Założenie gabinetu medycyny estetycznej przez lekarza

Założenie gabinetu medycyny estetycznej przez lekarza

data publikacji: 2023-07-14

 Na rynku usług medycznych pojawia się coraz więcej gabinetów medycyny estetycznej. Wynika to z coraz większej popularności zabiegów tego rodzaju, a co za tym idzie większego zainteresowania.
Niestety, medycyna estetyczna pozostaje nadal tą dziedziną, która zawiera wiele luk prawnych i wciąż czeka na pewne rozwiązania statuujące jej działalność.

Wśród, popularnie zwanych, gabinetów medycyny estetycznej znajdują się te, za których stworzenie i prowadzenie odpowiadają lekarze, ale również są i te prowadzone przez kosmetologów.

Wymogi formalne zależą od zakresu działalności gabinetu medycyny estetycznej. W sytuacji, gdy zakres przedmiotowy ma dotyczyć działań służących zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu lub poprawie zdrowia oraz innych działań wynikających z procesu leczenia lub przepisów odrębnych regulujących zasady ich wykonywania, wówczas stanowi to udzielanie świadczeń zdrowotnych. Świadczenia zdrowotne mogą być udzielane przez podmiot leczniczy lub lekarza, pielęgniarkę, fizjoterapeutę wykonujących zawód w ramach działalności leczniczej jako praktykę zawodową.

Rodzaj działalności leczniczej, powinien zależeć od zamierzonej skali przedsięwzięcia. W przypadku, gdy świadczenia zdrowotne nie będą realizowane osobiście, wówczas właściwą formą jest podmiot leczniczy. A co za tym idzie, gdy planowanym jest zatrudnienie innych lekarzy, wówczas niemożliwym jest wybór jako formy działalności praktyki zawodowej (art. 53 ustawy o zawodzie lekarza i lekarza dentysty).

Każda z form niesie za sobą pewne wymogi formalne, podmiot leczniczy winien uzyskać wpis do Rejestru Podmiotów Leczniczych prowadzonego przez właściwego miejscowo wojewodą, natomiast praktyka zawodowa powinna uzyskać wpis do rejestru prowadzonego przez właściwą miejscowo okręgową radę lekarską.
Wymogi dotyczące wpisów wynikają z:

Art. 100 ustawy o działalności leczniczej

1. Podmiot, który zamierza wykonywać działalność leczniczą jako podmiot leczniczy, składa organowi prowadzącemu rejestr, o którym mowa w art. 106 ust. 1, wniosek o wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą, zwanego dalej "rejestrem", zawierający następujące dane:
1) imię i nazwisko, nazwę albo firmę;
2) adres siedziby albo miejsca zamieszkania;
3) adres miejsca udzielania świadczeń zdrowotnych;
4) formę organizacyjno-prawną;
5) rodzaj działalności leczniczej oraz zakres udzielanych świadczeń zdrowotnych;
6) nazwę zakładu leczniczego oraz wykaz jego jednostek lub komórek organizacyjnych, których działalność jest związana z udzielaniem świadczeń zdrowotnych;
7) (uchylony);
8) numer REGON;
9) Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP);
10) dane podmiotu tworzącego - w przypadku podmiotu leczniczego niebędącego przedsiębiorcą.
1a. Nazwa zakładu leczniczego, o której mowa w ust. 1 pkt 6, nie może być taka sama jak oznaczenie podmiotu leczniczego zgodnie z ust. 1 pkt 1.
2. Wraz z wnioskiem wnioskodawca składa oświadczenie następującej treści: "Świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia wynikającej z art. 233 § 6 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny oświadczam, że:
1) dane zawarte we wniosku o wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą są kompletne i zgodne z prawdą;
2) znane mi są i spełniam warunki wykonywania działalności leczniczej w zakresie objętym składanym wnioskiem określone w ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej;
3) nie prowadzę hurtowni farmaceutycznej, hurtowni farmaceutycznej produktów leczniczych weterynaryjnych, apteki ogólnodostępnej ani punktu aptecznego, a także nie wystąpiłem z wnioskiem o wydanie zezwolenia na ich prowadzenie;
4) nie zajmuję się pośrednictwem w obrocie produktami leczniczymi ani nie wystąpiłem z wnioskiem o wpis do rejestru, o którym mowa w art. 73a ust. 3 ustawy z dnia 6 września 2001 r. - Prawo farmaceutyczne.".
3. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 2, zawiera ponadto:
1) imię i nazwisko, nazwę albo firmę wnioskodawcy, adres jego miejsca zamieszkania albo siedziby;
2) oznaczenie miejsca i datę złożenia oświadczenia;
3) podpis osoby uprawnionej do reprezentowania wnioskodawcy, ze wskazaniem imienia i nazwiska oraz pełnionej funkcji.
4. (uchylony).
5. (uchylony).


Art. 101 ustawy o działalności leczniczej

1. Lekarz, który zamierza wykonywać zawód w ramach działalności leczniczej, składa organowi prowadzącemu rejestr, o którym mowa w art. 106 ust. 1, wniosek o wpis do rejestru zawierający następujące dane:
1) imię i nazwisko lekarza;
2) numer dokumentu poświadczającego posiadanie prawa wykonywania zawodu lekarza;
3) formę działalności leczniczej i zakres udzielanych świadczeń zdrowotnych, w tym również w zakresie, o którym mowa w art. 30 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty;
4)adres miejsca udzielania świadczeń zdrowotnych lub miejsca przyjmowania wezwań i przechowywania dokumentacji medycznej, w tym również w zakresie, o którym mowa w art. 30 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty, w przypadku wykonywania praktyki lekarskiej wyłącznie w miejscu wezwania;
5) Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP);
6) adres do korespondencji;
7) posiadane specjalizacje;
8) (uchylony).
2. Lekarze zamierzający wykonywać zawód w ramach działalności leczniczej jako grupową praktykę lekarską w celu uzyskania wpisu do rejestru składają wniosek zawierający:
1) listę lekarzy wspólników albo partnerów spółki, ze wskazaniem imion i nazwisk, ich miejsc zamieszkania oraz imienia i nazwiska osoby uprawnionej do reprezentowania tej spółki;
2) dane, o których mowa w ust. 1 pkt 2-7;
3) (uchylony);
4) podpis osoby uprawnionej do reprezentowania spółki, ze wskazaniem imienia i nazwiska oraz pełnionej funkcji.
3. Przepisy art. 100 ust. 2 i 3 stosuje się.


Ze względu na to, że tak jak na wstępie była o tym mowa, medycyna estetyczna nie jest dziedziną uregulowaną prawnie, wobec tego w kontekście wyboru kodów resortowych – dotyczy to podmiotów leczniczych, powinny być wskazywane te kody które są jak najbliższe profilowi komórek organizacyjnych.

Wspólnym i niezwykle ważnym wymogiem formalnym dotyczącym zarówno podmiotów leczniczych jak i praktyk zawodowych, które mają udzielać świadczeń w dziedzinie medycyny estetycznej (tak to umownie określmy), jest obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej. Ochrona ubezpieczeniowa, zgodnie z przepisami powinna poprzedzać dzień rozpoczęcia wykonywania działalności.

Autorka:

Radca prawny Patrycja Aleksandrowicz Okręgowa Izba Radców Prawnych w Kielcach

Przeczytaj także:

Sprawdź ubezpieczenia dedykowane dla:

ERGO HESTIA