Kiedy osobie wykonującej zawód medyczny jest potrzebny profesjonalny pełnomocnik

Kiedy osobie wykonującej zawód medyczny jest potrzebny profesjonalny pełnomocnik

data publikacji: 2023-06-27

W życiu osobistym jak i zawodowym może wystąpić szereg sytuacji, gdy skorzystanie z pomocy fachowego pełnomocnika staje się konieczne.
Osoby wykonujące zawody medyczne w aspekcie kwestii zawodowych mogą potrzebować konsultacji lub reprezentacji przez fachowego pełnomocnika (adwokata lub radcy prawnego) najczęściej w przypadkach sporu z pracodawcą, udziału w postępowaniu cywilnym jako strona (w przypadku gdy świadczenia zdrowotne były udzielane na podstawi umowy cywilnoprawnej), lub też w przypadkach, gdy zostało skierowane zawiadomienie o podejrzenie popełnienia przestępstwa z tytułu zarzucanego błędu medycznego. Temu ostatniemu właśnie poświęćmy chwile uwagi.

Zdarzają się oczywiście sytuacje, gdy osoba wykonująca zawód medyczny (zazwyczaj lekarz) ma pewne wątpliwości względem tego, czy jej postępowanie było rzeczywiście prawidłowe, a tym samym czy tym samym rzeczywiście nie doszło z jego winy do popełnienia błędu medycznego, który może skutkować nawet zgonem pacjenta.
Należy pamiętać o tym, że w przypadku wszczętego przez prokuraturę postępowania przygotowawczego wezwanie osoby wykonującej zawód medyczny w charakterze świadka celem złożenia zeznań w sprawie, nie oznacza, że osobie tej nie mogą zostać postawione zarzuty. Jej status może oczywiście ulec zmianie ze świadka w podejrzanego. Osoba otrzymuje status podejrzanego w chwili postawienia jej zarzutów.
W przypadkach takich, gdy po stronie osoby wykonującej zawód medyczny, wzywanej w charakterze świadka pojawiają się wątpliwości jak te opisywane powyżej, może ona skorzystać z pomocy fachowego pełnomocnika, wnosząc o jego udział podczas tego przesłuchania. Wówczas znajduje zastosowanie art. 87 Kodeksu Postępowania Karnego, to jest:

Art. 87 Kodeksu Postępowania Karnego
§1. Strona inna niż oskarżony może ustanowić pełnomocnika.
§2. Osoba niebędąca stroną może ustanowić pełnomocnika, jeżeli wymagają tego jej interesy w toczącym się postępowaniu.
§3. Sąd, a w postępowaniu przygotowawczym prokurator, może odmówić dopuszczenia do udziału w postępowaniu pełnomocnika, o którym mowa w § 2, jeżeli uzna, że nie wymaga tego obrona interesów osoby niebędącej stroną.

W tych też przypadkach należy (można również ustnie) wskazać wobec organu, który ma przeprowadzić przesłuchanie (prokurator lub policja), że obrona interesów świadka wymaga udziału w czasie przesłuchania ustanowionego przez niego pełnomocnika.

Wynagrodzenie fachowego pełnomocnika – adwokata lub radcy prawnego określają:
• Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 października 2015 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie (Dz. U. poz. 1800 z późn. zm.),
• Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 października 2015 r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 265 z późn. zm.),
- obydwa akty określają stawki minimalne, co oznacza, że strony mogą umówić się inaczej, to jest na wyższe kwoty.

Odnieść jeszcze należy się do kwestii związanych z udziałem fachowego pełnomocnika w sprawach cywilnych – również z zakresu prawa pracy. Zgodnie z zasadami etyki zawodowej, wynagrodzenie dla fachowego pełnomocnika powinno zostać ustalone odrębnie, nie powinno ono być uzależnione od wyniku rozstrzygnięcia danej sprawy, to jest przysługiwać tylko w przypadku wygranej.


Autorka:

Radca prawny Patrycja Aleksandrowicz Okręgowa Izba Radców Prawnych w Kielcach


Przeczytaj także:


Sprawdź ubezpieczenia dedykowane dla:

 

ERGO HESTIA