Czy pracownicy administracyjni, techniczni i ekonomiczni otrzymają wyższe wynagrodzenie na podstawie ustawy podwyżkowej?

Czy pracownicy administracyjni, techniczni i ekonomiczni otrzymają wyższe wynagrodzenie na podstawie ustawy podwyżkowej?

data publikacji: 2021-08-27

Zgodnie z art. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 czerwca 2017 za pracownika działalności podstawowej, innego niż pracownik wykonujący zawód medyczny należy uznać osoby zatrudnione w ramach stosunku pracy w podmiocie leczniczym, inną niż pracownik wykonujący zawód medyczny, który wykonuje pracę pozostającą w związku z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w komórkach organizacyjnych zakłady leczniczego, których działalność jest związana z udzielaniem świadczeń zdrowotnych, zatrudnionego na stanowisku działalności podstawowej określonym w części pierwszej załącznika do rozporządzenia wydanego na podstawie art. 50 ust. 5 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej lub stanowisku analogicznym.


Ustawa podwyżkowa nie obejmuje pracowników innych niż wykonujących zawód medyczny

Na mocy art. 50 ust. 5 ustawy o działalności leczniczej Minister Zdrowia wydał w dniu 20 lipca 2011 r. Rozporządzenie w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami. Pracownicy administracyjni, techniczni i ekonomiczny zostali na mocy Rozporządzenia wymienieni w części II, wobec której, zgodnie z literalnym brzmieniem przepisów tak zwana ustawa podwyżkowa nie znajduje zastosowania.


Jakie stanowiska znajdują się w tej grupie pracowników?

Warto wskazać, iż jako część II Rozporządzenia wymienia następujące stanowiska: Główny księgowy, Zastępca głównego księgowego, Główny specjalista, asystent kierownika podmiotu leczniczego, Radca prawny Kierownik komórki organizacyjnej, Kierownik transportu wewnętrznego, Starszy specjalista, starszy informatyk, Specjalista do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy, Inspektor do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy, Inspektor do spraw obronnych i rezerw, Inspektor ochrony przeciwpożarowej, Inspektor ochrony przeciwpożarowej, Inspektor, księgowy, inspektor terapii pracą, mistrz, starszy kasjer, Starszy magazynier, intendent, kasjer, Magazynier, Kierownik świetlicy, Starszy bibliotekarz, Kierownik kancelarii, starszy referent, Referent, archiwista, sekretarka.


Pracownicy administracyjni, techniczni i ekonomiczni powinni otrzymać wyższe wynagrodzenie na bazie innej Ustawy

Mimo wskazania, iż współczynniki pracy zawarte w Ustawie z dnia 28 maja 2021 r. o zmianie ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1104) nie mają zastosowania do wymienionej powyżej grupy pracowników, Kierownicy podmiotów leczniczych są zobowiązani do podniesienie tejże grupie wynagrodzeń na zasadzie przepisów art. 4 w zw. z art. 5 Ustawy z dnia 8 czerwca 2017 r. o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych (Dz. U. 2020, poz. 830 z późn. zm.).
Na mocy wskazanych przepisów, Kierownicy podmiotów leczniczych w drodze porozumienia lub zarządzenia wewnętrznego powinni określić zasady podwyższania wynagrodzeń względem wskazanej powyżej grupy.


Brak jasnych wytycznych dotyczących sposobu podwyższenia wynagrodzenia

Ustawy nie precyzują jakie powinny być to zasady, nie wskazują ponadto czy ma być przy tym stosowany współczynnik pracy, tak samo jak względem grup wobec których znajduje zastosowanie ustawa podwyżkowa. Wobec tego należy stosować ogólne zasady wynikające z Kodeksu pracy, a zwłaszcza prawo do jednakowego wynagrodzenia za jednakową pracę lub za pracę o jednakowej wartości. Oczywistym jest, iż względem wysokości wynagrodzeń, a co za tym idzie decyzję w zakresie ich podwyższenia decydującymi powinny być czynniki takie jak: wykształcenie, dodatkowe osiągnięcia naukowe, które mają wpływ na realizację powierzonych obowiązków służbowych, dostępność pracowników o tych samych lub podobnych kwalifikacjach na rynku pracy, ilość, stopnia trudności i efektywności powierzonych obowiązków służbowych, terminowość wykonywanych zadań, jakość świadczonej pracy.


Jak powinien wyglądać sposób podwyższania wynagrodzeń?

Wymieniony w ustawie „sposób” zasad podwyższania wynagrodzeń powinien przedstawiać się w takie sposób aby poprzez ściśle określone kryteria następowało podwyższanie wynagrodzeń o określone, proporcjonalne kwoty. Nie ma również żadnych przeszkód aby na mocy decyzji kierownika podmiotu leczniczego wzrost wynagrodzeń dla grupy z części II załącznika nastąpił również o samodzielnie ustalone przez kierownika podmiotu współczynniki pracy.


Autor:

Radca prawny Patrycja Aleksandrowicz Okręgowa Izba Radców Prawnych w Kielcach


Może Cię zainteresować:


Sprawdź pełną ofertę ubezpieczeń dla zawodów medycznych oraz ubezpieczenie na wypadek niezdolności do pracy.

ERGO HESTIA