Szkolenie rezydenckie w ramach szkoły doktorskiej

Szkolenie rezydenckie w ramach szkoły doktorskiej

data publikacji: 2022-09-09

Zakres zmian objął m.in. ust. 6, któremu nadano brzmienie: „Liczba miejsc rezydenckich, o których mowa w ust 2, zawiera limit dodatkowo wydzielonych miejsc dla lekarzy wnioskujących o odbywanie szkolenia specjalizacyjnego w ramach poszerzenia zajęć programowych kształcenia w szkołach doktorskich o program specjalizacji odbywanej w tej samej jednostce zgodny z zakresem tego kształcenia i w ramach udzielonego urlopu szkoleniowego albo urlopu bezpłatnego.”. Tym samym określona liczba miejsc rezydenckich zostanie wydzielona dla doktorantów. Zainteresowani tym trybem doktoranci będą realizować kształcenie w jednostce w której znajdują się wolne miejsca szkoleniowe.


Jak wygląda proces przyznawania miejsc rezydenckich dla doktorantów?

Uczelnia kształcąca na kierunku lekarskim lub lekarsko-dentystycznym zgłasza wojewodzie listę lekarzy wnioskujących o odbywanie szkolenia o którym mowa jest powyżej.

Zgodnie z przepisami, o kolejności przyznania dodatkowo wydzielonego miejsca dla doktoranta decyduje uzyskany przez niego wynik procentowy liczby zdobytych punktów uzyskanych za LEK albo LDEK oraz punktów dodatkowych, albo procent maksymalnej liczby punktów uzyskanych za LEK albo LDEK albo egzaminu w zakresie odpowiedniej specjalizacji I lub II stopnia albo PES oraz punktów dodatkowych, albo procent maksymalnej liczby punktów uzyskanych za LEK albo LDEK oraz punktów dodatkowych.

W przypadku zaś uzyskania przez dwóch lub więcej lekarzy, ubiegających się o miejsce szkoleniowe w tej samej dziedzinie, identycznego wyniku postępowania, uwzględnia się średnią arytmetyczną ocen z egzaminów uzyskaną w okresie studiów, liczoną do dwóch cyfr po przecinku, obliczoną na podstawie danych zawartych w karcie osiągnięć studenta, ze wskazaniem skali ocen, jaka obowiązywała w uczelni.


Co w przypadku lekarzy i lekarzy dentystów, którzy ukończyli studia poza RP?

W przypadku lekarzy albo lekarzy dentystów, którzy ukończyli studia poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, oblicza się średnią arytmetyczną ocen z egzaminów uzyskaną w okresie studiów, liczoną do dwóch cyfr po przecinku, obliczoną na podstawie danych zawartych w suplemencie dyplomu lekarza albo lekarza dentysty, w odniesieniu do skali ocen, jaka obowiązywała w polskiej uczelni w danym roku.


Co w sytuacji, gdy dwóch lub więcej lekarzy uzyska identyczny wynik?

Przepisy przewidują, że jeżeli dwóch lub więcej lekarzy ubiegających się o miejsce szkoleniowe w tej samej dziedzinie uzyska identyczny wynik postępowania oraz identyczną średnią arytmetyczną ocen z egzaminów w okresie studiów, liczoną do dwóch cyfr po przecinku, o kolejności na liście rankingowej decyduje czas złożenia wniosku niezawierającego braków formalnych.


Autor:

Radca prawny Patrycja Aleksandrowicz Okręgowa Izba Radców Prawnych w Kielcach


Warto wiedzieć:


Sprawdź ubezpieczenia dedykowane dla:

ERGO HESTIA