Obowiązki dla osób przebywających na kwarantannie

Obowiązki dla osób przebywających na kwarantannie

data publikacji: 2020-10-13

Jednym z obowiązków prawnych o charakterze obligatoryjnym nałożonych na osoby przebywające na kwarantannie jest ten wynikający z art. 7e ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, stanowiący o instalacji oprogramowania służącego do potwierdzania przestrzegania reżimu kwarantanny.

Aplikację „Kwarantanna domowa” należy zainstalować na urządzeniu mobilnym, aplikacja ma oczywiście charakter bezpłatny.

Aby aplikacja działała, urządzenie musi mieć stały dostęp do internetu. Użytkownik otrzymuje powiadomienia – do wyboru bądź w formie komunikaty wysyłanego przez aplikację lub drogą sms o obowiązku realizacji zadania, którym jest wykonanie zdjęcia – selfie, z wyraźnym zarysem twarzy na tle takim aby nie było wątpliwości, iż użytkownik pozostaje w miejscu odbywania kwarantanny. Na wykonanie zadania Użytkownik dostaje określony czas – 20 min, powtarzalne w ciągu kilku razu na dzień.

Obowiązek zainstalowania i używania aplikacji „Kwarantanna domowa” nie dotyczy osób z dysfunkcją wzroku (niewidzących lub niedosłyszących), które złożyły oświadczenie, że nie są abonentem lub użytkownikiem sieci telekomunikacyjnej lub nie posiadają urządzenia mobilnego umożliwiającego zainstalowanie tego oprogramowania.

Oświadczenie, o którym mowa powyżej składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. Składający oświadczenie zamieszcza w nim klauzulę następującej treści: "Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.". Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

Oświadczenie składa się do Policji lub państwowego powiatowego inspektora sanitarnego właściwego dla miejsca odbywania kwarantanny. Oświadczenie może być złożone za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej. Oświadczenie może być złożone za pośrednictwem organów administracji publicznej oraz jednostek organizacyjnych wykonujących zadania związane z potwierdzaniem realizacji obowiązku przestrzegania kwarantanny.

Nieprzestrzeganie obowiązku o którym mowa w niniejszym artykule stanowi wykroczenie kwalifikowane z art. 116 Kodeksu Wykroczeń.

ERGO HESTIA