Dodatkowe dni urlopu na podnoszenie kwalifikacji zawodowych

Dodatkowe dni urlopu na podnoszenie kwalifikacji zawodowych

data publikacji: 2023-08-22

 Ustawa z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2702 z późn. zm.) gwarantuje dodatkowe dni wolne dla osób podnoszących swoje kwalifikacje zawodowe. Przepisy prawa dookreślają z jakiej formy urlopu może skorzystać pielęgniarka podnosząc swoje kwalifikacje zawodowe w konkretnej formie. 

1. Urlop szkoleniowy

Ta forma urlopu jest uregulowana w art. 61a ustawy zawodowej. Maksymalny wymiar urlopu szkoleniowego wynosi 6 dni roboczych, przysługujących na dany rok, płatny według takich samych zasad jak przy obliczaniu wynagrodzenia w przypadku skorzystania z urlopu wypoczynkowego.

Z urlopu szkoleniowego może skorzystać pielęgniarka lub położna, która podnosi swoje kwalifikacje zawodowe w formach innych niż:
1) szkolenie specjalizacyjne;
2) kurs kwalifikacyjny;
3) kurs specjalistyczny;
4)kurs dokształcający.

Urlop szkoleniowy jest przyznawany na wniosek pracownika. Zastrzec należy jednak, że pracodawca ma prawo do odmowy udzielenia tej formy urlopu powołując się na ważne przyczyny, na przykład brak możliwości zabezpieczenia grafiku.

Urlop szkoleniowy w wymiarze do 6 dni roboczych rocznie, płatny według zasad obowiązujących przy obliczaniu wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy, przysługuje również pielęgniarce i położnej, która zamierza odbyć kształcenie podyplomowe bez skierowania pracodawcy, na podstawie umowy zawartej z organizatorem kształcenia.

2. Kształcenie podyplomowe na podstawie skierowania pracodawcy

W przypadku realizowania przez pielęgniarkę lub położną kształcenia podyplomowego w formie:

1) szkolenia specjalizacyjnego;
2) kursu kwalifikacyjnego;
3) kursu specjalistycznego;
4) kursu dokształcającego.
- pracodawca może udzielić urlopu pracownikowi na udział w obowiązkowych zajęciach w ciągu całego okresu trwania kształcenia podyplomowego w wymiarze do 28 dni roboczych.

Dodatkowo, pielęgniarce lub położnej przystępującej do egzaminu państwowego po odbyciu specjalizacji, przysługuje, na jej wniosek , urlop w wymiarze do 6 dni roboczych

3. Przygotowanie obrony rozprawy doktorskiej

Zgodnie z art. 196 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 742 z późn. zm.), pracownikowi niebędącemu nauczycielem akademickim lub pracownikiem naukowym przysługuje, na jego wniosek urlop na przygotowanie rozprawy doktorskiej lub na przygotowanie się do obrony rozprawy doktorskiej, udzielany w terminie uzgodnionym z pracodawcą, w wymiarze 28 dni, które są dla tego pracownika dniami pracy, oraz zwolnienie od obowiązku świadczenia pracy na obronę rozprawy doktorskiej.

Za okres udzielonego urlopu na przygotowanie obrony rozprawy doktorskiej, pracownikowi przysługuje wynagrodzenie ustalane jak za urlop wypoczynkowy.
A contrario, powyższa forma urlopu nie przysługuje, jeżeli określony pracownik jest jednocześnie nauczycielem akademickim.

Powyższe formy stanowią dodatkowe uprzywilejowanie dla pielęgniarek i położnych dążących do podwyższania kwalifikacji zawodowych. Oczywistym jest jednak również możliwość wykorzystywania urlopu wypoczynkowego dla tych celów, jednakże warto zapoznać się ze szczegółami tak, aby nie tracić czasu dedykowanego na wypoczynek. 


Autorka: 

Radca prawny Patrycja Aleksandrowicz Okręgowa Izba Radców Prawnych w Kielcach


Warto wiedzieć:


Sprawdź ubezpieczenie dedykowane dla:

ERGO HESTIA