Żądanie udostępnienia dokumentacji medycznej przez ZUS

Żądanie udostępnienia dokumentacji medycznej przez ZUS

data publikacji: 2022-08-05

Legitymacja ZUS do żądania udostępnienia dokumentacji medycznej wynika z ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.


Czy prawo to może zostać ograniczone przez podmiot leczniczy?

Ustawa o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta wskazuje, że udostępnienie dokumentacji medycznej następuje poprzez:

  1. wgląd, w tym także do baz danych w zakresie ochrony zdrowia, w miejscu udzielania świadczeń zdrowotnych, z wyłączeniem medycznych czynności ratunkowych, albo w siedzibie podmiotu udzielającego świadczeń zdrowotnych, z zapewnieniem pacjentowi lub innym uprawnionym organom lub podmiotom możliwości sporządzenia notatek lub zdjęć;
  2. przez sporządzenie jej wyciągu, odpisu, kopii lub wydruku;
  3. przez wydanie oryginału za potwierdzeniem odbioru i z zastrzeżeniem zwrotu po wykorzystaniu, na żądanie organów władzy publicznej albo sądów powszechnych, a także w przypadku gdy zwłoka w wydaniu dokumentacji mogłaby spowodować zagrożenie życia lub zdrowia pacjenta;
  4. za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej;
  5. na informatycznym nośniku danych.

Powyższy katalog określający sposób udostępnienia dokumentacji medycznej należy uznać za zamknięty, nadto nie przewiduje się możliwości dokonywania od niego jakichkolwiek odstępstw. Istotnym jest to, że wybór metody udostępnienia dokumentacji medycznej jest wyłącznym prawem wnioskodawcy. Oznacza to, że podmiot leczniczy, kierując się nawet przesłankami o charakterze ekonomicznym lub organizacyjnym nie może ograniczać powyższych metod, chociażby poprzez ograniczenie do wyłącznej możliwości udostępnienia dokumentacji w miejscu udzielania świadczeń, czyli wyłącznie do wglądu.


Czy ZUS może żądać wydania całej dokumentacji medycznej?

Przepisy ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta wskazują, że organy rentowe mają uprawnienie do żądania udostępnienia dokumentacji medycznej w związku z prowadzonym przez nie postępowaniem. Oznacza to zatem, że organ winie wnioskować do podmiotu leczniczego o udostępnienie tych dokumentów wchodzących w skład historii choroby, które są konieczne dla przeprowadzenia postępowania, w tym są konieczne dla poczynienia dalszych ustaleń przez lekarza orzecznika ZUS. Najbardziej pożądanym rozwiązaniem byłoby to gdyby to lekarz orzecznik działający w imieniu ZUS wnioskował do podmiotu leczniczego o wydanie określonych dokumentów dotyczących danego pacjenta.


Czy ZUS powinien przedłożyć podmiotowi leczniczemu pełnomocnictwo udzielone przez pacjenta do udostępnienia dokumentacji medycznej?

ZUS jako organ rentowy jest z mocy prawa uprawniony do występowania z wnioskiem o udostępnienie dokumentacji medycznej. Przepisy prawa nie wymagają w tym zakresie aby ZUS dysponował pełnomocnictwem udzielonym mu przez pacjenta.


Czy podmiot leczniczy może pobrać od ZUS opłatę za udostępnienie dokumentacji medycznej?

Podmiot leczniczy nie ma prawa do obciążania ZUS kosztami za udostępnienie dokumentacji medycznej. Zwolnienie ZUS od obowiązku ponoszenia opłaty wynika wprost z art. 28 ust. 2 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.


Autor:

Radca prawny Patrycja Aleksandrowicz Okręgowa Izba Radców Prawnych w Kielcach


Warto wiedzieć:

Sprawdź ubezpieczenia dedykowane dla:

ERGO HESTIA