Klauzula sumienia

Klauzula sumienia

data publikacji: 2020-01-22

Lekarz może powstrzymać się od wykonania świadczeń zdrowotnych niezgodnych z jego sumieniem, z zastrzeżeniem art. 30, z tym że ma obowiązek wskazać realne możliwości uzyskania tego świadczenia u innego lekarza lub w podmiocie leczniczym oraz uzasadnić i odnotować ten fakt w dokumentacji medycznej. Lekarz wykonujący swój zawód na podstawie stosunku pracy lub w ramach służby ma ponadto obowiązek uprzedniego powiadomienia na piśmie przełożonego.

Powyższy przepis w zakresie, w jakim nakładał na lekarza powstrzymującego się od wykonania świadczenia zdrowotnego niezgodnego z jego sumieniem obowiązek wskazania realnych możliwości uzyskania takiego świadczenia u innego lekarza lub w innym podmiocie leczniczym, jak również w miejscu, w którym odsyłał do obowiązku wykonania niezgodnego z jego sumieniem świadczenia zdrowotnego w "innych przypadkach niecierpiących zwłoki", został uznany przez Trybunał Konstytucyjny za niezgody z Konstytucją, tracąc w tym zakresie moc prawną (Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 7 października 2015, K 12/14, OTK-A 2015/9/143). 

ERGO HESTIA