Zniesienie ograniczeń w udzielaniu świadczeń opieki zdrowotnej

Zniesienie ograniczeń w udzielaniu świadczeń opieki zdrowotnej

data publikacji: 2020-10-23

W dniu 05 września 2020 r. utraciło moc Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 kwietnia 2020 r. w sprawie standardów w zakresie ograniczeń przy udzielaniu świadczeń opieki zdrowotnej pacjentom innym niż z podejrzeniem lub zakażeniem wirusem SARS-COV-2 przez osoby wykonujące zawód medyczny mające bezpośredni kontakt z pacjentami z podejrzeniem lub zakażeniem tym wirusem. Oznacza to, iż z tą datą przestało obowiązywać z mocy prawa ograniczenie spoczywające na osobach wykonujących zawody medyczne, które otrzymały od Kierownika podmiotu leczniczego pisemną informację o zakazie uczestniczenia w udzielaniu świadczeń opieki zdrowotnej pacjentom innym niż z podejrzeniem lub zakażeniem wirusem SARS-COV-2.


Termin obowiązywania artykułu 7d ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacjami kryzysowymi, na podstawie którego zostało wydane Rozporządzenie miał charakter czasowy, obowiązywał przez okres 180 dni.


Rekompensaty wypłacane personelowi wykonującemu zawody medyczne, dotychczas na mocy wskazanych wyżej przepisów objętemu ograniczeniem w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych za miesiąc wrzesień 2020 r. powinny być wypłacone proporcjonalnie i przysługiwać za okres do 04 września 2020 r.


Po wygaśnięciu mocy obowiązującej Rozporządzenia brak jest innych podstaw prawnych nakładających formalne ograniczenia na osoby wykonujące zawody medyczne w zakresie możliwości udzielania świadczeń opieki zdrowotnej pacjentom innym niż z podejrzeniem lub zakażeniem wirusem SARS-COV-2.


Należy jednak wspomnieć o tym, iż osoba wykonująca zawód medyczny mająca styczność z osobą zarażoną wirusem SARS-COV-2, która ma podejrzenie iż mogła się zarazić, lub która nie stosowała zalecanych środków ochrony indywidualnej może podlegać odpowiedzialności karnej kwalifikowanej w zależności od skutków z art. 160 par. 1 k.k. - „Kto naraża człowieka na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu podlega karze pozbawienia wolności do lat 3”, lub art. 165 par. 1 pkt 1k.k. - „Kto sprowadza niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia wielu osób albo mienia w wielkich rozmiarach powodując zagrożenie epidemiologiczne lub szerzenie się choroby zakaźnej albo zarazy zwierzęcej lub roślinnej podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.”

 

Sprawdź również:

Wynagrodzenie dla zatrudnionego w podmiocie leczniczym za czas pozostawania na kwarantannie
Obowiązki dla osób przebywających na kwarantannie
Ustawiczny rozwój zawodowy lekarza – najważniejsze zmiany w prawie


Pełna oferta ubezpieczeń dla zawodów medycznych.

ERGO HESTIA