Kiedy gabinet medycyny estetycznej powinien być zarejestrowany jako podmiot leczniczy?

Kiedy gabinet medycyny estetycznej powinien być zarejestrowany jako podmiot leczniczy?

data publikacji: 2022-09-09

Zacznijmy od tego, że dziedzina medycyny estetycznej dalej nie jest prawnie regulowana, nadal nie ma również definicji legalnej, uregulowanej ustawowo „medycyny estetycznej”.


Jak definiować pojęcie „podmiot leczniczy”?

Podmiotem leczniczym jest podmiot, który zgodnie z ustawą o działalności leczniczej wykonuje działalność leczniczą polegającą na udzielaniu świadczeń zdrowotnych. Czy zatem gabinet zajmujący się medycyną estetyczną udziela świadczeń zdrowotnych?


Jak wygląda orzecznictwo sądów w ocenie czy gabinet wykonuje działalność leczniczą?

Sąd Najwyższy w Postanowieniu z dnia 26 maja 2021 r. w sprawie o sygnaturze akt I KK 23/21 wskazał, że: „Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 10 u.d.l., świadczeniami zdrowotnymi są <

Zgodnie zatem z powyżej przytoczonym fragmentem uzasadnienia postanowienia Sądu Najwyższego wskazać należy, że decydującym czynnikiem względem oceny czy dany gabinet wykonuje działalność leczniczą jest zakres wykonywanych przez niego usług i rodzaj wykorzystywanych w tym celu wyrobów.


Jakie zasadzki formalne czyhają na gabinet medycyny estetycznej?

Oczywistym jest, iż względem gabinetu który wykonuje zabiegi mieszczące się w definicji działalności leczniczej istnieją dalej idące wymogi formalne niż względem gabinetu takich usług nie wykonującego, a skupiającego się wyłącznie na usługach stricte kosmetologicznych, nieinwazyjnych.

Warto przypomnieć, że względem gabinetu wykonującego usługi wchodzące w skład działalności leczniczej, zgodnie z wydanym w tym zakresie orzecznictwem, mamy do czynienia nie z klientem a z pacjentem, któremu przysługują zarówno prawa jak i obowiązki w myśl ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (w tym i również całe spectrum roszczeń właściwych dla relacji pacjent – podmiot leczniczy). Warto zatem przeanalizować sytuację faktyczną prowadzonego gabinetu medycyny estetycznej i zastanowić się nad ewentualną potrzebą jego zarejestrowania w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą prowadzonego przez właściwego miejscowo wojewodę.


Jakie są dodatkowe wymogi wpisu do grupy podmiotów wykonujących działalność leczniczą?

Z wpisaniem gabinetu jako podmiotu wykonującego działalność leczniczą do rejestru wiąże się z szeregiem wymogów, w tym zawarcia obowiązkowego ubezpieczenia oc podmiotu leczniczego. Pociąga to za sobą oczywiście dodatkowe koszty, lecz przede wszystkim stanowi gwarant bezpieczeństwa w zakresie polisy względem ewentualnych roszczeń pacjentów.

 


Poszukujesz ubezpieczenie gabinetu medycyny estetycznej? Skontaktuj się z nami:

 


Może Cię zainteresować:

ERGO HESTIA