Jakich podmiotów dotyczy ustawa o najniższym wynagrodzeniu zasadniczym?

Jakich podmiotów dotyczy ustawa o najniższym wynagrodzeniu zasadniczym?

data publikacji: 2021-09-02

Zgodnie z ustawą o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego z dnia 08 czerwca 2017 r. z dalszymi zmianami (w tym ustawą z dnia 28 maja 2021 r.) jej zastosowanie odnosi się względem pracowników wykonujących zawody medyczne oraz pracowników działalności podstawowej zatrudnionych w podmiotach leczniczych.

Ustawa określa ponadto definicję legalną podmiotu leczniczego wskazując, że za taki należy uznać wyszczególnione poniżej formy w zakresie w jakim wykonują działalność leczniczą, to jest:

1) przedsiębiorców w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2021 r. poz. 162) we wszelkich formach przewidzianych dla wykonywania działalności gospodarczej, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej,
2) samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej,
3) jednostki budżetowe, w tym państwowe jednostki budżetowe tworzone i nadzorowane przez Ministra Obrony Narodowej, ministra właściwego do spraw wewnętrznych, Ministra Sprawiedliwości lub Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, posiadające w strukturze organizacyjnej ambulatorium, ambulatorium z izbą chorych lub lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, pielęgniarkę podstawowej opieki zdrowotnej lub położną podstawowej opieki zdrowotnej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 października 2017 r. o podstawowej opiece zdrowotnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 172 i 1493),
4) instytuty badawcze, o których mowa w art. 3 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1383),
5) fundacje i stowarzyszenia, których celem statutowym jest wykonywanie zadań w zakresie ochrony zdrowia i których statut dopuszcza prowadzenie działalności leczniczej,
5a) posiadające osobowość prawną jednostki organizacyjne stowarzyszeń, o których mowa w pkt 5,
6) osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania,
7) jednostki wojskowe.

Ważnym aspektem jest to, że ustawa nie warunkuje obowiązku jej stosowania od przesłanki posiadania kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia a tym samym udzielania świadczeń opieki zdrowotnej ze środków publicznych. Wobec tego niewątpliwie ustawa ma zastosowanie wobec wszystkich podmiotów leczniczych prowadzących działalność w formach jak te wyżej wymienione, a co za tym idzie obligatoryjnie pracownicy zarówno medyczni jak i inni pracownicy działalności podstawowej powinni otrzymać wzrost należnych im wynagrodzeń.

I tak też w przypadku grup zawodowych wymienionych w treści załącznika do ustawy z dnia 08.06.2017 r. o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych powinni oni otrzymać wzrost wynagrodzeń w oparciu o określone tam współczynniki pracy.

Należy nadto pamiętać, że zgodnie z treścią ustawy na kierownikach podmiotów leczniczych objętych ustawą spoczywa również obowiązek podniesienia wynagrodzeń osób zatrudnionych w ramach stosunku pracy, niewykonującym zawodów medycznych, tak aby wynagrodzenie to odpowiadało w szczególności rodzajowi wykonywanej pracy i kwalifikacjom wymaganym przy jej wykonywaniu, a także uwzględniało ilość i jakość świadczonej pracy. Określenie zasad podniesienia tychże wynagrodzeń powinno nastąpić w drodze porozumienia lub zarządzenia wewnętrznego.

Podkreślenia wymaga, iż mechanizm zabezpieczenia środków niezbędnych na obligatoryjne pokrycie wzrostu wynagrodzeń gwarantowane ustawowo dotyczy wyłącznie podmiotów udzielających świadczeń opieki zdrowotnej ze środków publicznych.


Autor:

Radca prawny Patrycja Aleksandrowicz Okręgowa Izba Radców Prawnych w Kielcach


Może Cię zainteresować:


Sprawdź pełną ofertę ubezpieczeń dla zawodów medycznych oraz ubezpieczenie na wypadek niezdolności do pracy.

ERGO HESTIA