
Powyższa zasada znajduje jednak pewne ograniczenia, które wynikają wprost z treści przywołanego na wstępie Rozporządzenia.
Zatem, w przypadku rozważania możliwości zawarcia umowy cywilnoprawnej z lekarzem rezydentem w trakcie szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii należy pamiętać o tym, że:
1. zakres możliwych do udzielenia świadczeń zdrowotnych przez lekarza rezydenta zostaje ograniczony na mocy Rozporządzenia do możliwości wykonywania znieczulenia pacjentów, których stan ogólny według skali ASA odpowiada stopniowi I, II lub III, pod warunkiem, że lekarz odbył co najmniej 2-letnie szkolenie w ramach specjalizacji, w pozostałych zaś przypadkach koniecznym jest (zgodnie z treścią standardów) udzielenie pisemnej zgody lekarza kierującego oddziałem;
2. lekarz rezydent w trakcie specjalizacji powinien wykazać się odpowiednią wiedzą i umiejętnościami wykonywania znieczulenia;
3. lekarz kierujący oddziałem powinien udzielić zgodę na wykonywanie znieczuleń przez lekarza rezydenta pod warunkiem spełnienia warunków o których mowa w powyższych ustępach – 1 i 2;
4. lekarz będący kierownikiem specjalizacji powinien potwierdzić na piśmie odbycie przez lekarza w trakcie specjalizacji co najmniej 2 – letniego przeszkolenia specjalistycznego oraz potwierdzić okoliczność wykazania się przez tego lekarza odpowiednim poziomem wiedzy i umiejętności wykonywania znieczulenia. Rekomendowanym jest to, aby wskazana w zdaniu poprzednim opinia kierownika specjalizacji poza załączeniem jej do akt osobowych lekarza rezydenta w jednostce macierzystej była udostępniona również podmiotowi leczniczemu, w którym na mocy umowy cywilnoprawnej miałby udzielać świadczeń w ramach dyżurów medycznych.

 

Zasady odbywania szkolenia specjalizacyjnego

Zastrzec jednak należy, że możliwość powierzenia pełnienia dyżurów medycznych według powyższych zasad nie może być traktowana jako możliwość pełnienia samodzielnych dyżurów medycznych. Nie można bowiem zapominać o wymogach względem obsady personelu w danych oddziałach.
Zgodnie bowiem z treścią Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 22 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 870 z późn. zm.), względem zakresów anestezjologia i intensywna terapia / anestezjologia i intensywna terapia dla dzieci, wymaganym jest zapewnienie całodobowej opieki lekarza specjalisty we wszystkie dni tygodnia (nie może być łączona z innymi oddziałami lub wykonywaniem świadczeń z zakresu anestezji).

Jednocześnie, poza wskazanymi jak wyżej przesłankami istnieje jeszcze jeden obowiązek, który musi być obligatoryjnie spełniony względem obowiązujących norm. Mianowicie, praca lekarza rezydenta w trakcie specjalizacji powinna być pod nadzorem lekarza specjalisty.
Ważnym jest podkreślenie, że praca lekarza rezydenta w trakcie specjalizacji z zakresu anestezjologii i intensywnej terapii nie musi podlegać nadzorowi bezpośredniemu, co miałoby oznaczać powinność obecności lekarza specjalisty w bezpośrednim otoczeniu, w jednym pomieszczeniu z możliwością reakcji bezzwłocznie, natychmiastowo.
Obowiązek sprawowania nadzoru bezpośredniego dotyczy jednak wyłącznie lekarzy odbywających w oddziale anestezjologii i intensywnej terapii staży specjalizacyjnych w ramach innych dziedzin medycyny lub staży podyplomowych.

Możliwość powierzenia pełnienia dyżurów medycznych przez lekarzy rezydentów odbywających szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii zgodnie z przesłankami o których była mowa powyżej stanowi w pewnej formie remedium na brak lekarzy specjalistów.

Autorka:

Radca prawny Patrycja Aleksandrowicz Okręgowa Izba Radców Prawnych w Kielcach


Warto wiedzieć:


Sprawdź ubezpieczenie dedykowane dla:

 

ERGO HESTIA