Wejście w życie ustawy o zawodzie ratownika medycznego

Wejście w życie ustawy o zawodzie ratownika medycznego

data publikacji: 2023-06-23

 22 czerwca weszła w życie ustawa o zawodzie ratownika medycznego oraz samorządzie ratowników medycznych. Dzięki temu aktowi, podobnie jak lekarze i pielęgniarki, również i ratownicy pozyskują własną ustawę zawodową.

Ratownik medyczny będzie mieć prawo, ale i obowiązek dotyczący ustawicznego rozwoju zawodowego w drodze aktualizacji wiedzy i umiejętności zawodowych. Dzięki nowym normom ratownicy medyczny uzyskują możliwość dalszego kształcenia w drodze szkoleń specjalizacyjnych lub kursów kwalifikacyjnych

Szkolenie specjalizacyjne odbywać się będzie na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 lutego 2017 r. o uzyskiwaniu tytułu specjalisty w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia (Dz. U. z 2021 r. poz. 1297).

Link:
Akt prawny (sejm.gov.pl)

Względem zaś kursów kwalifikacyjnych, Minister Zdrowia, po wejściu w życie przepisów ustawy o zawodzie ratownika medycznego, określi w drodze rozporządzenia:
1) zakres problematyki kursów kwalifikacyjnych,
2) sposób i tryb odbywania i zaliczania kursu kwalifikacyjnego,
3) wzór zaświadczenia potwierdzającego odbycie kursu kwalifikacyjnego
- uwzględniając zakres wiedzy i umiejętności niezbędnych do wykonywania określonych świadczeń opieki zdrowotnej przez ratownika medycznego.

Podobnie jak w przypadku zawodu pielęgniarki i położnej, tak i wobec grupy zawodowej ratowników medycznych, Minister Zdrowia wyda Rozporządzenie regulujące:
1) medycznych czynności ratunkowych, które mogą być udzielane przez ratownika medycznego samodzielnie lub na zlecenie lekarza,
2) świadczeń zdrowotnych innych niż medyczne czynności ratunkowe, które mogą być udzielane przez ratownika medycznego samodzielnie lub na zlecenie lekarza między innymi w podmiotach leczniczych
Wskazane Rozporządzenie jest aktualnie procedowane.

Link:legislacja.gov.pl/projekt/12370102/katalog/12956440#12956440

Istotnym novum dotyczącym kompetencji ratownika medycznego jest możliwość stwierdzania zgonów, zgodnie bowiem z wchodzącą w życie ustawą, ratownicy będą mogli stwierdzać zgon, do którego doszło podczas akcji medycznej. 


Autorka: 

Radca prawny Patrycja Aleksandrowicz Okręgowa Izba Radców Prawnych w Kielcach


Może Cię zainteresować:


Sprawdź także ubezpieczenie dla:

 

ERGO HESTIA