Ustawa o niektórych zawodach medycznych

Ustawa o niektórych zawodach medycznych

data publikacji: 2023-04-07

 Środowisko medyczne oczekuje na wprowadzenie kilku aktów prawnych o szczególnym znaczeniu dla regulacji zawodów medycznych jak i funkcjonowaniu podmiotów leczniczych. Wśród nich jest oczywiście ustawa o niektórych zawodach medycznych.

29 marca 2023 r. na rządowej stronie internetowej został zamieszczony komunikat wskazujący na to, że Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o niektórych zawodach medycznych, przedłożony przez ministra zdrowia.

Projekt ustawy wymienia 17 zawodów, które zgodnie z brzmieniem ustawy trzeba będzie uznać za zawody medyczne, w tym:
a) asystentka stomatologiczna;
b) dietetyk;
c) elektroradiolog;
d) higienistka stomatologiczna;
e) logopeda;
f) masażysta;
g) opiekun medyczny;
h) optometrysta;
i) ortoptystka;
j) podiatra; 
k) profilaktyk;
l) protetyk słuchu;
m) technik dentystyczny;
n) technik farmaceutyczny;
o) technik ortopeda;
p) technik sterylizacji medycznej;
r) terapeuta zajęciowy;

Ustawa będzie regulować kwestie związane z ustawicznym rozwojem zawodowym osób wykonujących ww. zawody oraz kwestie związane z odpowiedzialnością zawodową.
Projektodawca przewiduje, że ustawa wejście w życie po upływie 6 miesięcy od jej ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

Kolejnym krokiem jest skierowanie przedmiotowego projektu ustawy do Sejmu gdzie będzie ona podlegać dalszemu procesowi legislacyjnego. Ocenić zatem należy, że przejście projektu kolejno przed Sejmem, a potem Senatem może nie być rychłym procesem.

Z całą pewnością najbardziej korzystnym rozwiązaniem, który pozwoliłby na pozbawienie wielu wątpliwości natury prawnej byłoby uchwalenie i podpisanie Ustawy przed 01 lipca 2023 r. Należy wskazać, że do tej pory istnieją wątpliwości względem uznawania niektórych zawodów za medyczne, w tym chociażby technika sterylizacji medycznej w kontekście stosowania ustawy o minimalnym wynagrodzeniu w podmiotach leczniczych.

Projekt ustawy zakłada również wprowadzenie w życie aktów wykonawczych, w tym między innymi Rozporządzenia regulującego wykaz czynności zawodowych do wykonywania których uprawnione są osoby objęte zakresem ustawy o niektórych zawodach medycznych. Jak wynika z uzasadnienia do projektu Rozporządzenia:
Określenie w projektowanym rozporządzeniu czynności zawodowych dla poszczególnych zawodów medycznych ma istotne znaczeniu w kontekście powierzenia zakresu obowiązków przez pracodawców osobom wykonującym zawody medyczne. Ponadto zaproponowane rozwiązania mają istotne znaczenie z punktu widzenia przewidzianych dla tych zawodów w ustawie o niektórych zawodach medycznych rozwiązań dotyczących odpowiedzialności zawodowej.


Autorka:

Radca prawny Patrycja Aleksandrowicz Okręgowa Izba Radców Prawnych w Kielcach


Warto wiedzieć:


Sprawdź ubezpieczenia dedykowane dla:

 

ERGO HESTIA