Czy brak zgody na wykonanie zabiegu może skutkować roszczeniem pacjenta nawet przy jego poprawnym wykonaniu?

Czy brak zgody na wykonanie zabiegu może skutkować roszczeniem pacjenta nawet przy jego poprawnym wykonaniu?

data publikacji: 2020-03-20

Zgoda pacjenta jest warunkiem legalności każdej procedury medycznej i jej braku nie sanuje okoliczność, że zabieg się powiódł czy został wykonany poprawnie.

Zobowiązanie lekarza praktycznie zawsze jest zobowiązaniem starannego działania a nie rezultatu. Nie licząc przypadków zabiegów w dziedzinie chirurgii plastycznej czy ortodoncji, nie ma możliwościowi zobowiązania się do określonego skutku zdrowotnego - wyleczenia, a jedynie do należytej staranności w tym zakresie.

Kwestia prawidłowości wykonania zabiegu jest całkowicie niezależna od tego, czy był on wykonany za zgodą pacjenta w tym sensie, że jego prawidłowość nie czyni go legalnym i nie zwalania z odpowiedzialności prawnej za jego wykonanie bez wymaganej prawem zgody.

Lekarz ponosi odpowiedzialność cywilną za należytą staranność oraz zgodność postępowania z aktualną wiedzą medyczną. Odpowiedzialność ta dotyczy sposobu udzielania świadczeń zdrowotnych. Natomiast warunkiem koniecznym ich legalnego wykonywania, z zachowaniem wskazanych wyżej wymogów staranności i zgodności z aktualną wiedzą medyczna, jest zgoda pacjenta.

Zgoda musi być uświadomiona, co oznacza, że pacjent musi być w pełni zdolny do jej wyrażenia, by była prawnie skuteczna. Co do zasady, wyłączna zgoda odbierana jest od pacjenta pełnoletniego, nieubezwłasnowolnionego całkowicie lub częściowo i w takim stanie psychicznym, który pozwala na jej świadome podjęcie.

Wykonanie zabiegu medycznego bez zgody pacjenta skutkować może odpowiedzialnością karną, cywilną oraz etyczną. Stanowi jednocześnie naruszenie prawa pacjenta i może przez to rodzić odpowiedzialność z tytułu takiego naruszenia, która uregulowana jest w ustawie o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Z kolei wedle przepisu art. 192 par. 1 kodeksu karnego, kto wykonuje zabieg leczniczy bez zgody pacjenta, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2. W każdym przypadku odpowiedzialność ta niezależna jest od powodzenia i wyników interwencji medycznej.

ERGO HESTIA