Kiedy i czy ratownik medyczny powinien posiadać obowiązkowe ubezpieczenie OC?

Kiedy i czy ratownik medyczny powinien posiadać obowiązkowe ubezpieczenie OC?

data publikacji: 2020-07-24

Z dniem 1 stycznia 2012 r. ustawa o działalności leczniczej wprowadziła obowiązek ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w odniesieniu do wszystkich podmiotów leczniczych, jednocześnie znosząc dotychczas istniejące obowiązkowe ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, w tym obowiązek ciążący na zakładzie opieki zdrowotnej jako świadczeniodawcy. Dla oceny, czy istnieje obowiązek zawarcia umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, istotna jest więc forma wykonywania zawodu, a nie rodzaj udzielanych świadczeń zdrowotnych.

 

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą

Określa szczegółowy zakres obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą za szkody będące następstwem udzielania świadczeń zdrowotnych albo niezgodnego z prawem zaniechania udzielania świadczeń zdrowotnych, zwanego dalej "ubezpieczeniem OC", oraz minimalną sumę gwarancyjną tego ubezpieczenia.

 

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej świadczeniodawcy niebędącego podmiotem wykonującym działalność leczniczą, udzielającego świadczeń opieki zdrowotnej

Określa szczegółowy zakres obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej świadczeniodawcy udzielającego świadczeń opieki zdrowotnej, o którym mowa w art. 5 pkt 41 lit. b i d ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, zwanej dalej "ustawą", tj.:

• osobę fizyczną inną niż wymieniona w lit. a (lit. a = podmiot wykonujący działalność leczniczą w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej), która uzyskała fachowe uprawnienia do udzielania świadczeń zdrowotnych i udziela ich w ramach wykony-wanej działalności gospodarczej,

• podmiot realizujący czynności z zakresu zaopatrzenia w wyroby medyczne

za szkody wyrządzone przy udzielaniu świadczeń opieki zdrowotnej wykonywanych na pod-stawie umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, zwanego dalej "ubezpieczeniem OC", termin powstania obowiązku ubezpieczenia oraz minimalną sumę gwarancyjną tego ubezpieczenia.

 

Kiedy ratownik powinien mieć obowiązkowe ubezpieczenie OC?

W sytuacji, gdy ratownik medyczny jest zatrudniony w ramach stosunku pracy, chroni go OC pracodawcy (art. 25 ust. 4 ustawy o działalności leczniczej). W sytuacji, gdy sam wyko-nuje zawód w ramach działalności gospodarczej i posiada status podmiotu wykonującego działalność leczniczą, podlega obowiązkowemu OC, stosownie do właściwych przepisów w tym zakresie.

W przypadku ratowników prowadzących działalność niezarejestrowaną jako podmiot leczniczy, ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej ma charakter ubezpieczenia dobrowolnego. Należy zaznaczyć, iż ustawa o działalności leczniczej nakłada jedynie na lekarza, pielęgniarkę i fizjoterapeutę prowadzących działalność obowiązek posiadania ubezpieczenia oc – art. 18-19a ustawy o działalność leczniczej.

 

Roszczenia regresowe względem ratownika medycznego na etacie i kontrakcie

Zgodnie z art. 120 Kodeksu pracy, w razie wyrządzenia szkody przez pracownika przy wykonywaniu przez niego obowiązków pracowniczych osobie trzeciej, zobowiązany do napra-wienia szkody jest wyłącznie pracodawca. Podmiot leczniczy może w następstwie dochodzić od pracownika kwoty wypłaconej pacjentowi tytułem odszkodowania. Roszczenie regresowe pracodawcy wobec pracownika opisaliśmy dokładnie w jednym z naszych poprzednich artykułów.

Art 120 k.p. znajduje zastosowanie jedynie względem stosunku wynikającego z umowy o pracę. W przypadku umów cywilnoprawnych, zastosowanie znajdują przepisy k.c. regulują-ce kwestię odpowiedzialności deliktowej.

Zastosowanie znajdzie tym samym art. 429 k.c. w brzmieniu: „Kto powierza wykonanie czynności drugiemu, ten jest odpowiedzialny za szkodę wyrządzoną przez sprawcę przy wykonywaniu powierzonej mu czynności, chyba że nie ponosi winy w wyborze albo że wykonanie czynności powierzył osobie, przedsiębiorstwu lub zakładowi, które w zakresie swej działalności zawodowej trudnią się wykonywaniem takich czynności.”

W przypadku wyrządzenia szkody przez ratownika prowadzącego działalność nierejestrowaną jako podmiot lecznicy i spełnienia przesłanek o których mowa w zacytowanym jak wyżej przepisie, podmiotowi leczniczemu / zamawiającemu przysługuje regres o którym stanowi art. 441 k.c.

Oznacza to, iż jeżeli po stronie zamawiającego zostanie stwierdzona wina w wyborze i co za tym idzie po stronie ratownika również zostanie stwierdzona wina, odpowiedzialność stron tegoż stosunku prawnego jest solidarna. Jeżeli zaś Zamawiający nie ponosi winy w wyborze, przysługuje mu zwrotne roszczenie do ratownika w pełnej wysokości, o ile szkoda powstała z jego winy. Dochodzenie roszczeń regresowych zgodnie z powyższymi zasadami jest postepowaniem następczym po postępowaniu dotyczącym zadośćuczynieniu, odszkodowaniu lub postępowaniu likwidacyjnym z polisy oc zamawiającego względem pokrzywdzonego.

Temat regresu ubezpieczeniowego w ubezpieczeniach OC zawodów medycznych opisywaliśmy w jednym z naszych poprzednich artykułów.

Bez względu na formę wykonywania zawodu, już dziś zadbaj o odopowiednie ubezpieczenie OC. Na Polisa.Med.PL zarówno ratownik medyczny jak i ratownik KPP może przystąpić do programu i cieszyć się ochroną już od 36 zł za 12 miesięcy. Szczegółowe informacje o ubezpieczeniu dostępne są w zakładce dobrowolne ubezpieczenie OC osób świadczących usługi o charakterze medycznym i personelu medycznego.

 

Sprawdź również:

Dyżury medyczne dla ratowników medycznych
Ratowanie życia poszkodowanego, a zniszczenie jego mienia - jaka odpowiedzialność ciąży na ratowniku medycznym?
Ubezpieczenie OC rozwiązaniem na rozterki ratownika medycznego

 

Ubezpieczenia dla ratowników medycznych

ERGO HESTIA