Wynagrodzenie lekarza rezydenta

Wynagrodzenie lekarza rezydenta

data publikacji: 2022-12-30

Szpitale właśnie otrzymują informacje w sprawie listy osób, które zostały zakwalifikowane w tych podmiotach do odbywania szkolenia specjalizacyjnego w ramach rezydentury.
Wynagrodzenie lekarza rezydenta ustala akt szczególny względem pozostałych przedstawicieli zawodów medycznych. Do lekarzy rezydentów zastosowanie znajduje bowiem Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 25 lipca 2022 r. w sprawie wysokości zasadniczego wynagrodzenia miesięcznego lekarzy i lekarzy dentystów odbywających specjalizacje w ramach rezydentury.

Wskazane Rozporządzenie znajduje zastosowanie wobec tych lekarzy, którzy odbywają specjalizacje w następujących dziedzinach medycyny:
1) anestezjologia i intensywna terapia,
2) chirurgia dziecięca,
3) chirurgia ogólna,
4) chirurgia onkologiczna,
5) choroby wewnętrzne,
6) choroby zakaźne,
7) geriatria,
8) hematologia,
9) kardiologia dziecięca,
10) medycyna paliatywna,
11) medycyna ratunkowa,
12) medycyna rodzinna,
13) neonatologia,
14) neurologia dziecięca,
15) onkologia i hematologia dziecięca,
16) onkologia kliniczna,
17) patomorfologia,
18) pediatria,
19) psychiatria,
20) psychiatria dzieci i młodzieży,
21) radioterapia onkologiczna,
22) stomatologia dziecięca

Wynagrodzenie w ramach odbywanej specjalizacji w trybie rezydentury w pierwszych dwóch latach zatrudnienia w podmiocie leczniczym wynosi 7076 zł, w dalszym zaś okresie - 7211 zł.
Wysokość zasadniczego wynagrodzenia miesięcznego lekarza i lekarza dentysty odbywającego daną specjalizację w ramach rezydentury pozostałych w dziedzinach medycyny, niewymienionych w powyższym katalogu, wynosi w pierwszych dwóch latach zatrudnienia 6739 zł, a po tych dwóch latach - 6942 zł.

Powyższe kwoty stanowią wynagrodzenie zasadnicze lekarzy rezydentów. Poza powyższym mogą oni otrzymywać dodatkowe wynagrodzenie przyznawane ewentualnie na podstawie przepisów aktów zakładowych danego podmiotu leczniczego, na przykład w formie prowizji.

Dodatkowe źródła dochodu lekarza rezydenta

Dodatkowym źródłem „dochodu” może być podpisanie przez lekarza rezydenta z podmiotem leczniczym w którym odbywa szkolenie specjalizacyjne klauzuli opt – out, dzięki czemu będzie on mógł pełnić dodatkowe dyżury poza programem specjalizacji. Podpisanie klauzuli opt – out jest dowolne, pracodawca nie może do tego zobowiązać pracownika.

Rozwiązaniem służącym zapewnienie obsady lekarskiej, jak i kolejnym dodatkowym źródłem świadczenia, jest możliwość pełnienia przez lekarzy rezydentów dyżurów pod telefonem.
Zgodnie bowiem z ustawą o działalności leczniczej, pracownicy wykonujący zawód medyczny i posiadający wyższe wykształcenie, zatrudnieni w podmiocie leczniczym wykonującym działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne, mogą być zobowiązani do pozostawania w gotowości do udzielania świadczeń zdrowotnych. Za każdą godzinę pozostawania w gotowości do udzielania świadczeń zdrowotnych przysługuje wynagrodzenie w wysokości 50% stawki godzinowej wynagrodzenia zasadniczego. W przypadku wezwania do podmiotu leczniczego zastosowanie mają przepisy dotyczące dyżuru medycznego.

Autorka:

Radca prawny Patrycja Aleksandrowicz Okręgowa Izba Radców Prawnych w Kielcach

Przeczytaj także:

Sprawdź ubezpieczenia dedykowane dla:

 

ERGO HESTIA