OC lekarza na etacie albo kontrakcie

OC lekarza na etacie albo kontrakcie

data publikacji: 2019-06-26

Lekarz, który udziela w podmiocie leczniczym świadczeń zdrowotnych w ramach etatu, podlega, co do zasady, ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej pracodawcy. Z tego tytułu jego odpowiedzialność za szkody wyrządzone osobom trzecim w związku z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w strukturach danego podmiotu ograniczona jest w przepisie art. 120 Kodeksu pracy, w myśl którego za szkody wyrządzone przez pracownika odpowiada pracodawca. Ograniczenie to nie dotyczy przypadków, gdy szkoda wyrządzona została umyślnie. Z kolei w razie nieumyślnego wyrządzenia szkody przez pracownika, pracodawcy przysługuje względem niego roszczenie zwrotne, jednak ograniczone jest ono do wysokości 3 pensji. Jest to tzw. regres ubezpieczeniowy, który wyjaśniliśmy tutaj.

Lekarz, wykonujący zawód w ramach indywidualnej praktyki lekarskiej, musi posiadać własne, obowiązkowe ubezpieczenie OC, niezależnie od tego, na jakiej podstawie współpracuje z podmiotem leczniczym. Lekarz wykonujący zawód w ramach działalności leczniczej jako indywidualną praktykę jest zatem obowiązany zawrzeć umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, obejmującą szkody, będące następstwem udzielania świadczeń zdrowotnych albo niezgodnego z prawem zaniechania udzielania świadczeń zdrowotnych.

Lekarz, wykonujący zawód na podstawie umowy cywilnoprawnej (najczęściej zlecenie), jednak NIE w ramach praktyki zawodowej, nie musi posiadać ubezpieczenia OC, ale winien je mieć, jeśli umowa zlecenia nakłada na niego taki obowiązek, albowiem zleceniodawca (podmiot leczniczy) może w umowie zlecenia zawrzeć postanowienia zobowiązujące lekarza do posiadania takiego ubezpieczenia. Więcej o odpowiedzialności finansowej lekarza za wyrządzone szkody znajdziecie tutaj.

Należy ponadto wskazać, że lekarz w każdym przypadku może zawrzeć umowę dobrowolnego ubezpieczenia OC, niezależnie od tego, w jakiej formie wykonuje zawód i czy zobowiązany jest do posiadania obowiązkowego ubezpieczenia OC. W przypadku umów zlecenia, nawet w braku tego rodzaju wymogu ze strony zleceniodawcy, wydaje się to ze wszech miar uzasadnione i wskazane, albowiem jego kwalifikacje jako zleceniobiorcy przesądzać będą o odpowiedzialności na wypadek szkody, z której zwolni się jej zleceniodawca, wskazując, że przy wykonywaniu zlecenia posłużył się profesjonalistą w danym zakresie. Dobrym przykładem są tutaj chirurdzy, którym poświęciliśmy odrębny artykuł.

ERGO HESTIA