Zmiany w zakresie udostępniania jednostek organizacyjnych uczelniom medycznym

Zmiany w zakresie udostępniania jednostek organizacyjnych uczelniom medycznym

data publikacji: 2022-12-16

Ustawa z dnia 15 września 2022 r. o medycynie laboratoryjnej wprowadziła bardzo istotną zmianę dotyczącą udostępniania uczelniom medycznym jednostek organizacyjnych przez podmioty wykonujące działalność leczniczą.

Dotychczasowe brzmienie art. 89 ustawy o działalności leczniczej, regulującego obowiązek realizacji zadań przez podmioty lecznicze w zakresie udostępniania zasobów na cele kształcenia uczelniom medycznym oraz kwestie związane z wymogami formalnym umowy zawieranej w tym przedmiocie, obowiązywało do 09 listopada 2022 r.

Art. 89 Ustawy o działalności leczniczej

1. Podmiot leczniczy utworzony lub prowadzony przez uczelnię medyczną wykonuje działalność leczniczą, o której mowa w art. 3 ust. 1 i 2 pkt 2, oraz jest obowiązany do realizacji zadań polegających na kształceniu przed- i podyplomowym w zawodach medycznych, w powiązaniu z udzielaniem świadczeń zdrowotnych i promocją zdrowia.
2. Podmiot leczniczy, o którym mowa w ust. 1, jest obowiązany do udostępnienia uczelni medycznej jednostek organizacyjnych niezbędnych do prowadzenia kształcenia przed- i podyplomowego w zawodach medycznych.
3. Podmioty wykonujące działalność leczniczą inne niż określone w ust. 1 mogą udostępniać jednostki organizacyjne niezbędne do prowadzenia działalności, o której mowa w ust. 1.
4. Udostępnienie, o którym mowa w ust. 2 i 3, następuje na podstawie umowy cywilnoprawnej zawartej pomiędzy uczelnią medyczną a podmiotem wykonującym działalność leczniczą, zwanym dalej "udostępniającym".
5. Umowa, o której mowa w ust. 4, określa co najmniej:
1) czas trwania umowy i warunki jej wcześniejszego rozwiązania;
2) środki finansowe należne udostępniającemu z tytułu jej realizacji, sposób przekazywania tych środków oraz zasady ich rozliczeń;
3) wykaz ruchomości i nieruchomości udostępnianych w celu jej realizacji, sposób ich udostępniania oraz zasady i warunki ich wykorzystywania;
4) określenie liczby oraz kwalifikacji zawodowych nauczycieli akademickich mających wykonywać w udostępnianej jednostce organizacyjnej zadania, o których mowa w ust. 1;
5) okoliczności, w których może nastąpić zmiana warunków umowy;
6) zasady odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone przez studentów, doktorantów lub nauczycieli akademickich i zasady postępowania w przypadku naruszenia przez nich porządku ustalonego przez udostępniającego;
7) zasady prowadzenia kontroli przez uczelnię medyczną w zakresie wykonywania zadań badawczych i dydaktycznych u udostępniającego;
8) zasady rozpatrywania sporów wynikających z jej realizacji.
6. Oznaczenia "klinika" albo "kliniczny" oraz "uniwersytecki" mogą używać wyłącznie udostępniający oraz jednostki organizacyjne udostępnione w trybie ust. 2 i 3.

Ustawa zmieniająca,, o której mowa na wstępie, zmieniła brzmienie art. 89 ustawy o działalności leczniczej poprzez dodanie ust. 4a o treści:

4a. Umowa, o której mowa w ust. 4, wymaga zatwierdzenia przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki oraz ministra właściwego do spraw zdrowia.

Wskazany przepis wszedł w życie z dniem 10 listopada 2022 r.

Ze względu na brak innych stanowisk względem nowej regulacji w uzasadnieniu do ustawy o medycynie laboratoryjnej, jak i rekomendacji, opinii, itd., a także innych przepisów dotyczących obowiązku zatwierdzenia umowy pomiędzy uczelnią medyczną a podmiotem leczniczym wydaje się słusznym założenie, że przedmiotowa umowa powinna być przedłożona do zatwierdzenia przez właściwe do tego organy po jej obustronnym podpisaniu – zarówno przez podmiot leczniczy jak i przez uczelnię medyczną,

Powyższej opisywana konstrukcja stanowi normę szczególną względem przepisów ogólnych Kodeksu Cywilnego

Art. 63 Kodeksu Cywilnego


§1. Jeżeli do dokonania czynności prawnej potrzebna jest zgoda osoby trzeciej, osoba ta może wyrazić zgodę także przed złożeniem oświadczenia przez osoby dokonywające czynności albo po jego złożeniu. Zgoda wyrażona po złożeniu oświadczenia ma moc wsteczną od jego daty.
§2. Jeżeli do ważności czynności prawnej wymagana jest forma szczególna, oświadczenie obejmujące zgodę osoby trzeciej powinno być złożone w tej samej formie.

Autorka:

Radca prawny Patrycja Aleksandrowicz Okręgowa Izba Radców Prawnych w Kielcach

Warto wiedzieć:

Sprawdź ubezpieczenia dedykowane dla:

ERGO HESTIA