Czy lekarz udzielający świadczeń w ramach indywidualnej lub grupowej praktyki lekarskiej może wystawić skierowanie do poradni specjalistycznej?

Czy lekarz udzielający świadczeń w ramach indywidualnej lub grupowej praktyki lekarskiej może wystawić skierowanie do poradni specjalistycznej?

data publikacji: 2023-09-08

 W praktyce zawodowej wielokrotnie zdarzają się przypadki, gdy sama odpowiedź „tak” lub „nie” nie jest wystarczająca. Należy praktycznie zawsze, również i dla szerzenia świadomości prawnej, wskazać konkretną podstawę prawną dla wykazania zasadności danej odpowiedzi lub decyzji. Przy okazji wciąż zmieniających się przepisów, warto zapamiętywać w jakim akcie są uregulowane niektóre instytucje po to aby w przypadku jakichś wątpliwości do tego, czy zaszły jakieś zmiany, móc sięgnąć po właściwy akt.

Odpowiedź na pytanie wskazane w tytule jest zawarta w Ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2561 z późn. zm.).
Ustawa wskazuje, że ambulatoryjne świadczenia specjalistyczne finansowane ze środków publicznych są udzielane na podstawie skierowania lekarza ubezpieczenia zdrowotnego.
Wobec powyższego należy sięgnąć po definicję legalną „lekarza ubezpieczenia zdrowotnego”, zawartą również we wskazanej jak wyżej ustawie, która brzmi:

lekarz ubezpieczenia zdrowotnego – oznacza lekarza, lekarza dentystę będącego świadczeniodawcą, z którym Fundusz zawarł umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, albo lekarza, lekarza dentystę, który jest zatrudniony lub wykonuje zawód u świadczeniodawcy, z którym Fundusz zawarł umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej;

Tym samym, lekarze, którzy udzielają świadczeń w ramach niepublicznych podmiotów wykonujących działalność leczniczą, mogą wystawiać pacjentom skierowania do poradni specjalistycznej, o ile na zakres udzielanych faktycznie przez nich świadczeń zdrowotnych jest przedmiotem umowy pomiędzy tym podmiotem a Narodowym Funduszem Zdrowia, w przeciwnym wypadku, skierowanie nie jest skuteczne.
Aby pacjent mógł uzyskać świadczenie zdrowotne w poradni specjalistycznej na podstawie wystawionego skierowania przez lekarza w ramach prywatnego podmiotu wykonującego działalność leczniczą, poza wymogiem posiadania umowy Z NFZ istotnym jest to, aby było ono wystawione podczas godzin udzielania świadczeń wynikających z tejże umowy.


Autorka:

Radca prawny Patrycja Aleksandrowicz Okręgowa Izba Radców Prawnych w Kielcach


Warto wiedzieć:


Sprawdź ubezpieczenie dedykowane dla:

ERGO HESTIA