Ustawiczny rozwój zawodowy lekarza – najważniejsze zmiany w prawie

Ustawiczny rozwój zawodowy lekarza – najważniejsze zmiany w prawie

data publikacji: 2020-09-29

Ustawa z dnia 16 lipca 2020 r. (Dz. U. 2020, poz. 1291) w istotny sposób zmieniła brzmienie ustawy o zawodzie lekarza i lekarza dentysty. Jedną z bardziej istotnych zmian jest wprowadzenie definicji legalnej pojęcia „ustawiczny rozwój zawodowy”

 

Co oznacza określenie „ustawiczny rozwój zawodowy”?

Określenie to należy rozumieć jako kształcenie podyplomowe, które obejmuje:

 • a)staż podyplomowy,
 • b)kształcenie specjalizacyjne,
 • c)nabywanie umiejętności z zakresu danej dziedziny medycyny albo kilku dziedzin medycyny lub umiejętności udzielania określonego świadczenia zdrowotnego, zwanych dalej "umiejętnościami zawodowymi";

jak również doskonalenie zawodowe, które obejmuje stałą aktywność w ramach samokształcenia lub w zorganizowanych formach kształcenia, potwierdzone odpowiednią liczbą punktów edukacyjnych.

Ustawodawca dokonał całkowitego przemodelowania rozdziału 3 ustawy dotychczas zatytułowanego: „Kształcenie podyplomowe”, pod nowym tytułem: „Ustawiczny rozwój zawodowy”. Do treści ustawy dodano art. 15a – 20a, które de facto tworzą kompleksową regulację najważniejszych zagadnień związanych z kształceniem lekarzy.

 

Rewolucja w zakresie staży podyplomowych oraz kształcenia specjalizacyjnego.

Największe zmiany dokonały się w zakresie staży podyplomowych oraz kształcenia specjalizacyjnego. Przedstawione zostają przedstawione najważniejsze zmiany, które stanowią uzupełnienie dotychczasowych luk w prawie lub spełnienie postulatów środowiska lekarskiego, i tak:

 • przeniesienie z poziomu programu szkolenia specjalizacyjnego określonego w art. 16f ust. 3 zmienianej ustawy, kursów w zakresie: ratownictwa medycznego, zdrowia publicznego i prawa medycznego do programu stażu podyplomowego;
 • w ramach stażu podyplomowego dodane zostały szkolenia z zakresu: profilaktyki onkologicznej i leczenia bólu oraz diagnostyki i leczenia HCV, komunikacji z pacjentem i zespołem terapeutycznym oraz przeciwdziałania wypaleniu zawodowemu;
 • spersonalizowana ścieżka kształcenia w ramach stażu podyplomowego dotycząca
 • szkolenia w nie więcej niż trzech innych wybranych dziedzinach medycyny, w nie więcej niż trzech podmiotach uprawnionych do prowadzenia stażu albo do prowadzenia szkolenia specjalizacyjnego w danej dziedzinie medycyny;
 • automatyczne przedłużanie czasu trwania stażu z mocy prawa w przypadku zmiany miejsca odbywania stażu podyplomowego i związanej z tym procedury;
 • w związku z problemem braku wystarczającej liczby lekarzy wprowadzono uprawnienie dla obcokrajowców posiadających wizę albo zezwolenie na pobyt czasowy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pochodzących zarówno z państw UE lub państw trzecich, dotyczące odbywania stażu podyplomowego na zasadach obowiązujących obywateli polskich;
 • okres trwania stażu podyplomowego może ulec przedłużeniu o czas nieobecności lekarza stażysty w pracy ;
 • rozszerzenie katalogu lekarzy albo lekarzy dentystów, którzy mogą pełnić funkcje opiekuna stażu o lekarza, który zaliczył w toku szkolenia specjalizacyjnego moduł podstawowy lub zdał Państwowy Egzamin Modułowy, albo lekarza, który ukończył 3 lata szkolenia specjalizacyjnego w specjalizacjach jednolitych;
 • uprawnienie dla lekarzy stażystów do do pełnienia dyżuru medycznego towarzyszącego innemu lekarzowi pełniącemu dyżur samodzielnie;
 • uznawanie dotychczas zdobytego dorobku zawodowego i naukowego lekarza oraz lekarza dentysty posiadającego stopień naukowy doktora habilitowanego w zakresie modułu jednolitego;
 • doprecyzowanie pojęć „miejsca rezydenckie” i „miejscami pozarezydenckimi”;
 • możliwość złożenia wniosku łącznie na szkolenie specjalizacyjne w trybie rezydenckim i pozarezydenckim i na nie więcej niż piętnaście wariantów, jednakże w ustalonej przez lekarza kolejności priorytetowej;
 • pełnienie dyżurów medycznych określonych w programie danej specjalizacji
 • w maksymalnym czasie pracy dopuszczonym w przepisach o działalności leczniczej albo pracę w systemie zmianowym albo równoważnym czasie pracy, jeżeli program danej specjalizacji taką możliwość przewidują;
 • możliwość jednej umowy na szkolenie specjalizacyjne i pełnienie dyżurów medycznych, a nie jak dotychczas dwóch odrębnych umów;
 • wprowadzenie zasad odbywania dyżurów medycznych towarzyszących i samodzielnych.

 

Czy to jedyne zmiany?

Należy zaznaczyć, iż nowelizacja Ustawy z dnia 16 lipca 2020 r. (Dz. U. 2020, poz. 1291) jest aktem wysoce szczegółowym, zachęcam zatem do jej lektury. Powyżej przedstawione zmiany są jedynie wycinkiem stanowiącym ten najważniejszy zbiór. Praktyka przyniesie zapewne szereg różnych problemów, w  tym interpretacyjnych, wartych do poruszenia w kolejnych artykułach.

 

Sprawdź również:

Tajemnica lekarska
Zgoda pacjenta na przeprowadzenie badań
Odmowa leczenia pacjenta
OC lekarza na etacie albo kontrakcie


Pełna oferta ubezpieczeń dla zawodów medycznych.

 

ERGO HESTIA