Projekty rozporządzeń ministra zdrowia - co nowego czeka podmioty lecznicze?

Projekty rozporządzeń ministra zdrowia - co nowego czeka podmioty lecznicze?

data publikacji: 2023-06-02

Na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji zostało zamieszczonych kilka bardzo istotnych z optyki podmiotów leczniczych projektów Rozporządzeń Ministra Zdrowia. Wszystkie te o których jest mowa poniżej znajdują się na etapie konsultacji publicznych. Warto śledzić ich losy, bowiem ich wejście w życie spowoduje powstanie nowych obowiązków po stronie podmiotów leczniczych.

Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie standardów organizacyjnych POCT:

• projekt określa standardy organizacyjne badań laboratoryjnych parametrów krytycznych wykonywanych w materiale biologicznym umożliwiających podjęcie szybkiej decyzji terapeutycznej;
• przepisy projektu mają zastosowanie do podmiotów leczniczych wykonujących działalność w rodzaju świadczenia szpitalne;
• podmioty lecznicze będą zobowiązane do dostosowania swojej działalności względem przepisów rozporządzenia w terminie 12 miesięcy od jego wejścia w życie;
• standardy określone w załączniku do wskazanego Rozporządzenia umożliwiają podjęcie szybkiej decyzji terapeutycznej w przypadku: stanu nagłego zagrażającego życiu i zdrowiu pacjenta, monitorowania laboratoryjnych parametrów krytycznych w trakcie leczenia pacjenta, konieczności stosowania jednolitej organizacji badań w podmiocie leczniczym;
• badania parametrów krytycznych mają dotyczyć: parametrów równowagi kwasowo – zasadowej, poziomu elektrolitów, poziomu glukozy, poziomu hemoglobiny, poziomu prokalcytoniny, poziomu mleczanów, markerów sercowych OZW, poziomu białka C-reaktywowanego (CRP);
• za organizację i nadzór nad realizacją badań ma odpowiadać diagnosta laboratoryjny posiadający tytuł specjalisty w dziedzinie mającej zastosowanie w medycynie laboratoryjnej, w przypadku zaś laboratoriów diagnostycznych znajdujących się w strukturze organizacyjnej podmiotu leczniczego, bowiem tam nadzór i organizacja zostanie powierzona diagnoście laboratoryjnemu wykonującemu zawód w medycznych w tymże laboratorium (z treści projektu można zinterpretować, że chodzi o każdego diagnostę);
• nadzór i organizacja powierzona diagnostom ma dotyczyć w szczególności (co oznacza, że nie jest to katalog zamknięty): opracowywaniu i wdrażaniu procedur stosowanych metod badawczych z użyciem metod automatycznych i bezprzyrządowych, walidacji metod badawczych, konsultowaniu i interpretacji laboratoryjnej wyników badań, określaniu celów i wymagań jakościowych dotyczących badań, opracowywaniu programu kontroli jakości badań przez wdrożenie procedur kontroli wewnętrzlaboratoryjnej i zewnątrzlaboratoryjnej, audytowi wewnętrznego funkcjonowania w podmiocie leczniczym, etc.;
• wszystkie badania parametrów krytycznych o których mowa w projekcie Rozporządzenia są zlecane przez lekarza, mogą być pobierane przez: lekarza, diagnostę laboratoryjnego, pielęgniarkę, położną, ratownika medycznego, technika analityki medycznej;
• badania parametrów krytycznych autoryzuje osoba wykonująca zawód diagnosty laboratoryjnego;
• diagnosta laboratoryjny opracowuje, wdraża i stosuje procedury wydawania sprawozdań z badań z uwzględnieniem parametrów krytycznych.

Projekt Rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego Rozporządzenie w sprawie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego:

• projekt przedłuża okres na wprowadzenie kilku istotnych zmian w zakresie funkcjonowania Szpitalnych Oddziałów Ratunkowych;
• na mocy projektowanych zmian, po 31 grudnia br. ordynatorem SOR (lekarza kierującego oddziałem) oprócz lekarza posiadającego tytuł specjalisty w dziedzinie medycyny ratunkowej będzie mógł być także lekarz po drugim roku specjalizacji w tej dziedzinie, który kontynuuje szkolenie specjalizacyjne;
• do 31 grudnia bieżącego roku Minister przedłuża okres obowiązkowej organizacji w tej samej lokalizacji co SOR, miejsc udzielania nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej;
• zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 22 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 870 z późn. zm.), za lokalizację należy uznać budynek lub zespół budynków oznaczonych tym samym adresem albo oznaczonych innymi adresami, ale położonych obok siebie i tworzących funkcjonalną całość, w których zlokalizowane jest miejsce udzielania świadczeń;


Autorka:

Radca prawny Patrycja Aleksandrowicz Okręgowa Izba Radców Prawnych w Kielcach


Warto wiedzieć:

Sprawdź ubezpieczenie dedykowane dla:

ERGO HESTIA