Ustawa o zawodzie ratownika medycznego

Ustawa o zawodzie ratownika medycznego

data publikacji: 2023-01-27

Wszystkie serwisy informacyjne dotyczące ochrony zdrowia jednym głosem informują, że Prezydent podpisał ustawę o zawodzie ratownika medycznego oraz samorządzie ratowników.

W tej też kwestii należy kilka spraw sprostować. W zasadzie w większości przypadków wskazywane jest, że podpisanie ustawy miało nastąpić 13 grudnia 2022 r., podczas gdy jej podpisanie w rzeczywistości nastąpiło 12 grudnia 2022 r. Kolejną kwestią jest to, że jeszcze nie można jej odnaleźć w Dzienniku Ustaw, zatem nie została ona formalnie ogłoszona.

Na stronie internetowej Kancelarii Prezydenta w zakładce dotyczącej podpisanych przez Prezydenta ustaw znajdujemy: „Informację w sprawie ustawy z dnia 1 grudnia 2022 r. o zawodzie ratownika medycznego oraz samorządzie ratowników medycznych”.

Zgodnie z jej treścią należy wskazać, że w ustawie o zawodzie ratownika medycznego i samorządu ratowników medycznych uregulowano następujące kwestie:
1. zasady i warunki wykonywania zawodu ratownika medycznego;
2. zasady i organizację kształcenia podyplomowego i doskonalenia zawodowego ratowników medycznych;
3. organizację i zakres działania samorządu ratowników medycznych;
4. zasady odpowiedzialności zawodowej ratowników medycznych.

Ustawa w przepisach szczególnych wskazuje katalog zadań ratownika medycznego, w tym:
1. udzielanie świadczeń zdrowotnych, w tym medycznych czynności ratunkowych udzielanych samodzielnie lub na zlecenie lekarza (szczegółowy zakres tych czynności ma określić, w drodze rozporządzenia, minister właściwy do spraw zdrowia),
2. zabezpieczanie osób znajdujących się w miejscu zdarzenia oraz podejmowanie działań zapobiegających zwiększeniu się liczby osób w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego;
3. transportowanie osób w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego;
4. udzielanie wsparcia psychicznego w sytuacji powodującej stan nagłego zagrożenia zdrowotnego;
5. stwierdzanie zgonu, do którego doszło podczas akcji medycznej.

Ustawa, w porównaniu do dotychczas obowiązującego porządku prawnego wskazuje z mocy przepisu, że zawód ratownika medycznego będzie mógł być wykonywany w ramach umowy o pracę, umowy cywilnoprawnej lub porozumienia o wolontariacie.
Zgodnie z podaną na stronie Kancelarii Prezydenta RP informacją, przedmiotowa Ustawa wprowadza do systemu prawnego przepisy powołujące samorząd zawodowy ratowników medycznych, który na podstawie norm wynikających z ustawy będzie niezależny w wykonywaniu swoich zadań i będzie podlegał wyłącznie przepisom prawa.

W związku z powyższym, do zadań samorządu zawodowego będzie należało:
1. sprawowanie pieczy nad należytym i sumiennym wykonywaniem zawodu ratownika medycznego;
2. ustanawianie zasad etyki zawodowej oraz dbanie o ich przestrzeganie;
3. przyznawanie prawa wykonywania zawodu oraz uznawanie kwalifikacji ratowników medycznych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej;
4. wydawanie zaświadczeń potwierdzających kwalifikacje zawodowe na podstawie art. 9 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej;
5. zawieszanie i pozbawianie prawa wykonywania zawodu oraz ograniczanie zakresu czynności w wykonywaniu zawodu;
6. prowadzenie postępowania w przedmiocie odpowiedzialności zawodowej ratowników medycznych;
7. prowadzenie postępowania w przedmiocie niezdolności do wykonywania zawodu ratownika medycznego;
8. reprezentowanie ratowników medycznych oraz ochrona ich interesów zawodowych;
9. działanie na rzecz stałego podnoszenia kwalifikacji zawodowych przez ratowników medycznych;
10. udział w ustalaniu oraz aktualizacji standardów i wytycznych w ratownictwie medycznym;
11. edukacja zdrowotna i promocja zdrowia;
12. prowadzenie rejestru ratowników medycznych oraz rejestru osób uprawnionych do wykonywania zawodu ratownika medycznego tymczasowo i okazjonalnie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
13. nadzór nad doskonaleniem zawodowym ratowników medycznych;
14. współpraca z samorządami zawodów medycznych i innymi organizacjami reprezentującymi zawody medyczne w kraju i za granicą oraz z organami państw członkowskich w zakresie spraw określonych w ustawie.

Ustawa wchodzi w życie po upływie 6 miesięcy od dnia jej ogłoszenia.


 

Autorka:

Radca prawny Patrycja Aleksandrowicz Okręgowa Izba Radców Prawnych w Kielcach
 

Warto wiedzieć:

Sprawdź ubezpieczenia dedykowane dla:

 

 

ERGO HESTIA