Medycyna estetyczna stomatologiczna czy zachowanie zdrowia i życia pacjenta - gdzie znajduje się granica?

Medycyna estetyczna stomatologiczna czy zachowanie zdrowia i życia pacjenta - gdzie znajduje się granica?

data publikacji: 2020-04-24

Zabiegi z zakresu medycyny estetycznej, co do zasady, nie mieszczą się w pojęciu świadczenia zdrowotnego, ponieważ ich celem jest poprawienie wyglądu lub usunięcie wady. W orzecznictwie sądowym przyjmuje się, że warunkiem legalności tego rodzaju procedur medycznych, podobnie zresztą jak typowych świadczeń zdrowotnych, są odpowiednie kwalifikacje lekarza oraz świadoma zgoda pacjenta, który musi być poinformowany o całkowitym ryzyku możliwym do przewidzenia, w tym o wszelkich powikłaniach. W przypadku, gdy związane z zabiegiem ryzyko jest zbyt duże w stosunku do mających być osiągniętymi korzyści, to lekarz nie powinien się go podejmować.

W przypadku typowych procedur medycznych, których celem jest ratowanie życia lub zdrowia, lekarz odpowiada za należytą staranność działania, bez względu na to, czy osiągnie pożądany rezultat zdrowotny. Należyta staranność to obiektywnie istniejący wzorzec postępowania obowiązujący każdego lekarza, to staranność wysokiego stopnia, oznaczająca, że powstanie wypadku czy innego ujemnego dla pacjenta zdarzenia wyrządzającego mu szkodę było nie do uniknięcia nawet przez najbardziej przezornego, starannego i kwalifikowanego lekarza. Właściwy poziom fachowości wyznaczają specjalizacja, stopień naukowy, posiadane doświadczenie ogólne i przy wykonywaniu określonych zabiegów medycznych, charakter i zakres dokształcania się w pogłębianiu wiedzy medycznej i poznawaniu nowych metod leczenia. O zawinieniu lekarza może zdecydować nie tylko zarzucenie mu braku wystarczającej wiedzy i umiejętności praktycznych, odpowiadających aprobowanemu wzorcowi należytej staranności, ale także niezręczność i nieuwaga przeprowadzanego zabiegu, jeżeli oceniając obiektywnie nie powinny one wystąpić w konkretnych okolicznościach.

Zabiegi z zakresu medycyny estetycznej zazwyczaj stanowią zobowiązanie rezultatu, albowiem zarówno pacjent, jak i sam wykonawca procedury – lekarz, oczekują konkretnego efektu estetycznego. Odpowiedzialność lekarza dotyczyć będzie zatem nie tylko odpowiedniej staranności wykonywanego zabiegu, który musi być zgodny z aktualną wiedzą medyczną, ale także jego rezultatu estetycznego, na który umówiły się strony, zawierając umowę o leczenie, albowiem tego rodzaju procedury medyczne, co do zasady, nie mieszczą się w koszyku świadczeń gwarantowanych.

Należy również pamiętać, że obowiązkowe ubezpieczenie OC lekarza i lekarza dentysty obejmuje szkody będące następstwem zabiegów chirurgii plastycznej lub zabiegów kosmetycznych, jeśli są udzielane w przypadkach będących następstwem wady wrodzonej, urazu, choroby lub następstwem jej leczenia. W innym przypadku konieczne jest rozszerzenie zakresu ochrony ubezpieczeniowej.

W przypadku Polisa.Med.PL dobrowolne ubezpieczenie OC lekarza i lekarza dentysty obejmuje w swoim zakresie szkody na osobie spowodowane przez lekarzy zabiegami medycyny estetycznej stomatologicznej, za wyjątkiem implantologii, chyba że jest ona wykonywana tylko i wyłącznie w udokumentowanych przypadkach powypadkowych/pourazowych i gdy jest to konieczne ze względów zdrowotnych. Bez konieczności ponoszenia dodatkowych kosztów czy wykupowania klauzul. Wynika to z zapisów postanowień dodatkowych.

ERGO HESTIA