Wynagrodzenie dla zatrudnionego w podmiocie leczniczym za czas pozostawania na kwarantannie

Wynagrodzenie dla zatrudnionego w podmiocie leczniczym za czas pozostawania na kwarantannie

data publikacji: 2020-10-15

Na podstawie dotychczasowego brzmienia przepisu art. 4c Ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374 z późn. zm.) ubezpieczeni zatrudnieni w podmiocie leczniczym w okresie podlegania obowiązkowej kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych, o których mowa w przepisach o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, wynikających z pozostawania w styczności z osobami chorymi z powodu COVID-19 w związku wykonywaniem obowiązków wynikających z zatrudnienia w podmiocie leczniczym oraz w czasie niezdolności do pracy z powodu COVID-19 powstałej w związku wykonywaniem obowiązków wynikających z zatrudnienia w podmiocie leczniczym przysługuje zasiłek chorobowy, którego miesięczny wymiar wynosi 100% podstawy wymiaru zasiłku obliczonej na podstawie przepisów ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa.

Wskazany przepis stracił moc obowiązywania z dniem 5 września 2020 r.

Wobec tego podstawą prawną dla ustalenia wysokości wynagrodzenia dla osoby zatrudnionej w podmiocie leczniczym stał się art. 92 §1 pkt 1 Kodeksu Pracy który stanowi, że za czas niezdolności pracownika do pracy wskutek choroby lub odosobnienia w związku z chorobą zakaźną - trwającej łącznie do 33 dni w ciągu roku kalendarzowego, a w przypadku pracownika, który ukończył 50 rok życia - trwającej łącznie do 14 dni w ciągu roku kalendarzowego - pracownik zachowuje prawo do 80% wynagrodzenia, chyba że obowiązujące u danego pracodawcy przepisy prawa pracy przewidują wyższe wynagrodzenie z tego tytułu.

W związku z powyższym wynagrodzenie za miesiąc w którym pracownik został wysłany na kwarantannę lub izolację powinno zostać wyliczone proporcjonalnie, 80% wysokości wynagrodzenia przysługuje wyłącznie w te dni na które przypada okres kwarantanny.

ERGO HESTIA